فهرست/چکیده

+

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروشگاه موبایل آنلاین

.

مقدمه
تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.
البته در این میان طراحان مساله نیز سهم بسزائی در این زمینه دارند. چرا که در صورت وجود نداشتن یک طرح اولیه از نرم افزار نمی توان به سادگی برنامه نویسی نمود. زیرا شناخت کافی از صورت مساله وجود ندارد. به همین سبب ممکن است در مراحل مختلف برای نوشتن برنامه مجبور شویم چندین مرحله به عقب بازکردیم و این گونه مسائل در پروژه های بزرگ که در آنها پروسه زمانی وجود دارد مشکل ساز خواهد بود.
البته نکته مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد.
البته برنامه نویسی مساله مهمی می باشد. ولی مهمتر از آن طراحی و تحلیل سیستمی است که باید برای آن برنامه نویسی نمود. بنابراین با توجه به این مساله ، شناخت روشی که بتوان با آن به گونه ای سیستماتیک و اصولی یک سیستم را مورد بررسی قرار داد و نیازمندیهای آن را به طور کامل بدست آورد نکته بسیار مهمی است که البته به آن توجه زیادی نمی شود.
در این پروژه و تحقیق سعی بر آن شده که با یکی از روشهای طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها به نام UML  به طراحی نرم افزار فروشگاه یکی از  فروشگاه های موبایل به صورت بخش به بخش پرداخته شود.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست مطالب 

مقدمه ۶
مراحل انجام پروژه ۷
فصل اول: شرح سیستم
۱-۱هدف از تشکیل  فروشگاه موبایل آنلاین ۹
۱-۲ – نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین ۱۱
اطلاعات پایه ۱۱
عملیات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداری کالاهای تولیدی و سوابق آن و کنترل موجودی شرکت ۱۱
گزارش‌ها ۱۲
امنیت و حدود دسترسی ۱۳
کاربران سیستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین ۱۴
ذینفعان نرم افزار ۱۵
فصل دوم: متغیرها
متغیرهای مورد نیاز و مورد استفاده در سیستم نرم افزار  فروشگاه موبایل آنلاین  و تعاریف مربوط به آنها ۱۷
اطلاعات و نیازمندیهای مربوط به ثبت مشتریان (Customers) 17
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 18
اطلاعات مربوط به ثبت نام کارمندان فروشگاه (Employees) 18
اطلاعات اصلی مربوط به شرکت درخواست کننده نرم افزار  (Company Information ) 19
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails) 20
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders) 21
اطلاعات مربوط به راههای پرداخت (Payment Methods) 22
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 23
اطلاعات مربوط به محصولات (Products) 23
اطلاعات مربوط به روش حمل یا ارسال بار (ShippingMethods) 24
فصل سوم: ERD
نمودار ER کلی سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین ۲۶
فصل چهارم: Creatures
فصل پنجم: Data Flow Diagrams
نمودار گردش داده سیستم فروش ۳۰
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش ۳۱
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) ۳۲
مشخص نمودن محدوده سیستم ۳۳
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 34
نمودار سطح زمینه ای(DFD) 35
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 36
نمودار DFD سطح ۲ مربوط به دریافت و پرداخت سطح ۱ ۳۷
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش ۳۸
نمودار DFD منطقی سطح ۰ مربوط به سیستم فروش ۳۹
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت سفارش ۴۰
نمودار DFD منطقی سطح ۱ مربوط تحلیل ثبت پرداخت ۴۱
فصل ششم: زبان برنامه نویسی
اهداف طراحی زبان ۴۴
تاریخچه ۴۴
ویژگی‌ها ۴۵
سیستم یکپارچه شده ۴۶
انواع داده ۴۶
Boxing و EnBoxing 47
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 47
کلاسهای partial 47
Genericها ۴۸
کلاس های static 48
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع ۴۸
Delegateهای ناشناس ۴۹
Delegate covariance and contravariance 49
نوع داده Nullable 50
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو
۷-۱- Use case چیست؟ ۵۲
۷-۲- Actor چیست؟ ۵۳
۷-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۵۳
۷-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۵۳
۷-۵- شناسائی Actor های سیستم ۵۴
۷-۵-۱- Actor کاربر ۵۴
۷-۵-۲- Actor مدیر واحد فروش ۵۵
۷-۵-۳- Actor کارمندان فروش ۵۶
۷-۵-۴- Actor مشتریان ۵۶
۷-۶-  شناسائی Use Case ها ۵۷
۷-۶-۱- نمودارهای USE CASE 1 58
۷-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 59
۷-۶-۱-۲- سناریوی Sing In Use Case 60
۷-۶-۱-۳- سناریوی Sing Out Use Case 61
۷-۶-۲- نمودارهای USE CASE 2 62
۷-۶-۲-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 63
۷-۶-۲-۲- سناریوی Staff Mailbox Use Case 64
۷-۶-۲-۳- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 65
۷-۶-۲-۴- سناریوی Registeration of Orders Use Case 66
۷-۶-۲-۵- سناریوی Costumer Invoice Use Case 67
نمودارهای USE CASE 3 68
۷-۶-۳-۱- سناریوی Use Case پرداخت وجه ۶۹
۷-۶-۳-۲- سناریوی Use Case Order 70
نمودارهای USE CASE 4 71
نمودار کلی Use Case 72
فصل هشتم: Class Diagram
۸-۱- نمودار Class اصلی سیستم  فروشگاه موبایل آنلاین ۷۵
۸-۲- نمودار Class مربوط به کاربر ۷۶
۸-۲- نمودار Class مربوط به مدیر  فروشگاه موبایل آنلاین ۷۶
۸-۳- نمودار Class مربوط به بخشهای  فروشگاه موبایل آنلاین ۷۷
۸-۴- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند ۷۷
۸-۵- نمودار Class مربوط به مشتری ۷۷
۸-۶- نمودار Class مربوط به سفارشات ۷۸
۸-۷- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات ۷۸
۸-۸- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام ۷۹
۸-۹- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام ۷۹
فصل نهم: SequEnce Diagram
۹-۱- نمودار توالی SignIn 81
۹-۲- نمودار توالی Order Register 82
۹-۳- نمودار توالی Product Group Definition 83
۹-۴- نمودار توالی Product Definition 84
۹-۵- نمودار توالی SignIn 85
۹-۶- نمودار توالی SignOut 86
فصل دهم: Collaboration Diagram
۱۰-۱- نمودار همکاری SignIn 88
۱۰-۲- نمودار همکاری SignUp 89
۱۰-۳- نمودار همکاری Products And Products Description 90
۱۰-۴- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 91
۱۰-۵- نمودار همکاری Sign Out 92
فصل یازدهم: StateChart Diagram
۱۱-۱- نمودار وضعیت SignUp 94
۱۱-۲- نمودار وضعیت SignIn 95
۱۱-۳- نمودار وضعیت SignOut 96
۱۱-۴- نمودار وضعیت Product Definition 97
۱۱-۵- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 98
فصل دوازدهم:   Component diagram
۱۲-۱- نمودار Component کلی سیستم ۱۰۰
۱۲-۲- نمودار Component بخش حساب های مشتریان ۱۰۱
۱۲-۳- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها ۱۰۲
فصل سیزدهم:   فرمهای برنامه
۱- بخش تعریف طبقه های اصلی: ۱۰۴
۲- بخش محصولات هر طبقه: ۱۰۵
۳- مدیریت اعضاء ۱۰۶
۱- مدیریت فروش ۱۰۷
۵- عضویت در سایت ۱۰۸
۶- جستجو در سایت ۱۰۹
۸- تایید نهایی سبد خرید ۱۱۰
صفحه اصلی سایت ۱۱۱
در باره ما ۱۱۲
صفحه ورود به بخش مدیریت ۱۱۳
نتیجه گیری ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
منابع و ماخذ

======