برنامه ماشین حساب خطی با قابلیت محاسبات تقدم عملگرها و داخل پرانتزی

برنامه با قابلیت محاسبات تقدم عملگرها و داخل پرانتزی

قیمت :   ۵۲۰۰ تومان ( پنج هزار و دویست تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

پیاده سازی برنامه ماشین حساب خطی همراه با شناسایی تقدم عملگرها و محاسبه آنها

در این برنامه می توانید عملیات های محاسباتی را بصورت خطی وارد نموده ، همچنین می توان عملیات تقدم عملگرها و داخل پرانتزی را نیز انجام داد.

همراه با فایلهای
EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :

=================================

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#include<graphics.h>
int k,a[1000],y=26,avval=0,nomber=0,insert=0,max=0,amalgar[100];
int X=320,Y=240,D=25;
int first=0,end=0,pabaz[100],pabas[100];
int x=0,q=0,w=0,i=0,para=0;
int sabet[100],counter=-1,dotshomar=0;
int hyp=0,virg=0,i2=0;
int error=0,tab=0,lk=0;
int rad=0;
int ER[640];
double pi=M_PI;
double nem[640][2];
double adad[100],shib=0,shib2=0;
unsigned short int far *screen=(unsigned short int far*) 0xb8000000;
char *c;
int FUNC(char *c)
{
*c=getch();
if(*c==0)
{
*c=getch();
return 1;
}
else
return 0;
}
void nemoodar()
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, “”);
errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk)
{
printf(“Graphics error: %s\n”, grapherrormsg(errorcode));
printf(“Press any key to halt:”);
getch();
exit(1);
}
*c=0;
while(*c!=13)
{
clrscr();
setcolor(1);
line(0,Y,639,Y);
line(X,0,X,480);
setcolor(3);
for(int h=0;h<639;h++)
{
shib=((Y-D*nem[h+1][1])-(Y-D*nem[h][1]))/((X+D*nem[h+1][0])-(X+D*nem[h][0]));
shib2=((Y-D*nem[h+2][1])-(Y-D*nem[h+1][1]))/((X+D*nem[h+2][0])-(X+D*nem[h+1][0]));
if(ER[h]&&ER[h+1]&&ER[h-1])
//if(Y-D*nem[h][1]>0&&Y-D*nem[h][1]<480&&Y-D*nem[h+1][1]>0&&Y-D*nem[h+1][1]<480)
//if(Y-D*nem[h][1]-Y+D*nem[h+1][1]>0||(Y-D*nem[h][1]-Y+D*nem[h+1][1]<0&&(nem[h][1]-nem[h-1][1]<0)))
if(shib*shib2>0)
line((X+D*nem[h][0]),(Y-D*nem[h][1]),(X+D*nem[h+1][0]),(Y-D*nem[h+1][1]));
}
k=FUNC(c);
if(*c==75)
X+=10;
if(X>640)
X=640;
if(*c==72)
Y+=10;
if(Y>480)
Y=480;
if(*c==77)
X-=10;
if(X<0)
X=0;
if(*c==80)
Y-=10;
if(Y<0)
Y=0;
if(*c==43)
D++;
if(D>100)
D=100;
if(*c==45)
D–;
if(D<=12)
D=12;
}
closegraph();
}
void por(int i,int j,int color)
{
screen[i*80+j]=color;
}
void benevis()
{
for(int i=0;i<24;i++)
por(23,i+26,a[i+avval]+256*4);
}
double behsaz(double r)
{
if(!rad)
{
if(r>359)
r-=360;
else
r+=360;
if(r>360||r<0)
behsaz(r);
return r;
}
else
{
if(r>2*pi)
r-=(2*pi);
else
r+=(2*pi);
if(r>2*pi||r<0)
behsaz(r);
return(r);
}
}
void LOG()
{
a[nomber]=108;
a[nomber+1]=111;
a[nomber+2]=103;
a[nomber+3]=40;
nomber+=4;
max+=4;
para++;
lk=40;
}
void tangant()
{
a[nomber]=116;
a[nomber+1]=97;
a[nomber+2]=110;
a[nomber+3]=40;
para++;
nomber+=4;
max+=4;
lk=40;
}
void sinus()
{
a[nomber]=115;
a[nomber+1]=105;
a[nomber+2]=110;
a[nomber+3]=40;
para++;
nomber+=4;
max+=4;
lk=40;
}
void cosinus()
{
a[nomber]=99;
a[nomber+1]=111;
a[nomber+2]=115;
a[nomber+3]=40;
para++;
nomber+=4;
max+=4;
lk=40;
}
double Mjazr(double q1,double q2)
{
double ans1=0;
if(q2>0)
{
while(pow(ans1,q1)<q2)
ans1=ans1+0.00001;
return (ans1-0.00001);
}
else if(q2<0)
{
while(pow(ans1,q1)>q2)
ans1=ans1-0.00001;
return (ans1);
}
else return 0;
}
double Mlog(double q1,double q2)
{
if(q1<=0||q2<0)
{error=1;return 0;}
else
return log10(q1)/log10(q2);

}
double Mcosinus(double p)
{
if(!rad)
{
if(p>359||p<1)
p=behsaz(p);
if(p!=90&&p!=270)
return cos((p/180)*pi);
else return 0;
}
else
{
if(p>2*pi||p<0)
p=behsaz(p);
return cos(p);
}
}
double Mtangant(double p)
{
if(!rad)
{
if(p>359||p<1)
p=behsaz(p);
return tan((p/180)*pi);
}
else
{
if(p>2*pi||p<0)
p=behsaz(p);
return tan(p);
}
}
double Msinus(double p)
{
if(!rad)
{
if(p>359||p<1)
p=behsaz(p);
if(p!=360&&p!=180)
return sin((p/180)*pi);
else
return 0;
}
else
{
if(p>2*pi||p<0)
p=behsaz(p);
return sin(p);
}
}
void backspase()
{
if(max!=0)
max–;
for(int i=nomber;i<1000;i++)
a[i-1]=a[i];
nomber–;
if(avval>0)
avval–;
else
{
por(24,y,219+256*7);
por(24,y-1,10*256+24);
y–;
}
}
void harfgozar()
{
for(int i=999;i>nomber;i–)
a[i]=a[i-1];
max++;
if(*c!=112)
a[nomber]=*c;
else a[nomber]=227;
if(y==50)
y=49;
if(a[nomber+1]==0)
a[nomber+1]=32;
}
void jadid()
{
for (int i=0;i<640;i++)
ER[i]=0;
for(i=0;i<50;i++)
for(int j=0;j<80;j++)
if (j>25&&j<50&&i<30&&i>20)
if(i!=23)
por(i,j,219+256*7);
else
por(i,j,219+256*16);
else
por(i,j,219+256*9);
por(24,y,10*256+24);
for(i=0;i<100;i++)
{
amalgar[i]=0;
adad[i]=0;
}
nomber=i=max=0;
pabaz[-1]=0;
for(i=0;i<1000;i++)
a[i]=0;
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *