عنوان مقاله

روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی

فهرست مطالب

روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی

چکیده تحقیق
پیشگفتار
بخش اول کلیات
مقدمه
مالک ، مدبر ، مربی ، قیم ، منعم
موضوع تحقیق
بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی
تعریف موضوع
اهمیت تحقیق
) منافع اجتماعی
) منافع اقتصادی
منافع برای جهان اسلام
اهداف تحقیق :
فرضیه های تحقیق :
تعریف واژه ها
انگیزش
بهسازی
سیستم
بهره وری
تقوا
شرح صدر اسلامی
اخلاق
بخش دوم – مطالعات نظری
(( فصل اول)) * نظرات بعضی از دانشمندان اسلامی در مورد مدیریت اسلامی
تعریف مدیریت اسلامی
۱) مدیریت اسلامی و وظائف آن از دیدگاه” سید رضا تقوی دامغانی ”
انگیزه
نظارت
دستورات اخلاقی
هماهنگی
مشارکت
برنامه ریزی
۲) “مدیریت اسلامی و وظائف آن دیدگاه اسماعیل منصوری لاریجانی ”
تعریف مدیریت اسلامی
نظارت
دستورات اخلاقی
تقوی
توکل
تواضع
انتقال پذیری
جاذبه و دافعه
سعه صدر
ساده زیستن
قاطعیت
توجه به زیر دستان
بینش و آگاهی
سازماندهی
هدفداری ، سلسله مراتب قدرت ، انعطاف پذیری ، برنامه ریزی و تقسیم کار
هدفداری
سلسه مراتب قدرت
انعطاف پذیری
۳) مدیریت اسلامی و وظائف آن از دیدگاه مکارم شیرازی :
تعریف مدیریت اسلامی
انگیزه
نظارت : ((تشویق و توبیخ ))
دستورات اخلاقی
الف ) اخلاص نیت :
ب) توکل :
هماهنگی
تصمیم گیری
برنامه ریزی
سازماندهی
دستورات اخلاقی
۱) ایمان به ارزش کار :
۲) امانت و تعهد :
۳) دانایی و توانایی :
۴) دادگری و عدالت در میان زیر دستان :
۵) احترام به افکار دیگران :
۶) قاطعیت و برندگی در تصمیم گیری :
۷) تواضع و فروتنی :
۸) حسن سابقه :
۹) آمیزه ای از نرمی و درشتی :
۱۰) بزرگ منشی و بزرگواری در برابر مخالفان :
۱۱) انتقاد پذیری :
۱۲) آشنایی به زمان :
۱۳) دور اندیشی :
۵) مدیریت اسلامی و وظائف آن از دیدگاه استاد محمد تقی جعفری
مدیریت اسلامی
انگیزش
فصل دوم – *انگیزش*
مقدمه
رضایت
روحیه
تعریف انگیزه
تئوریتهای انگیزش در رفتار سازمانی
۱) نظریه مزلو
کاربرد نظریه انکیزشی مزلو
۲) نظریه فردریک هرز برگ در ارتباط با انگیزه
۳) نظریه انتظار و احتمال
۱) پاداشهای مادی و پول
۲) نقش شرایط محیط مار – کیفیت زندگی کاری
۳) نقش مشارکت در انگیزش
۴) نقش پر بار سازی شغل
انگیزه از نظر دانشمندان اسلامی
ایجاد انگیزه
انگیزه را می توان به سه نوع تقسیم کرد :
الف ) انگیزه های پنداری
انگیزه های مادی
انگیزه معنوی :
قآن مجید می فرماید :
۱) ایجاد انگیزه در مدیریت جامعه اسلامی :
ابتکار در جهت ایجاد انگیزه و موفقیت در امور صدر اسلام :
دستورات اخلاقی
مقدمه
۱) تقوی :
حضرت علی (ع) در این مورد می فرماید :
امیر المؤمنین (ع) می فرماید :
حضرت علی (ع) می فرما ید :
توکل :
اینجاست که پیامبر اکرم می فرماید :
۳) تواضع :
حضرت علی (ع) در وصف آن حضرت فرمود :
مولا علی (ع) به مالک اشتر می فر ماید :
۴) انتقاد پذیری :
۵) جاذبه و دافعه :
* امام صادق (ع) فرمودند :
امام باقر (ع) می فرماید :
*اهمیت جاذبه و دا فعه : *
حضرت علی (ع) می فرماید :
۶) سعه صدر:
امام جواد (ع) می فرماید :
۷) ساده زیستن :
۸) قاطعیت :
۹) توجه به زیر دستان :
۱۰) بینش و آگاهی :
خلاصه و نتیجه گیری :
فصل سوم – نظارت و کنترل سازمانی از دیدگاه اسلام
مقدمه
تعریف نظارت و کنترل
فرایند کنترل
اهمیت کنترل از نظر اسلام :
* حضرت علی (ع) به یکی از والیان چنین می فرماید :
* امام موسی کاظم فرمود :
مراجع و دستگاههای نظارت کننده در حکومت اسلامی :
الف) نظارت خداوند سبحان
* آیه ۴۷ سوره انبیاء می فرماید :
* آیه ۴۹ از سوره کهف می فرماید :
* آیه ۶ از سوره مجادله می فرماید :
* امام صلدق (ع) در کتاب مصباح الشریعه می فرماید :
قال ابو عبد الله (ع)
ب) نظارت امام :
حضرت علی (ع) در نامه ای که برای فرماندهان سپاه خود می نویسد ، می فرماید :
ج) نظارت مردم :
نظارت مستقیم و غیر مستقیم :
حضرت علی (ع) در فرمان تاریخی خود خطاب به مالک اشتر می فرماید :
حضرت علی (ع) می فرماید :
۱) آیه ۱۰۴ سوره آل عمران
۲) آیه ۶ سوره تحریم
۳) امام صادق (ع) می فرماید :
مراحل نظارت و کنترل:
اقدامات اصلاحی
حضرت علی (ع) می فرماید :
۱) شیوه های ارشادی با گفتار و کردار :
قرآن در آیه ۱۴۴ از سوره طه می فرماید :
قرآن در سوره بقره آیه ۴۴ نیز می فرماید
حضرت علی (ع) می فرماید :
۲) تشویق افراد وظیفه شناس و درستکار
حضرت علی (ع) در مورد لزوم تشویق می فرماید :
حضرت علی (ع) در همین مورد می فرماید :
حضرت علی (ع) در این مورد می فرماید :
۳) تنبیه افراد خطا کار و بی توجهی به وظایف :
حضرت علی (ع) در این زمینه می فرماید :
حضرت علی (ع) در مورد اینگونه افراد می فرماید :
حضرت علی (ع) در این مورد می فرماید :
خلاصه و نتیجه گیری
بخش سوم – مطالعات تطبیقی
مقدمه
مدیریت از دیدگاع ارزشهای اسلامی
اصول و مبانی مدیریت اسلامی :
۱) تعیین هدف :
۲) دانشمندی و بینش :
امام علی (ع) می فرماید
۳) روش
۴) رهبری و هدایت :
۵) ارزیابی عملیات
مطالعه تطبیقی بین مدیریت از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب
تعاریف مدیریت در نظام سرمایه داری
دائره المعارف آمریکانا :
آقای چارلز اف آستن می گوید :
پرفسور جوران می گوید :
الف) تعریف مدیریت خاص در سرمایه داری:
ب) تعریف مدیریت عام در سرمایه داری :
مکتب کلاسیک
نظریه سیستم
الف ) برنامه ریزی
ب) هماهنگی
ج) سازماندهی
د) رهبری
ه) کنترل امور
و) به کار گیری و استخدام:
خلاصه و نتیجه گیری
بخش چهارم – پیشنهادات
مقدمه
پیشنهادات (فرضیه ۲)
۱) داشتن تواضع و فروتنی نسبت به زیر دستان و بالا دستان :
پیشنهادات (فرضیه ۱)
۱) کیفی نمودن کار و محیط کار
۲) رشد و تعالی کارکنان
۲) امانت پذیری مسئولیت :
پیشنهادات (فرضیه ۳)
۱) اجرای فرا نید کنترل به همراه اقدامات اصلاحی که طی چهار مرحله صورت می گیرد
:
۲) احیاء نمودن فرهنگ سه گانه مواجع نظارت کننده شامل :
خلاصه
فهرست منابع و مأخذ

======