فهرست/چکیده

+

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 
۱-۱- مقدمه ۱۰
۱-۲- Vision چیست ۱۰
۱-۳- موضوع پروژه ۱۰
۱-۴- اهداف پروژه ۱۱
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۱
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۳
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۳
۱-۱۰- روش تحلیل سیستم ۱۴
۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۴
۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۴
فصل دوم :  بررسی روند کار در یک وب سایت مدیریت کنفرانس 
۲-۱- مقدمه ۱۶
۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی وب سایت مدیریت کنفرانس و شرح هر یک از آنها ۱۶
۲-۳-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
۲-۴- بررسی Use case های فیزیکی وب سایت همایش و سمینار ۱۹
۲-۵- Use Case Diagram های فیزیکی آژانس مسافرتی ۲۱
۲-۵-۱- Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
۲-۵-۲-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت ۲۲
۲-۵-۳-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
۲-۵-۴-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
۲-۵-۵-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران ۲۵
۲-۵-۶-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله ۲۶
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها ۲۷
۲-۶-۱- سناریوی  Use Caseثبت نام در سیستم ۲۹
۲-۶-۲- سناریوی  Use Case ورود به سیستم ۳۵
۲-۶-۳- سناریوی  Use Caseایجاد PChair 41
۲-۶-۴- سناریوی  Use Caseمدیریت PChair 47
۲-۶-۵- سناریوی  Use Caseایجاد Chair 53
۲-۶-۶- سناریوی  Use Caseمدیریت Chair 60
۲-۶-۷- سناریوی  Use Caseایجاد کنفرانس ۶۶
۲-۶-۸- سناریوی  Use Caseاعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 72
۲-۶-۹- سناریوی  Use Caseتایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۷۸
۲-۶-۱۰- سناریوی  Use Caseارسال مقاله برای داوری ۸۴
۲-۶-۱۱- سناریوی  Use Caseارسال مقاله ۹۰
۲-۶-۱۲- سناریوی  Use Caseبررسی مقاله ۹۶
۲-۶-۱۳- سناریوی  Use Caseثبت نمره مقاله ۱۰۱
۲-۶-۱۴- سناریوی  Use Caseواریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۰۷
فصل سوم : نمودار Class 
۳-۱-  مقدمه ۱۱۴
۳- ۲-  توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت مدیریت کنفرانس ۱۱۶
۳-۳-نمودار اصلی Class سیستم ۱۱۷
۳-۳-۱- جزئیات و نام هر کلاس ۱۱۸
۳-۳-۱-۱- کلاس کاربر ۱۱۸
۳-۳-۱-۲- کلاس مسئول اصلی وب سایت ۱۱۸
۳-۳-۱-۳- کلاس PChair 119
۳-۳-۱-۴- کلاس Chair 119
۳-۳-۱-۵- کلاس داور مقالات ۱۱۹
۳-۳-۱-۶- کلاس ارسال کننده مقاله ۱۲۰
۳-۳-۱-۷- کلاس کنفرانس ۱۲۰
۳-۳-۱-۸- کلاس موضوعات کنفرانس ۱۲۱
۳-۳-۱-۹- کلاس مقالات ۱۲۱
۳-۳-۱-۱۰- کلاس مقالات ارسالی Chair 122
۳-۳-۱-۱۱- کلاس نمره مقاله ها ۱۲۲
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست شکل ها
عنوان    صفحه
شکل۲- ۱- نمایش اکتور کاربر ۱۶
شکل۲- ۲- نمایش اکتور مسئول اصلی وب سایت ۱۶
شکل۲- ۳- نمایش اکتور PChair 17
شکل۲- ۴- نمایش اکتورChair 17
شکل۲- ۵- نمایش اکتور ارسال کننده مقاله ۱۷
شکل۲- ۶- نمایش اکتور داور مقالات ۱۷
شکل۲- ۷- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
شکل۲- ۸- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
شکل۲- ۹- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت ۲۲
شکل۲- ۱۰- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی PChair 23
شکل۲- ۱۱- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی Chair 24
شکل۲- ۱۲- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی داوران ۲۵
شکل۲- ۱۳- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی ارسال کننده مقاله ۲۶
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست نمودارها
عنوان    صفحه
نمودار۲- ۱- نمودار توالی ثبت نام در سیستم ۳۲
نمودار۲- ۲- نمودارهمکاری ثبت نام در سیستم ۳۳
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم ۳۴
نمودار۲- ۴- نمودار حالت ثبت نام در سیستم ۳۵
نمودار۲- ۵- نمودار توالی ورود به سیستم ۳۸
نمودار۲- ۶- نمودار همکاری ورود به سیستم ۳۹
نمودار۲- ۷- نمودار فعالیت ورود به سیستم ۴۰
نمودار۲- ۸- نمودار حالت ورود به سیستم ۴۱
نمودار۲- ۹- نمودار توالی ایجاد PChair 44
نمودار۲- ۱۰- نمودار همکاری ایجاد PChair 45
نمودار۲- ۱۱- نمودار فعالیت ایجاد PChair 46
نمودار۲- ۱۲- نمودار حالت ایجاد PChair 47
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی مدیریتPChair 50
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری مدیریتPChair 51
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت مدیریتPChair 52
نمودار۲- ۱۶- نمودار حالت مدیریتPChair 53
نمودار۲- ۱۷- نمودار توالی ایجاد Chair 57
نمودار۲- ۱۸- نمودار همکاری ایجاد Chair 58
نمودار۲- ۱۹- نمودار فعالیت ایجاد Chair 59
نمودار۲- ۲۰- نمودار حالت ایجاد Chair 60
نمودار۲- ۲۱- نمودار توالی مدیریتChair 63
نمودار۲- ۲۲- نمودار همکاری مدیریتChair 64
نمودار۲- ۲۳- نمودار فعالیت مدیریتChair 65
نمودار۲- ۲۴- نمودار حالت مدیریتChair 66
نمودار۲- ۲۵- نمودار توالی ایجاد کنفرانس ۶۹
نمودار۲- ۲۶- نمودار همکاری ایجاد کنفرانس ۷۰
نمودار۲- ۲۷- نمودار فعالیت ایجاد کنفرانس ۷۱
نمودار۲- ۲۸- نمودار حالت ایجاد کنفرانس ۷۲
نمودار۲- ۲۹- نمودار توالی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 75
نمودار۲- ۳۰- نمودار همکاری اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 76
نمودار۲- ۳۱- نمودار فعالیت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 77
نمودار۲- ۳۲- نمودار حالت اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 78
نمودار۲- ۳۳- نمودار توالی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۱
نمودار۲- ۳۴- نمودار همکاری تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۲
نمودار۲- ۳۵- نمودار فعالیت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۳
نمودار۲- ۳۶- نمودار حالت تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۴
نمودار۲- ۳۷- نمودار توالی ارسال مقاله برای داوری ۸۷
نمودار۲- ۳۸- نمودار همکاری ارسال مقاله برای داوری ۸۸
نمودار۲- ۳۹- نمودار فعالیت ارسال مقاله برای داوری ۸۹
نمودار۲- ۴۰- نمودار حالت ارسال مقاله برای داوری ۹۰
نمودار۲- ۴۱- نمودار توالی ارسال مقاله ۹۳
نمودار۲- ۴۲- نمودار همکاری ارسال مقاله ۹۴
نمودار۲- ۴۳- نمودار فعالیت ارسال مقاله ۹۵
نمودار۲- ۴۴- نمودار حالت ارسال مقاله ۹۶
نمودار۲- ۴۵- نمودار توالی بررسی مقاله ۹۸
نمودار۲- ۴۶- نمودار همکاری بررسی مقاله ۹۹
نمودار۲- ۴۷- نمودار فعالیت بررسی مقاله ۱۰۰
نمودار۲- ۴۸- نمودار حالت بررسی مقاله ۱۰۱
نمودار۲- ۴۹- نمودار توالی ثبت نمره مقاله ۱۰۴
نمودار۲- ۵۰- نمودار همکاری ثبت نمره مقاله ۱۰۵
نمودار۲- ۵۱- نمودار فعالیت ثبت نمره مقاله ۱۰۶
نمودار۲- ۵۲- نمودار حالت ثبت نمره مقاله ۱۰۷
نمودار۲- ۵۳- نمودار توالی واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۰
نمودار۲- ۵۴- نمودار همکاری واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۱
نمودار۲- ۵۵- نمودار فعالیت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۲
نمودار۲- ۵۶- نمودار حالت واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله ۱۱۳
نمودار۳- ۱- نمودار اصلی Class سیستم ۱۱۸
نمودار۳- ۲- نمودار کلاس کاربر ۱۱۹
نمودار۳- ۳- نمودار کلاس مسئول اصلی وب سایت ۱۱۹
نمودار۳- ۴- نمودار کلاس PChair 120
نمودار۳- ۵- نمودار کلاس Chair 120
نمودار۳- ۶- نمودار کلاس داور مقالات ۱۲۰
نمودار۳- ۷- نمودار کلاس ارسال کننده مقاله ۱۲۱
نمودار۳- ۸- نمودار کلاس کنفرانس ۱۲۱
نمودار۳- ۹- نمودار کلاس موضوعات کنفرانس ۱۲۲
نمودار۳- ۱۰- نمودار کلاس مقالات ۱۲۲
نمودار۳- ۱۱- نمودار کلاس مقالات ارسالی Chair 123
نمودار۳- ۱۲- نمودار کلاس نمره مقاله ها ۱۲۳
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست جدول ها
عنوان    صفحه
جدول ۲- ۱- جدول اصلی سناریو ۲۹
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی ثبت نام در سیستم ۳۱
جدول ۲- ۳ – جدول سناریوی ورود به سیستم ۳۷
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی ایجاد PChair 43
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی مدیریت PChair 49
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی ایجاد Chair 55
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی مدیریت Chair 62
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی ایجاد کنفرانس ۶۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair 74
جدول ۲- ۱۰- جدول سناریوی تایید / عدم تایید موضوعات کنفرانس ۸۰
جدول ۲- ۱۱- جدول سناریوی ارسال مقاله برای داوری ۸۶
جدول ۲- ۱۲- جدول سناریوی ارسال مقاله ۹۲
جدول ۲- ۱۳- جدول سناریوی بررسی مقاله ۹۷
جدول ۲- ۱۴- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله ۱۰۳
جدول ۲- ۱۵- جدول سناریوی ثبت نمره مقاله ۱۰۹
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بخش هایی از متن این پروژه :

۱-۴- اهداف پروژه

 • هدف از پیاده سازی ، وب سایتی است که با آن بتوان کلیه فرآیندهای ایجاد کنفرانس ، ارسال مقالات ، داوری مقالات و ثبت نام نهایی نویسندگان را انجام داد.
 • در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)
  • آشنایی با برنامه های تحت وب
  • آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها
  • آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها
  • آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت وب
  • آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها
  • آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و صفحات وب در این گونه سیستمها
  • آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری

۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد

 • هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود
 • انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سروکار دارند بسیار مفید است
 • Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد .

۱-۶- ذینفعان پروژه

 • تحلیل گر
  • کسی است که عملیات تحلیل سیستم را انجام می دهد و با سیستم به خوبی آشنایی دارد.
 • برنامه نویس
  • کسی است که عملیات پیاده سازی و برنامه نویسی را با استفاده از مستندات تولید شده توسط تحلیلگر ، انجام می دهد.
 • افراد تحت تعلیم دوره
  • افراد تحت تعلیم دوره معمولا دانشجویانی هستند که در این دوره آموزشی شرکت نموده اند.
 • مشتریان
  • مشتریان کسانی هستند که در آینده این نرم افزار را خریداری می نمایند و به نحوی از این برنامه استفاده می نمایند.

۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه

نسخه های بسیار متنوعی از وب سایت مدیریت کنفرانس در سرتاسر دنیا به زبانهای مختلف (چه از لحاظ برنامه نویسی و چه از لحاظ زبان ملی) پیاده سازی شده اند که زمینه فعالیت آنها به شرح ذیل می باشد:

 • فعالیتهای علمی
  1. دانشگاهی
  2. پژوهشی
  3. آموزشی
 • فعالیتهای تجاری
  1. خرید
  2. فروش
  3. بازاریابی
 • فعالیتهای عمومی
  1. ایجاد کنفرانس
  2. ارسال مقالات
  3. داوری مقالات و ثبت نام نهایی نویسندگان

۱-۸- معایب پروژه های گذشته

در بررسی به عمل آمده از پروژه هایی که در نتایج ۵ صفحه اول گوگل بدست آمد ایرادهای زیر مشاهده شد که بیشتر این ایرادات در پروژه ها معمولا مشترک می باشند :

 • فرم ثبت نام بزرگ برای بازدید کننده های وب سایت
 • عدم وجود جستجوی پیشرفته برای اعضا ( در برخی موارد به یک جستجوی ساده اکتفا شده بود که آن هم نتایج مطلوبی ارائه نمی کرد)
 • گرافیک بسیار سنگین در صفحه های وب سایت و طراحی اشتباه جدول ها (این مساله باعث می شود در هنگام باز شدن صفحه های وب سایت ، کاربران به راحتی از مشاهده و ادامه کار صرف نظر نمایند)
 • عدم پشتیبانی از سیستم عامل های مختلف
 • عدم وجود فرم راهنما ( این فرم برای راهنمایی کلی بخشهای اصلی پروژه مناسب می باشد)
 • عدم وجود دسته بندی کنفرانس ها در برخی پروژه ها
 • . . . .

البته ایرادات فنی بیشماری در پروژه ها موجود می باشد که به علت طولانی شدن بحث از ارائه آنها خودداری می شود.

۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی وب سایت مدیریت کنفرانس و شرح هر یک از آنها

پس از بررسی های اولیه در مورد اکتورهای موجود در یک وب سایت مدیریت کنفرانس ، فهرستی از اکتورهایی که معمولا در یک وب سایت مدیریت کنفرانس باید وجود داشته باشند بدست آمد که به شرح ذیل می باشند:

 • Actor کاربر وب سایت مدیریت کنفرانس: کاربر کسی است که بر روی سیستم تاثیر می گذارد .

شکل۲- ۱- نمایش اکتور کاربر

 • Actor مسئول اصلی وب سایت مدیریت کنفرانس: مسئول اصلی وب سایت کسی است که وظیفه ایجاد و مدیریت PChair را  بر عهده دارد.

شکل۲- ۲- نمایش اکتور مسئول اصلی وب سایت

 • Actor PChair وب سایت مدیریت کنفرانس: این اکتور کسی است که وظیفه ایجاد و مدیریت Chair ونیز تایید/ عدم تایید موضوعات کنفرانس Chair را برعهده دارد .

شکل۲- ۳- نمایش اکتور PChair

 • Actor Chair وب سایت مدیریت کنفرانس: این اکتور کسی است که وظیفه اعلام موضوع مرتبط با کنفرانس به PChair و ایجاد کنفرانس را برعهده دارد .

شکل۲- ۴- نمایش اکتورChair

 • Actor ارسال کننده مقاله وب سایت مدیریت کنفرانس: این اکتور کسی است که وظیفه ارسال مقاله برای داوری و نیز واریز مبلغ کنفرانس در صورت تایید مقاله را برعهده دارد .

شکل۲- ۵- نمایش اکتور ارسال کننده مقاله

 • Actor داور مقاله وب سایت مدیریت کنفرانس: این اکتور کسی است که وظیفه بررسی مقالات و ثبت نمره مقالات را برعهده دارد .

۲-۵-۲-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریتی مدیر وب سایت

======