عنوان مقاله

+

پروژه کنترل موجودی انبار در شرکت ماشین های اداری مادایران

فهرست/چکیده

+ کنترل موجودی انبار در شرکت ماشین های اداری مادایران

 • مقدمه ۱
 • تاریخچه شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران) ۵
 • فصل اول : نظام مدیریت انبارها (اصول انبارداری
 • تعریف انبار ۱۱
 • جایگاه انبار ۱۱
 • اهداف و وظایف انبارها ۱۲
 • انواع انبار از نظر فرم ساختمانی ۱۳
 • انواع موجودی های انبارها ۱۳
 • انتظارات مدیر یک مؤسسه از سیستم کنترل انبارها ۱۴
 • تعریف طبقه بندی کالاها ۱۵
 • نکات مهم در طبقه بندی کالاها۱۵
 • عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوه طبقه بندی ۱۶
 • انواع طبقه بندی کالاها ۱۶
 • کدگذاری کالاها ۱۶
 • انواع روش های کدگذاری ۱۶
 • فصل دوم : نظام سیستم اطلاعاتی انبار
 • تعریف سیستم های اطلاعاتی انبار و نتایج اجرای آن ۲
 • متداولترین فرم های مورد استفاده در سیستم اطلاعاتی انبار ۲۳
 • بخش های درگیر در سیستم اطلاعاتی انبارها ۳
 • اهم مراحل سیستم تدارکات مواد و غیره ۳۲
 • سیستم اطلاعاتی انبارها و نقش کامپیوتر در آن ۳۴
 • مراحل ایجاد سیستم کامپیوتری ۳۵
 • فصل سوم : برنامه ریزی و کنترل موجودی ها
 • فعالیت های مربوط به موجودی ۴
 • تعریف موجودی ۴۱
 • اهمیت موجودب ها ۴۱
 • علت نگهداری موجودی ها ۴۲
 • مواضع مختلف بخش ها وگروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها ۴۲
 • هزینه های نگهداری و انبار کردن موجودی ها ۴۳
 • مدل های کنترل موجودی ۴۵
 • انواع مدل های کنترل موجودی ۴۵
 • زمان انتظار Lead time46
 • ذخیره ایمنی یا حداقل موجودی Safety Stock46
 • حداکثر موجودی۴۷
 • نقطه سفارش ۴۷
 • آنالیز A.B.C48
 • نمونه ای از آنالیز A.B.C49
 • کنترل موجودی به روش E.O.Q51
 • اطلاعات موردنیاز برای محاسبه E.O.Q51
 • نمونه ای از محاسبه E.O.Q55
 • فصل چهارم : تأثیر مستقیم کنترل موجودی
 • -تأثیر کنترل موجودی کالا بر سودآوری شرکت ها ۸۵
 • -آیا انبار کالای شما تحت کنترل است ؟۸۵
 • -صورت های مواد ۸۶
 • -سیاست های دریافت ۸۷
 • -وضعیت ATP (مقدار موجودی در دسترس قابل تعهد) ۸۷
 • -تغییرات مهندسی ۸۸
 • -گزارش ضایعات ۸۹
 • -زمان دریافت کالا ۹
 • -سیستم مکان یاب انبار ۹۱
 • -موجودی کالا یا دارایی ۹۲
 • -گردش موجودی کالا ۹۴
 • -طراحی یا بهبود فرایند ۹۵
 • منابع و مآخذ

======