آخرین اخبار : 

روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی

روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی

عنوان مقاله روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی فهرست مطالب روش تحقیق مطالعه و بررسی بهسازی نیروی انسانی در چارچوب مدیریت اسلامی چكيده تحقيق پيشگفتار بخش اول كليات مقدمه مالك ، مدبر ، مربي ، قيم ، منعم موضوع تحقيق بهسازي نيروي انساني در چارچوب ...
Translate »