ماشین حساب مهندسی با جاوا

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

مهندسی با

قیمت :   ۹۵۰۰تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

جاوا

توضیحات:


توضیحات : 

کد پیاده سازی پیشرفته (ماشین مهندسی) در    


همراه با فایلهای . , .java و سایر فایلهای لازم

بخشهایی از سورس کد این :

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Container;
import java.awt.Cursor;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.Toolkit;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;

import java.io.IOException;

import javax.swing.ButtonGroup;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JRadioButton;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.WindowConstants;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class Calc extends JFrame implements ActionListener,MouseListener //,KeyListener
{

private JButton jb_one,jb_two,jb_three,jb_four,jb_five,jb_six,jb_seven,jb_eight,jb_nine,jb_zero;
private JButton jb_plus,jb_minus,jb_divide,jb_multiply;
private JButton jb_sin,jb_cos,jb_tan,jb_asin,jb_acos,jb_atan,jb_pie,jb_E;
private JButton jb_decimalpoint,jb_equalto,jb_fact,jb_power,jb_changesign,jb_reciporcal;
private JButton jb_todeg,jb_torad,jb_round,jb_CA,jb_CE,jb_Backspace;
private JRadioButton jrb_deg,jrb_rad;
private ButtonGroup jrb_group;
private JTextField jtf_display;
private JLabel jl_url;

private double tempdisplayNum;
boolean plusPressed,minusPressed,mulPressed,divPressed,equalPressed,powerPressed;

/**
* This constructor forms GUI and add required Compontents
* to listeners.
*/
public Calc()
{

super(“Scientic Calculator ( Currently running on JVM Version ” + System.getProperty(“java.version”) + ” )”);

/**
* Sets ImageIcon to the Title of the Frame
* @param ImageIcon
*/
setIconImage(Toolkit.getDefaultToolkit().getImage(Calc.class.getResource(“calc.gif”)));

/*
* We don’t want window to close automatically by default
*/
setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE);

/**
* Inner Class for Main Window Listener.It is executed when
* window is closing.It cleans the memmory explictly and then it
* application exits.
*/
addWindowListener(new WindowAdapter()
{
public void windowClosing(WindowEvent e)
{
Calc.this.dispose();
System.runFinalization();
System.gc();
System.exit(0);
}
});

tempdisplayNum = 0;
resetAllButton();
equalPressed = false;

/*
* GUI Formation
*/
JPanel jp_main = new JPanel();
jp_main.setLayout(new BorderLayout());
jp_main.setBorder(new EmptyBorder(new Insets(3,5,5,5)));
JPanel jp_top = new JPanel();
jp_top.setLayout(new BorderLayout());
JPanel jp_top_down = new JPanel();
jp_top_down.setLayout(new BorderLayout());
JPanel jp_top_west = new JPanel();
jb_Backspace = new JButton(“BackSpace”);
jp_top_west.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,0,5));
jp_top_west.add(jb_Backspace);
JPanel jp_top_east = new JPanel();
jp_top_east.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
jtf_display = new JTextField();
jtf_display.setEditable(false);
jtf_display.setHorizontalAlignment( JTextField.RIGHT );
// jtf_display.setFocusable(false);
jtf_display.setRequestFocusEnabled(false);
jtf_display.setBackground(Color.white);
jrb_deg = new JRadioButton(“Degrees”);
jrb_rad = new JRadioButton(“Radian”);
jrb_deg.setSelected(true);
jrb_group = new ButtonGroup();
jrb_group.add(jrb_deg);
jrb_group.add(jrb_rad);
jp_top_east.add(jrb_deg);
jp_top_east.add(jrb_rad);
jp_top_down.add(jp_top_east,BorderLayout.EAST);
jp_top_down.add(jp_top_west,BorderLayout.WEST);
jp_top.setLayout(new BorderLayout());

JPanel jp_top_top = new JPanel();
jp_top_top.setLayout(new BorderLayout());
jl_url = new JLabel(“Rajesh’s homepage”);
jl_url.setForeground(Color.blue);
jl_url.addMouseListener(Calc.this);
jp_top_top.add(new JLabel(“This Calculator is created by Rajesh.”),BorderLayout.WEST);
jp_top_top.add(jl_url,BorderLayout.EAST);
jp_top.add(jp_top_top,BorderLayout.NORTH);
jp_top.add(jtf_display,BorderLayout.CENTER);
jp_top.add(jp_top_down,BorderLayout.SOUTH);
JPanel jp_center = new JPanel();
jp_center.setLayout(new GridLayout(5,7,5,5));
jb_one = new JButton(“1”);
jb_two = new JButton(“2”);
jb_three = new JButton(“3”);
jb_four = new JButton(“4”);
jb_five = new JButton(“5”);
jb_six = new JButton(“6”);
jb_seven = new JButton(“7”);
jb_eight = new JButton(“8”);
jb_nine = new JButton(“9”);
jb_zero = new JButton(“0”);
jb_plus = new JButton(“+”);
jb_minus = new JButton(“-“);
jb_divide = new JButton(“/”);
jb_multiply = new JButton(“*”);
jb_sin = new JButton(“Sin”);
jb_cos = new JButton(“Cos”);
jb_tan = new JButton(“Tan”);
jb_asin = new JButton(“aSin”);
jb_acos = new JButton(“aCos”);
jb_atan = new JButton(“aTan”);
jb_pie = new JButton(“PI”);
jb_E = new JButton(“E”);
jb_decimalpoint = new JButton(“.”);
jb_equalto = new JButton(“=”);
jb_fact = new JButton(“x!”);
jb_power = new JButton(“x^n”);
jb_changesign = new JButton(“+/-“);
jb_reciporcal = new JButton(“1/x”);
jb_todeg = new JButton(“toDeg”);
jb_torad = new JButton(“toRad”);
jb_round = new JButton(“Round”);
jb_CA = new JButton(“CA”);
jb_CE = new JButton(“CE”);

/**
* Adding Button to Listeners
*/
jb_one.addActionListener(Calc.this);
jb_two.addActionListener(Calc.this);
jb_three.addActionListener(Calc.this);
jb_four.addActionListener(Calc.this);
jb_five.addActionListener(Calc.this);
jb_six.addActionListener(Calc.this);
jb_seven.addActionListener(Calc.this);
jb_eight.addActionListener(Calc.this);
jb_nine.addActionListener(Calc.this);
jb_zero.addActionListener(Calc.this);
jb_plus.addActionListener(Calc.this);
jb_minus.addActionListener(Calc.this);
jb_divide.addActionListener(Calc.this);
jb_multiply.addActionListener(Calc.this);
jb_sin.addActionListener(Calc.this);
jb_cos.addActionListener(Calc.this);
jb_tan.addActionListener(Calc.this);
jb_asin.addActionListener(Calc.this);
jb_acos.addActionListener(Calc.this);
jb_atan.addActionListener(Calc.this);
jb_pie.addActionListener(Calc.this);
jb_E.addActionListener(Calc.this);
jb_decimalpoint.addActionListener(Calc.this);
jb_equalto.addActionListener(Calc.this);
jb_fact.addActionListener(Calc.this);
jb_power.addActionListener(Calc.this);
jb_changesign.addActionListener(Calc.this);
jb_reciporcal.addActionListener(Calc.this);
jb_todeg.addActionListener(Calc.this);
jb_torad.addActionListener(Calc.this);
jb_round.addActionListener(Calc.this);
jb_CA.addActionListener(Calc.this);
jb_CE.addActionListener(Calc.this);
jb_Backspace.addActionListener(Calc.this);

/*
jb_one.addKeyListener(Calc.this);
jb_one.addKeyListener(Calc.this);
jb_two.addKeyListener(Calc.this);
jb_three.addKeyListener(Calc.this);
jb_four.addKeyListener(Calc.this);
jb_five.addKeyListener(Calc.this);
jb_six.addKeyListener(Calc.this);
jb_seven.addKeyListener(Calc.this);
jb_eight.addKeyListener(Calc.this);
jb_nine.addKeyListener(Calc.this);
jb_zero.addKeyListener(Calc.this);
jb_plus.addKeyListener(Calc.this);
jb_minus.addKeyListener(Calc.this);
jb_divide.addKeyListener(Calc.this);
jb_multiply.addKeyListener(Calc.this);
jb_sin.addKeyListener(Calc.this);
jb_cos.addKeyListener(Calc.this);
jb_tan.addKeyListener(Calc.this);
jb_asin.addKeyListener(Calc.this);
jb_acos.addKeyListener(Calc.this);
jb_atan.addKeyListener(Calc.this);
jb_pie.addKeyListener(Calc.this);
jb_E.addKeyListener(Calc.this);
jb_decimalpoint.addKeyListener(Calc.this);
jb_equalto.addKeyListener(Calc.this);
jb_fact.addKeyListener(Calc.this);
jb_power.addKeyListener(Calc.this);
jb_changesign.addKeyListener(Calc.this);
jb_reciporcal.addKeyListener(Calc.this);
jb_todeg.addKeyListener(Calc.this);
jb_torad.addKeyListener(Calc.this);
jb_round.addKeyListener(Calc.this);
jb_CA.addKeyListener(Calc.this);
jb_CE.addKeyListener(Calc.this);
jb_Backspace.addKeyListener(Calc.this);
*/

jp_center.add(jb_one);
jp_center.add(jb_two);
jp_center.add(jb_three);
jp_center.add(jb_multiply);
jp_center.add(jb_reciporcal);
jp_center.add(jb_sin);
jp_center.add(jb_asin);
jp_center.add(jb_four);
jp_center.add(jb_five);
jp_center.add(jb_six);
jp_center.add(jb_divide);
jp_center.add(jb_power);
jp_center.add(jb_cos);
jp_center.add(jb_acos);
jp_center.add(jb_seven);
jp_center.add(jb_eight);
jp_center.add(jb_nine);
jp_center.add(jb_plus);
jp_center.add(jb_changesign);
jp_center.add(jb_tan);
jp_center.add(jb_atan);
jp_center.add(jb_zero);
jp_center.add(jb_decimalpoint);
jp_center.add(jb_equalto);
jp_center.add(jb_minus);
jp_center.add(jb_fact);
jp_center.add(jb_pie);
jp_center.add(jb_E);
jp_center.add(jb_CA);
jp_center.add(jb_CE);
jp_center.add(jb_round);
jp_center.add(jb_todeg);
jp_center.add(jb_torad);

Container cp = this.getContentPane();
jp_main.add(jp_top,BorderLayout.NORTH);
jp_main.add(jp_center,BorderLayout.CENTER);
cp.add(jp_main,BorderLayout.CENTER);
setSize(520,250);
/* Packing all Commponent, so spaces are left */
pack();
/* Making Window to appear in Center of Screen */
Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
Dimension frameSize = this.getPreferredSize();
setLocation(screenSize.width/2 – (frameSize.width/2),

screenSize.height/2 – (frameSize.height/2));
setVisible(true);

this.requestFocus();
}

تصاویری از محیط این برنامه :

=================================


پرداخت آنلاین در کلیه ساعات شبانه روز و آنلاین پروژه با سورس کامل آن تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »