طراحی سایت آموزش و آزمون آنلاین با سی شارپ و پایگاه داده SQL-Server

آموزش و آزمون آنلاین با سی شارپ و  SQL-Server

قیمت :   ۲۵۵۰۰ تومان ( بیست و پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

سی شارپ .CS, Sql Server , ,

توضیحات:

پروژه ای بسیار مناسب و عالی برای

توضیحات :

طراحی سایت آموزش و آزمون آنلاین و آزمون با سی شارپ و پایگاه داده سرور و صفحات ای اس پی دات نت . یک پروژه عالی و مناسب درسی و همچنین قابل ارائه بعنوان پروژه پایانی . این پروژه همراه با داکیومنت کامل توضیحات سورس کدهای پروژه در اختیار شما دوست عزیز قرار خواهد گرفت .
 

مشاهده تصاویری از این پروژه :

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

برای مشاهده تصویر با اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

======

سورس کد صفحه اصلی پروژه : Default.aspx

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Globalization;
using System.Data.SqlClient;

namespace WebApp
{
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
SqlConnection connection = new SqlConnection
(“Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename
=|DataDirectory|\\res.mdf;Integrated Security
=True;User Instance=True”);
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
DataTable table = new DataTable();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Global g = new Global();
if (TextBox1.Text == Convert.ToString(g.m))
{
Response.Redirect(“adminnistrator.aspx”);
}
else
{
///
}

}
public int i;
protected void userenter_Click(object sender, EventArgs e)
{
connection.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(“SELECT userName,passWord FROM Customer”, connection);
adapter.SelectCommand = cmd;
adapter.Fill(table);
connection.Close();
while (i >= 0)
{
if (i < table.Rows.Count)
{
if (TextBox2.Text == Convert.ToString(table.Rows[i].ItemArray[0]) &&
TextBox3.Text == Convert.ToString(table.Rows[i].ItemArray[1]))
{
Global GL = new Global();
GL.customid = TextBox2.Text;
Response.Redirect(“amozesh.aspx?pid=” + GL.customid);
}
else
{
//
}
}
else
{
Literal1.Text = “شما اشتراک ندارید”;
break;
}
++i;
}
}
}
}

======

سورس کد صفحه ثبت نام دانشجویان : userDefine.aspx

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.SqlClient;

namespace WebApp
{
public partial class userDefine : System.Web.UI.Page
{
SqlConnection connection = new SqlConnection
(“Data Source=.\\SQLEXPRESS;AttachDbFilename
=|DataDirectory|\\res.mdf;Integrated
Security=True;User Instance=True”);

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

}
public int i;
public int checkUser(string _user)
{
int ch = 1;
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter();
DataTable table = new DataTable();
connection.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(“SELECT userName FROM Customer”, connection);
adapter.SelectCommand = cmd;
adapter.Fill(table);
connection.Close();
while (i >= 0)
{
if (i < table.Rows.Count)
{
if (TextBox3.Text == Convert.ToString(table.Rows[i].ItemArray[0]))
{
ch = -1;
break;
}
else
{
ch = 1;
}
}
else
{
break;
}
++i;
}
return ch;
}

protected void confirmbtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
int l = checkUser(TextBox3.Text);
if (l == 1 && TextBox3.Text != “”)
{
try
{
connection.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand(“INSERT INTO Customer (firstName, lastName, userName, passWord, tell, address)” +
“VALUES (@nam, @famil, @user, @pass, @tel, @adres)”, connection);
cmd.Parameters.Add(“@nam”, TextBox1.Text);
cmd.Parameters.Add(“@famil”, TextBox2.Text);
cmd.Parameters.Add(“@user”, TextBox3.Text);
cmd.Parameters.Add(“@pass”, TextBox4.Text);
cmd.Parameters.Add(“@tel”, TextBox5.Text);
cmd.Parameters.Add(“@adres”, TextBox6.Text);
cmd.ExecuteNonQuery();
connection.Close();

}
finally
{
Response.Redirect(“userDefine.aspx”);
}
}
else
{
Literal1.Text = “***”;
Literal2.Text = “***”;
Literal3.Text = “نام کاربری مربوطه تکراری می باشد “;
Literal4.Text = “***”;
Literal5.Text = “***”;
Literal6.Text = “***”;
}
}
}
}

======

دانلود کامل پروژه با سورس کد کامل سی شارپ و فایل پایگاه داده sQL-server پروژه
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه
پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

======

======

Related posts

Translate »