بازی شطرنج زیبا و متفاوت – OpenGL

بازی شطرنج زیبا و متفاوت –

قیمت :   ۱۰۵۰۰ تومان ( ده هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

ویژوال استدیو – اپن جی ال

توضیحات:


توضیحات : 

در این که به زبان سی پلاس پلاس در محیط ویژوال استدیو Visual Studio و با استفاده از توابع کتابخانه ای opengl طراحی شده است ، شما می توانید در محیط زیبایی
و به شکلی متفاوت با مهره هایی زنده به بازی شطرنج بپردازید.  

        

   

==========

رایگان فایل اجرایی این پروژه : 


==========

مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#define WIN32_EXTRA_LEAN

#include <windows.h>
#include <string>
#include <gl/gl.h>
#include <gl/glu.h>

#include “TextureMgr.h”
#include “md2.h”
#include “CGfxOpenGL.h”
#include “ChessGame.h”
#include “timer.h”

bool exiting = false;
long windowWidth = 1024;
long windowHeight = 768;
long windowBits = 24;
bool fullscreen = false;
int mouseX, mouseY;
HDC hDC;

CGfxOpenGL *g_glRender = NULL;
CHiResTimer *g_hiResTimer = NULL;
CChessGame *g_chessGame = NULL;

void SetupPixelFormat(HDC hDC)
{
int pixelFormat;

PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd =
{
sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR), // size
۱, // version
PFD_SUPPORT_OPENGL | // OpenGL window
PFD_DRAW_TO_WINDOW | // render to window
PFD_DOUBLEBUFFER, // support double-buffering
PFD_TYPE_RGBA, // color type
۳۲, // prefered color depth
۰, ۰, ۰, ۰, ۰, ۰, // color bits (ignored)
۰, // no alpha buffer
۰, // alpha bits (ignored)
۰, // no accumulation buffer
۰, ۰, ۰, ۰, // accum bits (ignored)
۱۶, // depth buffer
۰, // no stencil buffer
۰, // no auxiliary buffers
PFD_MAIN_PLANE, // main layer
۰, // reserved
۰, ۰, ۰, // no layer, visible, damage masks
};

pixelFormat = ChoosePixelFormat(hDC, &pfd);
SetPixelFormat(hDC, pixelFormat, &pfd);
}

LRESULT CALLBACK MainWindowProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
static HDC hDC;
static HGLRC hRC;
int height, width;
int xPos, yPos;
double x, y, z;
char str[40] = {‘\0’};

// dispatch messages
switch (uMsg)
{
case WM_CREATE: // window creation
hDC = GetDC(hWnd);
SetupPixelFormat(hDC);
//SetupPalette();
hRC = wglCreateContext(hDC);
wglMakeCurrent(hDC, hRC);
break;

case WM_DESTROY: // window destroy
case WM_QUIT:
case WM_CLOSE: // windows is closing

// deselect rendering context and delete it
wglMakeCurrent(hDC, NULL);
wglDeleteContext(hRC);

// send WM_QUIT to message queue
PostQuitMessage(0);
break;

case WM_SIZE:
height = HIWORD(lParam); // retrieve width and height
width = LOWORD(lParam);

g_glRender->SetupProjection(width, height);
break;

 ==========

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد برنامه و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

 Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *