برنامه شبیه سازی حرکت اسب شطرنج در سی

 

برنامه شبیه سازی حرکت اسب شطرنج  در سی

قیمت :   ۳۵۰۰ تومان ( سه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات :

پیاده سازی برنامه شبیه سازی حرکت L مانند اسب در صفحه شطرنج    

در این برنامه ، ابتدا مختصات محل اسب را درصفحه شطرنج از ورودی میگیرد و سپس از شماره ۱ اسب بصورت L شروع به حرکت میکند تا تمام خانه های شطرنج را پر کند نکته مهم این است که اسب از هر خانه فقط باید یک بار عبور کند . 


همراه با فایلهای
EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :

asb
مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

const int DIM = 8 ;
const int MAX = DIM * DIM – 1 ;

int v[DIM][DIM], row[MAX], col[MAX], rp,cp, index, min,p ;
int dx[] = { -2,-2,-1,-1,1,1,2,2 },
dy[] = { -1,1,-2,2,-2,2,-1,1 } ;

int A[DIM][DIM] =
{
{۲,۳,۴,۴,۴,۴,۳,۲},
{۳,۴,۶,۶,۶,۶,۴,۳},
{۴,۶,۸,۸,۸,۸,۶,۴},
{۴,۶,۸,۸,۸,۸,۶,۴},
{۴,۶,۸,۸,۸,۸,۶,۴},
{۴,۶,۸,۸,۸,۸,۶,۴},
{۳,۴,۶,۶,۶,۶,۴,۳},
{۲,۳,۴,۴,۴,۴,۳,۲}
};

int valid( int a,int b ) {

if ( a < 0 || a >= DIM || b < 0 || b >= DIM )
return 0 ;

if( a == rp-1 && b == cp-1 ) return 0 ;

return 1 ;
}

void Try(int r,int c,int pos ) {

int i,nr,nc, j;
int *a ;

a = new int[8] ;

if( pos == MAX )
{
_setcursortype( 0 ) ;

for ( i = 1 ; i < MAX ; i++ )
{
gotoxy( 20 + col[i]*5 ,8 + row[i]*2);
printf(“%d”,i+1);
delay(50);

}
r = row[i-1] ;
c = col[i-1] ;

for ( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
{
nr = r + dx[i] ;
nc = c + dy[i] ;
if ( valid( nr,nc ) && !v[nr][nc] )
{
gotoxy( 20 + nc*5 ,8 + nr*2 );
printf(“64”);
break ;
}
}

getch();
exit(0);

}

v[r][c] = pos ;

for ( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
{
nr = r + dx[i] ;
nc = c + dy[i] ;

if( nr < 8 && nr >= 0 && nc < 8 &&
nc >= 0 && v[nr][nc] == 0 )
{
a[i] = –A[nr][nc] ;
}
else a[i] = 10 ;
}

for ( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
{

min = 10 ;
for ( j = 0 ; j < 8 ; j++ ) {
if ( a[j] < min )
{
min = a[j] ;
p = j ;
}
}

a[p] = 10 ;

if ( min == 10 ) break ;

nr = r + dx[p] ;
nc = c + dy[p] ;

// if( valid( nr,nc ) && !v[nr][nc] )
// {
index++ ;
row[index] = nr ;
col[index] = nc ;

Try( nr,nc, pos+1 ) ;
index– ;

v[nr][nc] = 0 ;
// }
}

delete[] a;

}

int main() {

int i,j ;

clrscr() ;

index = 0 ;
for ( i = 0 ; i < DIM ; i++ )
for ( j = 0 ; j < DIM ; j++ )
v[i][j] = 0 ;

gotoxy( 20,2 ) ;
printf(“Enter Starting Row and Column : “);
v[rp-1][cp-1] = 1 ;
row[0] = cp-1 ; col[0] = rp-1 ;

gotoxy( 20 + (cp-1)*5 ,8 + (rp-1)*2);
printf(“%d”,1);

Try( rp-1,cp-1,1 ) ;

return 0 ;
}

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »