فهرست مطالب

روش تحقیق بررسی کاربردی نقش تبلیغات در وسایل ارتباط جمعی و تاثیر آن در معرفی محصول

 • مقدمه :
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • ۱-۱- مقدمه پژوهش:
 • ۲-۱- بیان مسئله:
 • ۳-۱- اهمیت و ضروت پژوهش:
 • ۴-۱- اهداف پژوهش:
 • ۵-۱- فرضیه های تحقیق
 • الف) فرضیه اصلی
 • ب) فرضیه فرعی
 • ۶-۱- سئوالات تحقیق
 • ۷-۱- تعریف مفاهیم
 • تبلیغات:
 • هدف تبلیغ
 • مفهوم تبلیغ:
 • پیام:
 • وسائل ارتباط جمعی:
 • مخاطب:
 • روانشناسی رنگها:
 • ۸-۱- مشکلات تحقیق:
 • ۹-۱- روش تحقیق:
 • فصل دوم: مباحث تحقیق
 • ۱-۲- افکار عمومی و معیار سنجش آن
 • ۱-۱-۲- در جستجوی یک تعریف برای افکار عمومی
 • برانگیختن احساس نیاز مردم نسبت به تغییر
 • ایجاد ارتباط با مخاطب
 • تعیین نیاز مخاطب
 • ایجاد انگیزۀ تغییر در مخاطب
 • تبدیل نگرش به رفتار
 • پایدار ساختن تغییر
 • دستیابی به داوری جدید
 • ۲-۲- نقش و کارکرد تبلیغ در افکار عمومی
 • ۱-۲-۲- نگاهی به پیشینه تبلیغات
 • ۱-۱-۲-۲- تبلیغات و مفاهیم نزدیک به آن
 • ۳-۲- شیوه های تبلیغ
 • روش لقب گذاری:
 • – روش تعمیم با زرق و برق:
 • روش انتقال
 • شهادت:
 • روش توده پسند:
 • روش جمع و جور کردن کارت های یکدست:
 • روش نظاهر به یگپارچگی
 • روش هجوم برای سوار شدن به واگن
 • روش پنهان و آشکار هدف تبلیغ
 • روش ضد تبلیغ:
 • روش تکرار
 • روش شستشوی مغزی (Brainwashing):
 • کنترل همه جانبه و فراگیر
 • عدم اطمینان:
 • شکنجه
 • ایجاد فرسودگی و ناتوانی جسمی:
 • تحقیر شخصیت:
 • مسلم فرض کردن جرم:
 • توالی وقایع
 • روش بحث و گفتگو:
 • ۴-۲- تأثیرات روانی تبلیغ
 • ۱-۴-۲-از خود بیگانگی و تبلیغ
 • الف- ارائه خدمات اجتماعی:
 • ب- منافع اقتصادی:
 • ۲-۴-۲- ایجاد نیاز برای تبلیغ
 • ۵-۲- تاثیرات اجتماعی و سیاسی
 • ۱-۵-۲- تبلیغ و ایدئولوژی
 • ۶-۲- تاثیر تبلیغ در ساخت افکار عمومی
 • ۱-۶-۲- دگرگونی عوامل متشکل افکار عمومی:
 • ۲-۶-۲- از فکر و عقیده تا عمل و رفتار:
 • ۷-۲- تبلیغ و گروههای اجتماعی ( تبلیغ و گروه بندی )
 • ۱-۷-۲- چگونگی تاثیرات تبلیغ
 • نظریه های نوع اول
 • نظریه های نوع دوم:
 • ۸-۲- تبلیغ و دموکراسی
 • ۹-۲- رنگها و تبلیغات
 • ۱-۹-۲- مفهوم رنگ
 • ۲-۹-۲-معنای هشت رنگ
 • ۱-۲-۹-۲-رنگ خاکستری
 • ۲-۲-۹-۲- رنگ آبی
 • ۳-۲-۹-۲- رنگ سبز
 • ۴-۲-۹-۲-رنگ قرمز
 • ۵-۲-۹-۲- رنگ زرد
 • ۶-۲-۹-۲- رنگ بنفش
 • ۷-۲-۹-۲- رنگ قهوه ای
 • ۸-۲-۹-۲- رنگ سیاه
 • ۱۰-۲- تعریف پیام ( Mwssage Definition )
 • محتوا پیام است
 • رسانه پیام است
 • شخص پیام است
 • ۱-۱۰-۲- عوامل پیام
 • الف ) رمزها یا کدهای پیام( MessageCode)
 • ب) محتوای پیام ( MessageContact)
 • ج) نحوه و حالات ارائه پیام (MessageTreatmeny)
 • ۱۱-۲- ویژگی های پیام ( Message Particulars)
 • ۱-۱۱-۲- منبع ( Source)
 • ۲-۱۱-۲-کدگذار یا رمز گذار ( Encoder)
 • ۳-۱۱-۲-معنا شناسی ( Semantic )
 • ۴-۱۱-۲- کدخوان یا رمز گشا ( Decoder )
 • ۱۲-۲-ماهیت پیام و چگونگی آن (MessageCondition)
 • ۱۳-۲- منبع ارتباط پیام و چگونگی آن
 • ۱۴-۲- مخاطب پیام و چگونگی آن
 • ۱-۱۴-۲- توده ای بودن
 • ۲-۱۴-۲- عدم یکسان نبودن
 • ۳-۱۴-۲- چارچوب فکری
 • ۴-۱۴-۲- شیوه های سودبری
 • ۱۵-۲-جاذب بودن پیام
 • ۱-۱۵-۲- تجانس پیام با محیط
 • ۲-۱۵-۲-تطابق عملکرد پیام با محیط
 • ۱۰-۱۵-۲-محتوای پیام متناسب با سطح فکر و بینش مخاطب
 • ۱۱-۱۵-۲-شناخت مخاطب
 • ۱۲-۱۵-۲- توجه به کمکهای خارجی و عکس العمل پیام
 • ۱۶-۲- استفاده از وسیله ارتباط مناسب برای پیام
 • ۱-۱۶-۲- سنجش میزان انتشار پیام
 • ۲-۱۶-۲- سنجش بازتاب انتشار پیام
 • فصل سوم:بحث و نتیجه گیری
 • ۱-۳- مطبوعات , تبلیغات و گروههای فشار
 • ۲-۳- تبلیغات علیه تبلیغات
 • ۳-۳- غلط فهمیدن تبلیغات
 • ۴-۳- نحوه رفتار با تبلیغات
 • ۵-۳- عوامل تاثیر گذار بر افکار عمومی
 • ۶-۳- نمونه موردی تبلیغات
 • ۷-۳- مهار تبلیغات
 • ۸-۳- دفاتر خبری
 • ۹-۳- گروه های فشار
 • ۱۰-۳- تبلیغات رسمی
 • ۱۱-۳- پژوهش در زمینه اثر رسانه ها
 • ۱۲-۳- تحقیقات بایدها و نبایدها
 • ۱۳-۳- انواع پژوهش تبلیغات
 • ۱۴-۳- تحقیق در نوشته های تبلیغاتی
 • ۱۵-۳- نگاه به روانشناسی تبلیغات
 • اکسیر موفقیت
 • ۱-۱۵-۳- ایجاد انگیزه
 • ۲-۱۵-۳-معنای آشکار، پیام پنهان
 • ۳- ۱۵-۴- هیجان در برابر مناطق
 • ۴-۱۵-۳- عناصر پیام
 • ۵-۱۵-۳- کنترل افکار و اعتقادات
 • ۱۶-۳- رسانه تبلیغاتی مناسب کدام است؟
 • چالش های صادراتی و نقش رسانه ها
 • جامعه جهانی وایران
 • توسعهصادراتغیرنفتی،رهیافتی بهسوی استقلال اقتصادی در عرصه جهانی
 • تعرفه‌ tariff
 • تعرفهافزایی tariff escalation
 • تعرفه‌های در‌اوج tariff peaks
 • تثبیتتعرفهtariff binding
 • فرمول هماهنگ سازیharmonizing
 • نظامهماهنگHarmonized System
 • هماهنگسازیharmonization
 • روش کاهشخطیlinear cut approach
 • شورای همکاریهای گمرکیCustoms Cooperation Council‌
 • نظام در‌خواست وپیشنهاد request and offer system
 • سواریمجانی free riding
 • اقدامات غیر‌تعرفه‌ای non- tariff measures (NTMs)
 • محدودیتهای مقداری یا کمّی quantitative restrictions (QRs)
 • بازرسی پیش ازحملpreshipment inspection (PSI)
 • قواعد مبدأrules of origin
 • صفر دربرابرصفرzero for zero
 • تضمین امتیازات security of concessions
 • تعرفه‌ایسازی tariffication
 • محصولات متکی بر منابع طبیعی natural resource based products (NRBP)
 • قیمت‌گذاریدو‌گانهdouble pricing
 • ترتیبات الیافچند‌گانه Multi-Fibre Arrangement (MFA)
 • نحوهاجراmodalities
 • سهمیهswing
 • سهمیه کلیglobal quota
 • سازوکار اقدمات حفاظتی انتقالی transitional safeguards mechanism
 • حمایت داخلیinternal supportdomestic/
 • حمایتمرزیborder protection
 • رقابتصادراتیexport competition
 • میزان کلی حمایتaggregate measure of support(AMS)
 • گروه کرنز Cairns Group
 • جدا‌سازیdecoupling
 • معافیت ایالات‌متحده US Waiver‌
 • پرداختما‌به‌التفاوتdeficiency payment
 • مداخله در بازار market intervention
 • اقدامات تعدیلی مرزیmeasures border adjustment
 • جبران صادراتیExport Restitution
 • برنامه تقویتصادرات Export Enhancement Program
 • عوارض [گمرکی] متغیر variable levy
 • تراز ‌پرداختها ‌مواد۱۸،۱۵،۱۴،۱۲
 • اتحادیه گمرکی ماده ۲۴ گاتcustoms union (GATT
 • Article XXIV)
 • منطقه تجارت آزاد ماده ۲۴ گاتfree trade area (GATT Article XXIV)
 • عدم اجرا [مقررات] (ماده ۳۵ گات non- application (GATT Article XXXV
 • مقاوله‌نامه الحاقProtocol of Accession
 • مقاوله‌نامه اجرای موقت گاتof GATT Protocol of Provisional Application
 • مذاکرات تجاری چند‌جانبه (MTNs) Multilateral Trade Negotiations
 • مجموعه مقررات Codes
 • قیمتشکنی dumping
 • عوارض ضدقیمت‌شکنیanti -dumping duties
 • تعهد قیمتی price undertaking
 • اقدامات حوزهخاکستریgrey area measures
 • کاهش تأخیریbackloading
 • یارانهsubsidy
 • کنوانسیونپاریسParis Convention
 • مدلهای کاربردیutility models
 • طرحصنعتی industrial design
 • علائم و نامهای تجاریtrade marks and trade names
 • نشانه‌هایمبدأof source indications
 • نشانه‌هایمنبع appellations of origin
 • موافقت‌نامه مادرید درباره ثبتبین‌المللی علایم
 • Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
 • موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیریاز نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه‌کننده بر کالا
 • Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods
 • موافقت‌نامهلیسبونLisbon Agreement
 • تقلبی counterfeit
 • ضابطه عملکردصادراتیexport performance
 • ضابطه عرضه محصول product mandating measure
 • ضابطه تراز تجاریtrade balancing measure
 • ضابطه فروش داخلی domestic sales
 • measure
 • محدودیتهای ارزیexchange restrictions
 • تفاهم‌نامه حل و فصلاختلافات Dispute Settlement Understanding (DSU)
 • انسجامcoherence
 • رکن نظارت Surveillance Body
 • شیوه‌هایعرضه modes of delivery
 • حضورتجاری commercial presence
 • پیوست/تفسیر بخشی sectoral annex/annotation
 • تعهدات اولیه initial
 • commitments
 • جداولملی(خدمات) national schedules
 • تعهدات عمومی یاافقی general obligations
 • تعهدات خاص specific commitments
 • مذاکرات دسترسی به بازار market access negotiations
 • نظام عمومی ترجیحات General System of
 • Preferences
 • شرط توانمندسازیEnabling Clause
 • رفتار متقابل reciprocity
 • طرفمتعاهد Contracting Party
 • ‌طرفهایمتعاهد CONTRACTING PARTIES
 • کنفرانس تجارت و توسعه ملل‌متحد(آنکتاد)
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
 • & منابع :
 • ÿ منابع اینترنتی

======