بازی مین روب Minesweeper با ویژوال بیسیک

بازی مین روب Minesweeper با

قیمت :   ۸۵۰۰  تومان ( هشت هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال بیسیک

توضیحات:


توضیحات : 

پیاده سازی برنامه بازی مین روب Minesweeper با قابلیت تنظیم حالات مختلف در ویژوال بیسیک      


همراه با فایلهای
اجرایی و ویژوال بیسیک : (EXE , )

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================

=======================

بخشهایی از سورس کد این پروژه : 

Option Explicit
Private Declare Function BitBlt Lib “gdi32” (ByVal hDestDC As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal nWidth As Long, ByVal nHeight As Long, ByVal hSrcDC As Long, ByVal xSrc As Long, ByVal ySrc As Long, ByVal dwRop As Long) As Long
Private Declare Function GetTickCount Lib “kernel32” () As Long
Private t As Long
‘holds field info
Private field(-1 To 100, -1 To 100) As Integer
‘where are the mines
Private mines(-1 To 100, -1 To 100) As Boolean
‘numbers in cells of surrounding mines
Private nums(-1 To 100, -1 To 100) As Integer
‘records when a cell has been uncovered
Private hit(-1 To 100, -1 To 100) As Boolean
Private flagged(0 To 99, 0 To 99) As Boolean
Private lastX As Integer, lastY As Integer
‘dimension of board
Public szWid As Integer, szHi As Integer
‘…
Public numMines As Integer
‘i use this for double clicking clears
Private button1 As Boolean
Private button2 As Boolean
‘…
Private time As Double
Private isDead As Boolean, gameover As Boolean, startTime As Boolean
‘this keeps track of what the smiley face is doing
Private currentface As Integer
Private numflags As Integer
Private lastFlagCnt As Integer

Private Sub beginneropts_Click()
beginneropts.Checked = True
intermediateopts.Checked = False
expertopts.Checked = False
customopts.Checked = False
numMines = 10
szWid = 8
szHi = 8
lastFlagCnt = 10
numflags = 10
Call makeNew
Call drawStats
End Sub

Private Sub besttimes_Click()
minesweeper.Enabled = False
Load best
best.Show
While minesweeper.Enabled = False
DoEvents
Wend
End Sub

Private Sub customopts_Click()
minesweeper.Enabled = False
beginneropts.Checked = False
intermediateopts.Checked = False
expertopts.Checked = False
customopts.Checked = True
Load customize
customize.Show
customize.Enabled = True

While minesweeper.Enabled = False
DoEvents
Wend
lastFlagCnt = numMines
numflags = numMines
Call makeNew
Call drawStats
End Sub

پرداخت آنلاین در کلیه ساعات شبانه روز و دانلود آنلاین پروژه با سورس کامل 

 Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »