برنامه نقطه بازی یا Dot Game در سی پلاس

برنامه نقطه بازی یا Dot Game در سی پلاس

قیمت :   ۵۵۰۰ تومان ( پنج هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی پروژه نقطه بازی (Dot Game)       

در این برنامه که یک بازی قدیمی و معروف است که در آن کاربرهای X , O بازی می کنند و با نحوه ی بازی نیز حتما خودتان آشنایی دارید مانند تصویر زیر که مشاهده می کنید .          

همراه با فایلهای EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :

=================================

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

main()
{
graphinit(); intro(); closegraph(); dim(); graphinit(); setbkcolor(15);
drawdots(); move(); closegraph();
}

/**** FUNCTIONS ******/

void graphinit()
{
int driver=DETECT,mode;
initgraph(&driver,&mode,”..\\bgi”);
}

void dim()
{
int i,j;
start: clrscr(); cout<<“Width (2-13):”; cin>>i;
if(i<2||i>13) goto start;
cout<<“Height (2-13):”; cin>>j;
if(j<2||j>13) goto start;
xmax=i+1; ymax=j+1;
}

void intro()
{
settextstyle(1,0,9); setcolor(9);
outtextxy(200,140,”DOTS”); getch();
settextstyle(1,0,4); setcolor(12);
outtextxy(350,270,”Game”); getch();
closegraph();
}

void drawdots()
{
cleardevice();
for(int i=1;i<=xmax;i++)
for(int j=1;j<=ymax;j++) putdot(i,j,1);
}

void putdot(int i,int j,int k)
{
setcolor(k);
line(i*30-1,j*30-1,i*30+1,j*30-1);
line(i*30-1,j*30+1,i*30+1,j*30+1);
}

inline void putline(int i,int j,int k)
{
setcolor(k);
line(i*30+2,j*30-1,i*30+28,j*30-1);
line(i*30+2,j*30,i*30+28,j*30);
line(i*30+2,j*30+1,i*30+28,j*30+1);
}

inline void putlinev(int i,int j,int k)
{
setcolor(k);
line(i*30-1,j*30+2,i*30-1,j*30+28);
line(i*30,j*30+2,i*30,j*30+28);
line(i*30+1,j*30+2,i*30+1,j*30+28);
}

void drawX(int i,int j, int k)
{
setcolor(k);
line(i*30+6,j*30-6,i*30+24,j*30-24);
line(i*30+6,j*30-24,i*30+24,j*30-6);
}

void drawO(int i,int j, int k)
{
setcolor(k);
circle(i*30+15,j*30-15,10);
}

void putXO()
{
for(int l=0;l<=ind;l++)
if(who[l]==1) drawX(xex[l],yex[l],2);
else drawO(xex[l],yex[l],12);
}

void drawlines()
{
for(int i=1;i<=xmax;i++)
for(int j=1;j<=ymax;j++)
{
if(p[i][j].con2)
if(p[i][j].con2_pl==1) putline(i,j,12);
else putline(i,j,2);
if(p[i][j].con1)
if(p[i][j].con1_pl==1) putlinev(i,j,12);
else putlinev(i,j,2);
}
}

inline void reposition()
{
if(xdum>=xmax && !vert) xdum–;
if(ydum>=ymax && vert) ydum–;
}

inline void status()
{
if(player==1)
{ setcolor(2); outtextxy(500,100,”Player1 to move”); }
else { setcolor(12); outtextxy(500,100,”Player2 to move”); }
}

void end()
{
if(ind==(xmax-1)*(ymax-1))
{
if(x>o)
{ cout<<” Player 1 wins with “<<x<<“-“<<o; getch(); exit(0); }
if(x==o)
{ cout<<” Tie (“<<x<<“-“<<o<<“)”; getch(); exit(0); }
if(x<o)
{ cout<<” Player 2 wins with “<<o<<“-“<<x; getch(); exit(0); }
}
}

inline void drawall()
{ drawdots(); drawlines(); putXO(); status(); }

void check()
{
for(int i=1;i<xmax;i++)
for(int j=2;j<=ymax;j++)
{
int q=0;
for(int l=0;l<=ind;l++)
if((xex[l]==i) && (yex[l]==j)) q=1;
if(!q)
if(p[i][j].con2 && p[i][j-1].con1 && p[i][j-1].con2 && p[i+1][j-1].con1)
if(player==1)
{ o++; player=2; drawO(i,j,12); xex[ind]=i;
yex[ind]=j; who[ind]=2; ind++; return; }
else
{ x++; player=1; drawX(i,j,2); xex[ind]=i;
yex[ind]=j; who[ind]=1; ind++; return; }
}
}

void check1()
{
for(int i=1;i<xmax;i++)
for(int j=2;j<=ymax;j++)
{
int q=0;
for(int l=0;l<=ind;l++)
if((xex[l]==i) && (yex[l]==j)) q=1;
if(!q)
if(p[i][j].con2 && p[i][j-1].con1 && p[i][j-1].con2 && p[i+1][j-1].con1)
if(player==1)
{ x++; drawX(i,j,2); xex[ind]=i;
yex[ind]=j; who[ind]=1; ind++; return; }
else
{ o++; drawO(i,j,12); xex[ind]=i;
yex[ind]=j; who[ind]=2; ind++; return; }
}
}

void move()
{
char a;
while(a!=ESC)
{
begin:
a=getch();
if(!vert)
{
if(a==RIGHT && xdum+1<xmax)
{ drawall(); xdum++; putline(xdum,ydum,1); }
if(a==LEFT && xdum-1>=1)
{ drawall(); xdum–; putline(xdum,ydum,1); }
if(a==UP && ydum-1>=1)
{ drawall(); ydum–; putline(xdum,ydum,1); }
if(a==DOWN && ydum+1<=ymax)
{ drawall(); ydum++; putline(xdum,ydum,1); }
if(a==ENTER && !p[xdum][ydum].con2) { p[xdum][ydum].con2=1;
if(player==1) player=2; else
player=1; p[xdum][ydum].con2_pl=player;
check(); check1(); drawall(); end(); }
if(a==SPACE) { if(vert) vert=0; else vert=1; reposition();
drawall(); putlinev(xdum,ydum,1); goto begin; }
}
if(vert)
{
if(a==RIGHT && xdum<xmax)
{ drawall(); xdum++; putlinev(xdum,ydum,1); }
if(a==LEFT && xdum-1>=1)
{ drawall(); xdum–; putlinev(xdum,ydum,1); }
if(a==UP && ydum-1>=1)
{ drawall(); ydum–; putlinev(xdum,ydum,1); }
if(a==DOWN && ydum+1<ymax)
{ drawall(); ydum++; putlinev(xdum,ydum,1); }
if(a==ENTER && !p[xdum][ydum].con1) { p[xdum][ydum].con1=1;
if(player==1) player=2; else
player=1; p[xdum][ydum].con1_pl=player;
check(); check1(); drawall(); end(); }
if(a==SPACE) { if(vert) vert=0; else vert=1; reposition();
drawall(); putline(xdum,ydum,1); goto begin; }
}
}
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *