عنوان مقاله

پروژه روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

فهرست مطالب

پروژه روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

فصل اول : کلیات
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله :
۳- نظریه بی هنجاری رابرت مرتن
۴- سؤالات تحقیق
۵- اهداف پژوهش
۶- اهمیت وضرورت پژوهش
۷- محدوده مطالعاتی پژوهش :
فصل دوم : روش جمع آوری اطلاعات
۲- تعریف مفاهیم و متغیرهای پژوهش
۱- مقدمه:
۲- تاریخچه توجه به بزهکاری نوجوانان در جهان:
۳- تاریخچه ایجاد قوانین برای نوجوانان بزهکار در ایران:
۴- عوامل محیطی جرم
۵- جمعیت و جرم
۶-بزهکاران جوان ـ بزهکاران نوجوانان و اطفال
۷-تقسیم بندی بزهکاران
۸-تشریح مشکل
الف) جمله های سئوالی مشکل
ب) تشریح عوامل سازنده مشکل بزهکاری اطفال:
۱- انگیزه ها و عوامل درونی:
۲- انگیزه ها و عوامل برونی:
قیود خانوادگی
الف) دیدگاه فرهنگی:
ب) اشتغال به کار مادر:
ج) عدم حضور پدر در خانواده:
فقدان والدین
الف) فوت والدین:
ب) طلاق و جدائی والدین:
ب) مشکلات ناشی ازعوامل اجتماعی
ج) مشکلات ناشی از عوامل اقتصادی
۹-طرق پیشگیری از ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان:
الف) برقراری دوستی و تفاهم بین والدین
ب) همبازی شدن با کودک و نوجوان
ج) عدم ایجاد ناسازگاری در محیط خانواده
د) عدم پرخاشگری والدین نسبت به خود و یا نسبت به فرزندان
ذ) پرورش حس اعتماد به نفس
ر) حفظ شخصیت فرزندان
ز) مشورت با فرزندان
ژ) ابراز مهر و محبت به فرزندان
ه) تامین نیازهای مادی و معنوی
پیشگیری ثانویه (سطح سوم): کنترل موقعیت خطر
استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری:
استراتژیهای خانواده گرا
استراتژیهای جامعه گرا
۳- استراتژیهای پایشی
فصل سوم : نتیجه گیری و راهکارها
۱-جمع بندی ونتیجه گیری
۲- پیشنهاد های پژوهش
۳-نتایج حاصل از پژوهش :
منابع

======