برنامه ماشین حساب خطی با قابلیت محاسبات تقدم عملگرها و داخل پرانتزی

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

برنامه با قابلیت محاسبات تقدم عملگرها و داخل پرانتزی

قیمت :   ۵۲۰۰ تومان ( پنج هزار و دویست تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

پیاده سازی برنامه ماشین حساب خطی همراه با شناسایی تقدم عملگرها و محاسبه آنها

در این برنامه می توانید عملیات های محاسباتی را بصورت خطی وارد نموده ، همچنین می توان عملیات تقدم عملگرها و داخل پرانتزی را نیز انجام داد.

همراه با فایلهای
EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :

=================================

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#include<graphics.h>
int k,a[1000],y=26,avval=0,nomber=0,insert=0,max=0,amalgar[100];
int X=320,Y=240,D=25;
int first=0,end=0,pabaz[100],pabas[100];
int x=0,q=0,w=0,i=0,para=0;
int sabet[100],counter=-1,dotshomar=0;
int hyp=0,virg=0,i2=0;
int error=0,tab=0,lk=0;
int rad=0;
int ER[640];
double pi=M_PI;
double nem[640][2];
double adad[100],shib=0,shib2=0;
unsigned short int far *screen=(unsigned short int far*) 0xb8000000;
char *c;
int FUNC(char *c)
{
*c=getch();
if(*c==0)
{
*c=getch();
return 1;
}
else
return 0;
}
void nemoodar()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, “”);
errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk)
{
printf(“Graphics error: %s\n”, grapherrormsg(errorcode));
printf(“Press any key to halt:”);
getch();
exit(1);
}
*c=0;
while(*c!=13)
{
clrscr();
setcolor(1);
line(0,Y,639,Y);
line(X,0,X,480);
setcolor(3);
for(int h=0;h<639;h++)
{
shib=((Y-D*nem[h+1][1])-(Y-D*nem[h][1]))/((X+D*nem[h+1][0])-(X+D*nem[h][0]));
shib2=((Y-D*nem[h+2][1])-(Y-D*nem[h+1][1]))/((X+D*nem[h+2][0])-(X+D*nem[h+1][0]));
if(ER[h]&&ER[h+1]&&ER[h-1])
//if(Y-D*nem[h][1]>0&&Y-D*nem[h][1]<480&&Y-D*nem[h+1][1]>0&&Y-D*nem[h+1][1]<480)
//if(Y-D*nem[h][1]-Y+D*nem[h+1][1]>0||(Y-D*nem[h][1]-Y+D*nem[h+1][1]<0&&(nem[h][1]-nem[h-1][1]<0)))
if(shib*shib2>0)
line((X+D*nem[h][0]),(Y-D*nem[h][1]),(X+D*nem[h+1][0]),(Y-D*nem[h+1][1]));
}
k=FUNC(c);
if(*c==75)
X+=10;
if(X>640)
X=640;
if(*c==72)
Y+=10;
if(Y>480)
Y=480;
if(*c==77)
X-=10;
if(X<0)
X=0;
if(*c==80)
Y-=10;
if(Y<0)
Y=0;
if(*c==43)
D++;
if(D>100)
D=100;
if(*c==45)
D–;
if(D<=12)
D=12;
}
closegraph();
}
void por(int i,int j,int color)
{
screen[i*80+j]=color;
}
void benevis()
{
for(int i=0;i<24;i++)
por(23,i+26,a[i+avval]+256*4);
}
double behsaz(double r)
{
if(!rad)
{
if(r>359)
r-=360;
else
r+=360;
if(r>360||r<0)
behsaz(r);
return r;
}
else
{
if(r>2*pi)
r-=(2*pi);
else
r+=(2*pi);
if(r>2*pi||r<0)
behsaz(r);
return(r);
}
}
void LOG()
{
a[nomber]=108;
a[nomber+1]=111;
a[nomber+2]=103;
a[nomber+3]=40;
nomber+=4;
max+=4;
para++;
lk=40;
}
void tangant()
{
a[nomber]=116;
a[nomber+1]=97;
a[nomber+2]=110;
a[nomber+3]=40;
para++;
nomber+=4;
max+=4;
lk=40;
}
void sinus()
{
a[nomber]=115;
a[nomber+1]=105;
a[nomber+2]=110;
a[nomber+3]=40;
para++;
nomber+=4;
max+=4;
lk=40;
}
void cosinus()
{
a[nomber]=99;
a[nomber+1]=111;
a[nomber+2]=115;
a[nomber+3]=40;
para++;
nomber+=4;
max+=4;
lk=40;
}
double Mjazr(double q1,double q2)
{
double ans1=0;
if(q2>0)
{
while(pow(ans1,q1)<q2)
ans1=ans1+0.00001;
return (ans1-0.00001);
}
else if(q2<0)
{
while(pow(ans1,q1)>q2)
ans1=ans1-0.00001;
return (ans1);
}
else return 0;
}
double Mlog(double q1,double q2)
{
if(q1<=0||q2<0)
{error=1;return 0;}
else
return log10(q1)/log10(q2);

}
double Mcosinus(double p)
{
if(!rad)
{
if(p>359||p<1)
p=behsaz(p);
if(p!=90&&p!=270)
return cos((p/180)*pi);
else return 0;
}
else
{
if(p>2*pi||p<0)
p=behsaz(p);
return cos(p);
}
}
double Mtangant(double p)
{
if(!rad)
{
if(p>359||p<1)
p=behsaz(p);
return tan((p/180)*pi);
}
else
{
if(p>2*pi||p<0)
p=behsaz(p);
return tan(p);
}
}
double Msinus(double p)
{
if(!rad)
{
if(p>359||p<1)
p=behsaz(p);
if(p!=360&&p!=180)
return sin((p/180)*pi);
else
return 0;
}
else
{
if(p>2*pi||p<0)
p=behsaz(p);
return sin(p);
}
}
void backspase()
{
if(max!=0)
max–;
for(int i=nomber;i<1000;i++)
a[i-1]=a[i];
nomber–;
if(avval>0)
avval–;
else
{
por(24,y,219+256*7);
por(24,y-1,10*256+24);
y–;
}
}
void harfgozar()
{
for(int i=999;i>nomber;i–)
a[i]=a[i-1];
max++;
if(*c!=112)
a[nomber]=*c;
else a[nomber]=227;
if(y==50)
y=49;
if(a[nomber+1]==0)
a[nomber+1]=32;
}
void jadid()
{
for (int i=0;i<640;i++)
ER[i]=0;
for(i=0;i<50;i++)
for(int j=0;j<80;j++)
if (j>25&&j<50&&i<30&&i>20)
if(i!=23)
por(i,j,219+256*7);
else
por(i,j,219+256*16);
else
por(i,j,219+256*9);
por(24,y,10*256+24);
for(i=0;i<100;i++)
{
amalgar[i]=0;
adad[i]=0;
}
nomber=i=max=0;
pabaz[-1]=0;
for(i=0;i<1000;i++)
a[i]=0;
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید عنوان تحقیق یا پروژه مورد نظر، کلمه Takhfif و آدرس ایمیل خود را به شماره پشتیبانی سایت  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰  پیامک کنید تا لینک تخفیف سریعا برای شما ارسال گردد .

خرید انواع تحقیق و پروژه های شما بصورت توافقی : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »