عنوان مقاله

+

پروژه مالی طراحی سیستم انبارداری 

فهرست/چکیده

+ پروژه مالی طراحی سیستم انبارداری 

 • مقدمه :
 • هدف از استراتژیک سیستم انبارداری :
 • فصل اول :
 • انبارداری و جایگاه آن
 • بخش اول : تعریف انبار و انبارداری :
 • بخش دوم : نقش انبار در اقتصاد کشور
 • نقش انبار در تجارت :
 • نقش انبار در صنعت :
 • بخش سوم : جایگاه انبار در سازمان
 • بخش چهارم : وظایف انباردار
 • فصل دوم :
 • سیستم انبارداری
 • بخش اول سیستم انبارداری :
 • بخش دوم : خط مشی های انبارداری
 • بخش سوم : سازمان انبارها
 • بخش چهارم : طراحی و برنامه ریزی صحیح تامین کالا :
 • بخش پنجم: عوامل موثر در تعیین محل یک مجتمع انبار :
 • بخش ششم : انواع انبار
 • بخش هفتم -انواع فرمهای مربوط و قابل انتقال در بخش انبارداری :
 • رسید انبار ( سند خرید قبض انبار):
 • ۲- کارت انبار :
 • نحوه تنظیم کارت انبار :
 • کارت انبار مخصوص انبار
 • کارت انبار مخصوص حسابداری
 • حواله انبار :
 • برگه حواله انبار
 • ۴-برگ درخواست حواله انبار :
 • برگ درخواست حواله انبار
 • ۵-فرم برگشت جنس به انبار ( مرجوعی )
 • برگه برگشت جنس به انبار ( مرجوعی )
 • ۶-برگ درخواست خرید مواد :
 • ۷-برگ سفارش خرید :
 • ۸- برگ رسید کالا به قسمت بازرسی :
 • ۹-فرم گزارش روزانه بازرسی ( صادره وارده ) :
 • ۱۰-رسید موقت انبار :
 • ۱۱-برگ رسید و تحویل مستقیم :
 • ۱۲-برگ ارسال و تحویل کالا :
 • ۱۳-کارت حساب مواد :
 • ۱۴-کارت سفارش انبار :
 • ۱۵-برگ برگشت از خرید :
 • ۱۶-برگ تحویل اسقاط :
 • ۱۷- جواز خروج :
 • ۱۸-صورت حساب فروش ( نقدی یا غیر نقدی ) :
 • ۱۹- برگ تعدیل ( افزایش ، کاهش ) موجودی :
 • فصل سوم : مدیریت انبارداری
 • بخش اول : وظایف مدیر انبارها
 • بخش دوم : مدیریت انبارداری
 • بخش سوم : انتظامات مدیریت مالی از سیستم کنترل موجودیها :
 • فصل چهارم : کنترل موجودیهای انبار
 • بخش اول : کاردکس انبار :
 • بخش دوم- بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار:
 • الف) کنترل موجودیها:
 • ب- چه مقدار باید سفارش دهیم؟
 • نقطه سفارش و میزان سفارش:
 • حداقل موجودی مواد:
 • حداکثر موجودی مواد:
 • ب) تعیین بهارء موجودیها در انبار:
 • روش میانگین ساده متحرک:
 • روش میانگین موزون متحرک:
 • روش اولین صادره از اولین وارده:
 • روش اولین صادره از آخرین وارده:
 • ۲- روش اقل قیمت تمام شده:
 • ۳- روش بهای معادل بازار:
 • ۴- روش قیمت فروش:
 • بخش سوم- هزینه های انبارداری:
 • فصل پنجم: عملیات حسابداری خرید
 • بخش اول- حسابداری خرید:
 • فصل ششم: انبارگردانی
 • بخش اول- روشهای شمارش موجودیها:
 • شمارش موجودی دائمی (موجودی برداری عینی مستمر):
 • شمارش موجودی دوره ای (انبارگردانی):
 • بخش دوم- کمیته انبارگردانی:
 • بخش سوم- وظایف انبارگردانی:
 • بخش چهارم- کنترل مدارک انبار و حسابداری:
 • منابع و ماخذ:

======