عنوان مقاله

+

پروژه مالی دانشگاه آزاد اسلامی 

فهرست/چکیده

+ پروژه مالی دانشگاه آزاد اسلامی 

 • مقدمه
 • تعاریف
 • آیین نامه استخدام هیات علمی تمام وقت در دانشگاه آزاد اسلامی
 • ماده ۶ مزایای مخصوص
 • ماده ۸ – میزان حقوق و مزایا
 • آیین نامه مرخصی های کارکنان اداری
 • آیین نامه فوق العاده روزانه (ماموریت )
 • مقررات مختلف
 • آیین نامه حضور و غیاب
 • بخش الف – اصول کلی
 • فوق العاده شغل
 • فوق العاده سرپرستی
 • آیین نامه صندوق پس اندار کارکانان دانشگاه آزاد اسلامی
 • حسابداری حقوق و دست مزد چگونه است
 • منابع و ماخذ

======