لیوان متحرک در صفحه بصورت ۳ بعدی – گرافیک کامپیوتری

لیوان در صفحه بصورت ۳ بعدی – گرافیک کامپیوتری

قیمت :   ۹۵۰۰  تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو – اپن جی ال

توضیحات:


توضیحات : 

در این که به زبان سی شارپ در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از توابع گرافیکی طراحی شده است ، در این شما یک لیوان را مشاهده می کنید که می توانید با انتخاب هرکدام از محوره های X ,Y , Z آنرا در این محورها بچرخانید و همچنین توسط کلیک رنگ های بالای صفحه می توانید رنگ لیوان را تغییر دهید .          

   

==========

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


==========

بخشهایی از سورس کد این پروژه : 

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace com.stronglytyped.glass3d
{
enum Axis
{
x, y, z
}

struct xypoint
{
public int x, y;
}

struct xyzpoint
{
public double x, y, z;
}

public class frmView : System.Windows.Forms.Form
{
const int MAXPOINTS = 1000;
const int ZDEPTH = 1000;
const double PI_TWICE = Math.PI * 2;

private System.Windows.Forms.HScrollBar hScrollBar1;
private System.Timers.Timer timer1;
private System.Windows.Forms.CheckBox chkX;
private System.Windows.Forms.CheckBox chkY;
private System.Windows.Forms.CheckBox chkZ;
private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.Button cmdExit;
private System.Windows.Forms.Button cmdToggleRotate;
private System.Windows.Forms.Button cmdReset;
private System.Windows.Forms.Label lblStats;
private System.ComponentModel.Container components = null;
private Bitmap buffer;
private xyzpoint[] shape = new xyzpoint[MAXPOINTS];
private int points = 0;
private float halfwidth, halfheight;
private System.Windows.Forms.Panel panel1;
private System.Windows.Forms.Panel panel2;
private System.Windows.Forms.Panel panel3;
private System.Windows.Forms.Panel panel4;
private Color curcolor = Color.Blue;

public frmView()
{
InitializeComponent();

buffer = new Bitmap(this.Width, this.Height);
halfwidth = this.Width / 2;
halfheight = this.Height / 2;

DoCalcs();
}

protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}

private void InitializeComponent()
{
this.cmdReset = new System.Windows.Forms.Button();
this.hScrollBar1 = new System.Windows.Forms.HScrollBar();
this.cmdToggleRotate = new System.Windows.Forms.Button();
this.timer1 = new System.Timers.Timer();
this.chkX = new System.Windows.Forms.CheckBox();
this.chkY = new System.Windows.Forms.CheckBox();
this.chkZ = new System.Windows.Forms.CheckBox();
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.cmdExit = new System.Windows.Forms.Button();
this.lblStats = new System.Windows.Forms.Label();
this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel();
this.panel4 = new System.Windows.Forms.Panel();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).BeginInit();
this.SuspendLayout();

this.cmdReset.BackColor = System.Drawing.Color.DarkSlateBlue;
this.cmdReset.Location = new System.Drawing.Point(640, 448);
this.cmdReset.Name = “cmdReset”;
this.cmdReset.Size = new System.Drawing.Size(96, 24);
this.cmdReset.TabIndex = 0;
this.cmdReset.Text = “Reset”;
this.cmdReset.Click += new System.EventHandler(this.cmdReset_Click);

this.hScrollBar1.Location = new System.Drawing.Point(8, 576);
this.hScrollBar1.Maximum = 0;
this.hScrollBar1.Minimum = -2000;
this.hScrollBar1.Name = “hScrollBar1”;
this.hScrollBar1.Size = new System.Drawing.Size(736, 16);
this.hScrollBar1.SmallChange = 5;
this.hScrollBar1.TabIndex = 1;
this.hScrollBar1.Value = -1000;

this.cmdToggleRotate.BackColor = System.Drawing.Color.DarkSlateBlue;
this.cmdToggleRotate.Location = new System.Drawing.Point(640, 504);
this.cmdToggleRotate.Name = “cmdToggleRotate”;
this.cmdToggleRotate.Size = new System.Drawing.Size(96, 24);
this.cmdToggleRotate.TabIndex = 3;
this.cmdToggleRotate.Text = “Toggle Rotate”;
this.cmdToggleRotate.Click += new System.EventHandler

(this.cmdToggleRotate_Click);

this.timer1.Enabled = true;
this.timer1.Interval = 80;
this.timer1.SynchronizingObject = this;
this.timer1.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler

(this.timer1_Elapsed);

this.chkX.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.chkX.Location = new System.Drawing.Point(640, 480);
this.chkX.Name = “chkX”;
this.chkX.Size = new System.Drawing.Size(32, 16);
this.chkX.TabIndex = 4;
this.chkX.Text = “x”;

this.chkY.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.chkY.Location = new System.Drawing.Point(672, 480);
this.chkY.Name = “chkY”;
this.chkY.Size = new System.Drawing.Size(25, 16);
this.chkY.TabIndex = 5;
this.chkY.Text = “y”;

this.chkZ.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.chkZ.Location = new System.Drawing.Point(704, 480);
this.chkZ.Name = “chkZ”;
this.chkZ.Size = new System.Drawing.Size(32, 16);
this.chkZ.TabIndex = 6;
this.chkZ.Text = “z”;

this.label1.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(8, 560);
this.label1.Name = “label1”;
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(184, 16);
this.label1.TabIndex = 7;
this.label1.Text = “Zoom”;

this.cmdExit.BackColor = System.Drawing.Color.DarkSlateBlue;
this.cmdExit.Location = new System.Drawing.Point(640, 536);
this.cmdExit.Name = “cmdExit”;
this.cmdExit.Size = new System.Drawing.Size(96, 24);
this.cmdExit.TabIndex = 8;
this.cmdExit.Text = “Exit”;
this.cmdExit.Click += new System.EventHandler(this.cmdExit_Click);

this.lblStats.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.lblStats.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
this.lblStats.Name = “lblStats”;
this.lblStats.Size = new System.Drawing.Size(248, 16);
this.lblStats.TabIndex = 9;
this.lblStats.Text = “label2”;

this.panel1.BackColor = System.Drawing.Color.Bisque;
this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(688, 8);
this.panel1.Name = “panel1”;
this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
this.panel1.TabIndex = 10;
this.panel1.Click += new System.EventHandler(this.panel1_Click);

this.panel2.BackColor = System.Drawing.Color.MediumSeaGreen;
this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(656, 8);
this.panel2.Name = “panel2”;
this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
this.panel2.TabIndex = 11;
this.panel2.Click += new System.EventHandler(this.panel2_Click);

this.panel3.BackColor = System.Drawing.Color.RoyalBlue;
this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(720, 8);
this.panel3.Name = “panel3”;
this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
this.panel3.TabIndex = 12;
this.panel3.Click += new System.EventHandler(this.panel3_Click);

this.panel4.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(624, 8);
this.panel4.Name = “panel4”;
this.panel4.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
this.panel4.TabIndex = 13;
this.panel4.Click += new System.EventHandler(this.panel4_Click);

this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(750, 600);
this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {

 ==========

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *