عنوان پروژه

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم ویدیو کلوپ و اجاره فیلم

فهرست/چکیده

+ فهرست مطالب

مقدمه۵

نرم افزار ویدئوکلوپ….. ۵

روشهای پیاده سازی نرم افزار۱۳

نمودارهای UML 14

فصل اول: شرح سیستم…

۱- شرح سیستم موجود۱۷

۱ ـ ۲ ـ شرح وضعیت ویدئو کلوپ۱۷

۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ نیروی‌ انسانی‌ موجود۱۷

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ نوع خدمات۱۷

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ سیستم‌ کدگذاری‌ فیلمها۱۸

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ تجهیزات‌ سخت افزاری موجود در ویدئو کلوپ۱۸

۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فرایند صدور درخواست فیلم و تحویل ۱۸

۱-۲-۶- سیستم گزارشدهی: هیچگونه سیستم گزارشگیری و گزارشدهی به علت عدم وجود یک سیستم مدون وجود ندارد.       ۱۸

۱-۳ – نیازمندیهای پیاده سازی سیستم ویدئو کلوپ۱۹

الف)نیازهای نرمال۱۹

ب) نیازهای مورد انتظار۱۹

کاربران سیستم ویدئو کلوپ۲۰

ذینفعان نرم افزار.. ۲۱

فصل دوم: بررسی ارتباطات بین جداول و متغیرهای سیستم۲۲

مدل پایگاه داده رابطه ای (Relational Database Model24

Data Dictionary: بررسی موجودیتهای نرم افزار۲۷

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Costumers27

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول FilmsMoshakhasat28

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول HistoryTahvil28

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Resaneh28

مشخصات موجودیتها و فیلدهای جدول Subject29

فصل سوم: رسم نمودارهای Data Flow Diagrams30

نمودار فیزیکی فروشگاه ویدئو کلوپ۳۱

نمودارContextx Diagram132

نمودارContextx Diagram233

نمودارDFD زمینه ای فروشگاه ویدئو کلوپ۳۴

نمودار سطح ۱ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ۳۵

نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات کرایه دادن۳۶

نمودار سطح ۲ DFD فیزیکی نرم افزار ویدئو کلوپ (عملیات پردازش پرداخت۳۷

فصل چهارم:  نمودار جریان مستندات۳۸

۶-۱ نمودار جریان مستندات۳۹

فصل پنجم: زبان برنامه نویسی۴۱

اهداف طراحی زبان۴۳

تاریخچه۴۳

ویژگی‌ها۴۴

سیستم یکپارچه شده ۴۵

انواع داده۴۵

Boxing و EnBoxing 46

ویژگی‌های جدید در C# 2.046

کلاسهای partial…. 46

Generic‌ها۴۷

کلاس های static.. 47

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع۴۷

Delegate‌های ناشناس ۴۸

Delegate covariance and contravariance48

نوع داده Nullable.. 48

فصل ششم: نمودار Use Case و سناریو۵۰

۶-۱- Use case چیست؟۵۱

۶-۲- Actor چیست؟ ۵۲

۶-۳- دیاگرام use case چیست؟۵۲

۶-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟۵۲

۶-۵- شناسائی Actor های سیستم۵۳

۶-۵-۱- Actor کاربر۵۳

۶-۵-۲- Actor مسئول ویدئو کلوپ۵۴

۶-۵-۲- Actor مشتری ویدئو کلوپ۵۵

۶-۵-۲- Actor تایمر۵۵

۶-۶-  شناسائی Use Case ها۵۶

۶-۶-۱- نمودار USE CASE اصلی سیستم۵۷

۶-۶-۲- نمودار USE CASE نمایش لیست فیلمها و کرایه فیلم۵۸

۶-۶-۲-۱- سناریوی Use Case نمایش لیست فیلمها۵۹

۶-۶-۲-۲- سناریوی  Use Case اجاره فیلم به مشتری۶۰

۶-۶-۳- نمودار USE CASE نمایش لیست بازکشت فیلم صورت وضعیت و محاسبه دیرکرد ۶۱

۶-۶-۳-۱- سناریوی  Use Case بازکشت فیلم توسط مشتری۶۲

۶-۶-۳-۲- سناریوی  Use Case ارائه صورت وضعیت ۶۳

۶-۶-۳-۳- سناریوی  Use Case محاسبه دیرکرد۶۴

۶-۶-۴- نمودار USE CASE درج فیلم جدید ۶۵

۶-۶-۴-۱- سناریوی  Use Case درج فیلم جدید ۶۶

فصل هفتم: Class Diagram67

۷-۱- نمودار Class اصلی سیستم ویدئو کلوپ۶۸

۷-۲- نمودار Class های مربوط به کاربر۶۹

۷-۲- نمودار Class مربوط به فیلمها۷۰

۷-۳- نمودار Class مربوط به تح.یل و بازگشت فیلم۷۱

فصل هشتم: SequEnce Diagram72

۸-۱- نمودار توالی Return Video73

۸-۲- نمودار توالی درخواست تعویض فیلمها۷۴

۸-۳- نمودار توالی تحویل فیلم به مشتری۷۵

۸-۴- نمودار توالی Product Definition76

۸-۵- نمودار توالی درج فیلم جدید۷۷

۹-۶- نمودار توالی SignOut78

فصل نهم: Collaboration Diagram79

۱۰-۱- نمودار همکاری بازگشت فیلم۸۰

۹-۲- نمودار همکاری تعویض فیلم۸۱

۹-۳- نمودار همکاری درج فیلمهای جدید۸۲

۹-۴- نمودار همکاری کرایه دادن فیلم۸۳

۹-۵- نمودار همکاری ایجاد جریمه ها

======