آخرین اخبار : 

روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین

عنوان مقاله روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین فهرست مطالب روش تحقیق بررسی اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت در روابط زوجین چكيده كليد واژه‌ها: مقدمه: روش پژوهش ابزار پژوهش پرخاشگری روانشناختی حمله جسمانی: زورگویی جنسی: آسیب و صدمه: نتایج 6- بحث و نتيجه گيري: ملاحظه ...
Translate »