برنامه تبدیل اعداد به حروف

قیمت :   ۳۵۰۰ تومان ( سه هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

سورس کد پیاده سازی   

در این برنامه کاربر ابتدا یک مقدار عددی را وارد نموده و سپس برنامه آنرا تبدیل به رشته نموده و نمایش می دهد.    

همراه با فایلهای EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :

=================================

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

 int main()
{
RE:clrscr();
int s=0,i2=0,x[999];
char y[999]={0};
//Daryaft Aadad
cout<<“Projeh Tabdil \n”;
cout<<“Lotfan Adade Mored Nazar Ra vared konid :\n”;
do
{
i2++;
y[i2]=getche();
}while(y[i2]=13);
i2–;
//Tashkhise Argham
for(register int i=1;i2>=1;i2–)
{
x[i]=y[i2]-48;
i++;
}
i–;
//Namayeshe Adad
clrscr();
cout<<“Adade Voroodi: “;
for(register int i3=i;i3>=1;i3–)
cout<<x[i3];
cout<<endl<<“Natijeh:\n”;
//Tabdeli Adad Be horoof
for(;i>=1;i–)
{
if(s==1)
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<“”;break;
case 1:cout<<“Yazdeh “;break;
case 2:cout<<“Davazdeh “;break;
case 3:cout<<“Sizdeh “;break;
case 4:cout<<“Chahardeh “;break;
case 5:cout<<“Panzdeh “;break;
case 6:cout<<“Shanzdeh “;break;
case 7:cout<<“Hefdeh “;break;
case 8:cout<<“Hejdeh “;break;
case 9:cout<<“Nozdeh “;break;
}
s=0;
}
else
{
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<“”;break;
case 1:s=1;break;
case 2:cout<<“Bist “;break;
case 3:cout<<“Ce “;break;
case 4:cout<<“Chehel “;break;
case 5:cout<<“Panjah “;break;
case 6:cout<<“Shast “;break;
case 7:cout<<“Haftad “;break;
case 8:cout<<“Hashtad “;break;
case 9:cout<<“Navad “;break;
}
}
else
{
switch(x[i])
{
case 0:cout<<“”;break;
case 1:cout<<“Yek “;break;
case 2:cout<<“Dow “;break;
case 3:cout<<“Se “;break;
case 4:cout<<“Chahar “;break;
case 5:cout<<“Panj “;break;
case 6:cout<<“Shesh “;break;
case 7:cout<<“Haft “;break;
case 8:cout<<“Hasht “;break;
case 9:cout<<“Noh “;break;
default:goto ESC;
}
}
}
if((x[i+2]==0&&x[i]==0)||(x[i]==0&&x[i-2]==0))
{
cout<<“”;
}
else
{
if(i%3==0)
cout<<“Sad “;
else if(i==4)
cout<<“Hezar “;
else if(i==7)
cout<<“million “;
else if(i==10)
cout<<“billion “;
else if(i==13)
cout<<“trillion “;
else if(i==16)
cout<<“quadrillion “;
else if(i==19)
cout<<“quintillion “;
else if(i==22)
cout<<“sextillion “;
else if(i==25)
cout<<“septillion “;
else if(i==28)
cout<<“octillion “;
else if(i==31)
cout<<“nonillion “;
else if(i==34)
cout<<“decillion “;
else if(i==37)
cout<<“undecillion “;
else if(i==40)
cout<<“duodecillion “;
else if(i==43)
cout<<“tredecillion “;
else if(i==46)
cout<<“quattuordecillion “;
else if(i==49)
cout<<“quindecillion “;
else if(i==52)
cout<<“sexdecillion “;
else if(i==55)
cout<<“septendecillion “;
else if(i==58)
cout<<“octodecillion “;
else if(i==61)
cout<<“novemdecillion “;
else if(i==64)
cout<<“vigintillion “;
else if(i==67)
cout<<“unvigintillion “;
else if(i==70)
cout<<“duovigintillion “;
else if(i==73)
cout<<“trevigintillion “;
else if(i==76)
cout<<“quattuorvigintillion “;
else if(i==79)
cout<<“quinvigintillion “;
else if(i==82)
cout<<“sexvigintillion “;
else if(i==85)
cout<<“septenvigintillion “;
else if(i==88)
cout<<“octovigintillion “;
else if(i==91)
cout<<“novemvigintillion “;
else if(i==94)
cout<<“trigintillion “;
else if(i==97)
cout<<“untrigintillion “;
else if(i==100)
cout<<“duotrigintillion “;
ESC:
}
}
gotoxy(0,22);
cout<<endl<<endl<<“Jahate Edame yek kelid ra bezanid”<<endl;
getch();
}

 

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *