آخرین اخبار : 

مقاله در مورد سیستم عامل های بلادرنگ

‫پروژه سیستم عامل های بلادرنگ

عنوان مقاله ‫پروژه سیستم عامل های بلادرنگ فهرست مطالب فهرست ‫پروژه سیستم عامل های بلادرنگ · فصل اول : زمانبندی بلادرنگ...........7 مقدمه....8 مشخصات سیستم های بلادرنگ.......................9 زمانبندی بلادرنگ........................................14 رویکردهای ایستای مبتنی بر جدول...............16 رویکردهای ایستای مبتنی بر اولویت و با قبضه کردن................16 رویکردهای پویا بر اساس برنامه ریزی...........16 رویکردهای پویا ...
Translate »