عنوان مقاله

روش تحقیق مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی

فهرست مطالب

 روش تحقیق مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت وضرورت
هدف از اجرای تحقیق:
ـ اهداف کلی:
اهداف جزئی
.فرضیات یا سوالات تحقیق:
تعریف واژه‌ها
فصل دوم : پیشینه تحقیق
چهار چوب پنداشتی
مروری بر مطالعات پیشین
مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه متحولی پیاژه
تعریف عقب ماندگی ذهنی
طبقه بندی
شدت عقب ماندگی
ویژگی‏ها و اختلال‏های توأم
عوامل زمینه ساز
شیوع
دوره یا سیر
سیستم طبقه بندی خانواده:
روی آوردهای خانواده‏های دارای کودک استثنایی ناتوان
الف) روی آورد مرحله‏ای به خانواده:
ب) روی آورد سیستمی به خانواده:
خصوصیات خانواده دارای کودک معلول
ابعاد تأثیر گذار کودک استثنایی بر خانواده:
الف ـ تأثیر بر روی احساسات والدین:
ب) تأثیربر روی احساسات خواهران و برادران :
تأثیر کودک معلول بر واکنش‏های اولیه والدین
انواع واکنش‏های نخستین والدین
مسایل زناشویی:
پذیرش یا طرد کودک معلول
الف) آگاهی از مسأله
ب) تشخیص و باز شناسی چیستی مسأله
ج) جستجوی علت
د) جستجو شیوه‏ها و تدابیر درمانی
ه‍ ) پذیرش کودک
سازگاری خانواده کودکان معلول
سازگاری اجتماعی
ملاک و معیار سازگاری
برخی از خصوصیات انسان سازگار به شرح زیر است:
عوامل مؤثر در سازگاری
دیدگاه‏ها در مورد سازگاری اجتماعی
در دیدگاه زیستی ـ روانی ـ اجتماعی
دیدگاه تحلیل روانی
دیدگاه یادگیری اجتماعی
دیدگاه علوم رفتاری
دیدگاه مراجع محوری
دیدگاه انسان گرایی
دیدگاه روان شناسی شناختی
مروری بر مطالعات پیشین
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
روش پژوهش:
نوع پژوهش
جامعه پژوهش
معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه
معیارهای پذیرش نمونه:
معیارهای حذف نمونه:
روش نمونه گیری
حجم نمونه و شیوه محاسبه آن
مکان و زمان انجام تحقیق(محیط پژوهش)
متغیرها و نحوه سنجش آنها
پایایی و اعتبار مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS)
روش جمع آوری دادها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
ملاحظات اخلاقی
منابع
پرسشنامه ندارد

======