آخرین اخبار : 

queue meaning

سورس پیاده سازی صف Queue سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه سورس پیاده سازی صف Queue سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> #include<graphics.h> #include<stdio.h> class queue { private : int front,rear,i,q,ret,ele,s,count; public : queue() { front=0; rear=0; s=0; count=0; } int overflow() //تابع سرريز صف { if (rear>4) return 1; else return 0; } //ساخت صف void quee() { if (count>0) { shift(); } ret=overflow(); if (ret==1) cout << "Queue is ...
Translate »