پیاده سازی عملیات مختلف ماتریس ها سی پلاس

سی پلاس

قیمت :   ۵۲۰۰ تومان ( پنج هزار و دویست تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

پیاده سازی برنامه عملیات ماتریس ها با سی پلاس پلاس

در این برنامه می توانید عملیات - – تفریق و تقسیم ماتریس ها – ترانهاده و مغلوب و عملیاتهای دیگر را انجام دهید .

همراه با فایلهای EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :

=================================

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#include “matrix33d.h”

void main ()
{
bool start_over = true;
while(start_over).
{
system(“cls”); .

int choice = 0;

//main menu.
cout
<< “\n1: Add two Matrices” <<endl
<< “2: Subtract two Matrices” <<endl
<< “3: Multiply two Matrices” <<endl
<< “4: Transpose of a two Matrix” <<endl
<< “5: Inverse of a two Matirx” <<endl
<< “6: Add Row Two Matirx” <<endl
<< “7: Exit”<<endl
<< “\nPlease enter your choice. (1 – 7)”<<endl;

cin >> choice;

while (cin.fail() || choice<1 || choice>7) //validate input
{
cout << “Invalid Input!”;
cin.clear(); //clear in stream flag.
cin.ignore(0xFFFF, ‘\n’); //ignore bad bits
cin >> choice;
}

switch(choice)
{
case 1:
{
system(“cls”);

cout << “Operation 1: Addition of two matrices” <<endl;

double elements[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};

Matrix33d a(elements), b(elements);

cout << “\nElements of the first matrix: A” << endl;
cout << a; //<< operator is overloaded, displays first matrix on the screen
cout << “\nElements of the second matrix: B” << endl;
cout << b; //<<operator is overloaded, displays second matrix on the screen
cout << “\nElements of the resultant matrix: A + B” << endl;
cout << a.Add(a,b); //call add function and display the result on the screen

cout << “\nWhat do you want to do next?”<<endl; //ask the user for his choice
cout << “1: Back to main menu”<<endl;
cout << “2: Exit”<<endl; //exit the program

cin >> choice;
while (cin.fail() || choice<1 || choice>2)
{
cout << “Invalid Input!”;
cin.clear();
cin.ignore(0xFFFF, ‘\n’);
cin >> choice;
}
if (choice == 2)
start_over = false; .

break;
}

case 2:
{
system(“cls”);
cout << “Operation 2: Subtraction of two matrices” <<endl;

double elements[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
Matrix33d a(elements), b(elements);
cout << “\nElements of the first matrix: A” << endl;
cout << a;
cout << “\nElements of the second matrix: B” << endl;
cout << b;
cout << “\nElements of the resultant matrix: A – B” << endl;

cout << a.Subtract(a,b);

cout << “\nWhat do you want to do next?”<<endl;
cout << “1: Back to main menu”<<endl;
cout << “2: Exit”<<endl;

cin >> choice;
while (cin.fail() || choice<1 || choice>2)
{
cout << “Invalid Input!”;
cin.clear();
cin.ignore(0xFFFF, ‘\n’);
cin >> choice;
}
if (choice == 2)
start_over = false;

break;
}
case 3:
{
system(“cls”);
cout << “Operation 3: Multiplication of two matrices” <<endl;

double elements[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};

Matrix33d a(elements), b(elements);

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *