لیوان متحرک در صفحه بصورت ۳ بعدی – گرافیک کامپیوتری

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

لیوان در صفحه بصورت ۳ بعدی – گرافیک کامپیوتری

قیمت :   ۹۵۰۰  تومان ( نه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو – اپن جی ال

توضیحات:


توضیحات : 

در این که به زبان سی شارپ در محیط ویژوال استدیو  و با استفاده از توابع گرافیکی طراحی شده است ، در این شما یک لیوان را مشاهده می کنید که می توانید با انتخاب هرکدام از محوره های X ,Y , Z آنرا در این محورها بچرخانید و همچنین توسط کلیک رنگ های بالای صفحه می توانید رنگ لیوان را تغییر دهید .          

   

==========

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


==========

بخشهایی از سورس کد این پروژه : 

using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

namespace com.stronglytyped.glass3d
{
enum Axis
{
x, y, z
}

struct xypoint
{
public int x, y;
}

struct xyzpoint
{
public double x, y, z;
}

public class frmView : System.Windows.Forms.Form
{
const int MAXPOINTS = 1000;
const int ZDEPTH = 1000;
const double PI_TWICE = Math.PI * 2;

private System.Windows.Forms.HScrollBar hScrollBar1;
private System.Timers.Timer timer1;
private System.Windows.Forms.CheckBox chkX;
private System.Windows.Forms.CheckBox chkY;
private System.Windows.Forms.CheckBox chkZ;
private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.Button cmdExit;
private System.Windows.Forms.Button cmdToggleRotate;
private System.Windows.Forms.Button cmdReset;
private System.Windows.Forms.Label lblStats;
private System.ComponentModel.Container components = null;
private Bitmap buffer;
private xyzpoint[] shape = new xyzpoint[MAXPOINTS];
private int points = 0;
private float halfwidth, halfheight;
private System.Windows.Forms.Panel panel1;
private System.Windows.Forms.Panel panel2;
private System.Windows.Forms.Panel panel3;
private System.Windows.Forms.Panel panel4;
private Color curcolor = Color.Blue;

public frmView()
{
InitializeComponent();

buffer = new Bitmap(this.Width, this.Height);
halfwidth = this.Width / 2;
halfheight = this.Height / 2;

DoCalcs();
}

protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}

private void InitializeComponent()
{
this.cmdReset = new System.Windows.Forms.Button();
this.hScrollBar1 = new System.Windows.Forms.HScrollBar();
this.cmdToggleRotate = new System.Windows.Forms.Button();
this.timer1 = new System.Timers.Timer();
this.chkX = new System.Windows.Forms.CheckBox();
this.chkY = new System.Windows.Forms.CheckBox();
this.chkZ = new System.Windows.Forms.CheckBox();
this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
this.cmdExit = new System.Windows.Forms.Button();
this.lblStats = new System.Windows.Forms.Label();
this.panel1 = new System.Windows.Forms.Panel();
this.panel2 = new System.Windows.Forms.Panel();
this.panel3 = new System.Windows.Forms.Panel();
this.panel4 = new System.Windows.Forms.Panel();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.timer1)).BeginInit();
this.SuspendLayout();

this.cmdReset.BackColor = System.Drawing.Color.DarkSlateBlue;
this.cmdReset.Location = new System.Drawing.Point(640, 448);
this.cmdReset.Name = “cmdReset”;
this.cmdReset.Size = new System.Drawing.Size(96, 24);
this.cmdReset.TabIndex = 0;
this.cmdReset.Text = “Reset”;
this.cmdReset.Click += new System.EventHandler(this.cmdReset_Click);

this.hScrollBar1.Location = new System.Drawing.Point(8, 576);
this.hScrollBar1.Maximum = 0;
this.hScrollBar1.Minimum = -2000;
this.hScrollBar1.Name = “hScrollBar1”;
this.hScrollBar1.Size = new System.Drawing.Size(736, 16);
this.hScrollBar1.SmallChange = 5;
this.hScrollBar1.TabIndex = 1;
this.hScrollBar1.Value = -1000;

this.cmdToggleRotate.BackColor = System.Drawing.Color.DarkSlateBlue;
this.cmdToggleRotate.Location = new System.Drawing.Point(640, 504);
this.cmdToggleRotate.Name = “cmdToggleRotate”;
this.cmdToggleRotate.Size = new System.Drawing.Size(96, 24);
this.cmdToggleRotate.TabIndex = 3;
this.cmdToggleRotate.Text = “Toggle Rotate”;
this.cmdToggleRotate.Click += new System.EventHandler

(this.cmdToggleRotate_Click);

this.timer1.Enabled = true;
this.timer1.Interval = 80;
this.timer1.SynchronizingObject = this;
this.timer1.Elapsed += new System.Timers.ElapsedEventHandler

(this.timer1_Elapsed);

this.chkX.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.chkX.Location = new System.Drawing.Point(640, 480);
this.chkX.Name = “chkX”;
this.chkX.Size = new System.Drawing.Size(32, 16);
this.chkX.TabIndex = 4;
this.chkX.Text = “x”;

this.chkY.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.chkY.Location = new System.Drawing.Point(672, 480);
this.chkY.Name = “chkY”;
this.chkY.Size = new System.Drawing.Size(25, 16);
this.chkY.TabIndex = 5;
this.chkY.Text = “y”;

this.chkZ.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.chkZ.Location = new System.Drawing.Point(704, 480);
this.chkZ.Name = “chkZ”;
this.chkZ.Size = new System.Drawing.Size(32, 16);
this.chkZ.TabIndex = 6;
this.chkZ.Text = “z”;

this.label1.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.label1.Location = new System.Drawing.Point(8, 560);
this.label1.Name = “label1”;
this.label1.Size = new System.Drawing.Size(184, 16);
this.label1.TabIndex = 7;
this.label1.Text = “Zoom”;

this.cmdExit.BackColor = System.Drawing.Color.DarkSlateBlue;
this.cmdExit.Location = new System.Drawing.Point(640, 536);
this.cmdExit.Name = “cmdExit”;
this.cmdExit.Size = new System.Drawing.Size(96, 24);
this.cmdExit.TabIndex = 8;
this.cmdExit.Text = “Exit”;
this.cmdExit.Click += new System.EventHandler(this.cmdExit_Click);

this.lblStats.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.lblStats.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
this.lblStats.Name = “lblStats”;
this.lblStats.Size = new System.Drawing.Size(248, 16);
this.lblStats.TabIndex = 9;
this.lblStats.Text = “label2”;

this.panel1.BackColor = System.Drawing.Color.Bisque;
this.panel1.Location = new System.Drawing.Point(688, 8);
this.panel1.Name = “panel1”;
this.panel1.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
this.panel1.TabIndex = 10;
this.panel1.Click += new System.EventHandler(this.panel1_Click);

this.panel2.BackColor = System.Drawing.Color.MediumSeaGreen;
this.panel2.Location = new System.Drawing.Point(656, 8);
this.panel2.Name = “panel2”;
this.panel2.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
this.panel2.TabIndex = 11;
this.panel2.Click += new System.EventHandler(this.panel2_Click);

this.panel3.BackColor = System.Drawing.Color.RoyalBlue;
this.panel3.Location = new System.Drawing.Point(720, 8);
this.panel3.Name = “panel3”;
this.panel3.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
this.panel3.TabIndex = 12;
this.panel3.Click += new System.EventHandler(this.panel3_Click);

this.panel4.BackColor = System.Drawing.Color.Firebrick;
this.panel4.Location = new System.Drawing.Point(624, 8);
this.panel4.Name = “panel4”;
this.panel4.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
this.panel4.TabIndex = 13;
this.panel4.Click += new System.EventHandler(this.panel4_Click);

this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.BackColor = System.Drawing.Color.Black;
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(750, 600);
this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {

 ==========

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »