آخرین اخبار : 

پروژه های سی پلاس پلاس c++

سورس برنامه کلاس لیست پیوندی اعداد link list سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس برنامه کلاس لیست پیوندی اعداد link list سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <process.h> class linklist { linklist *next; int data; public: linklist * ifirst(linklist *); void traverse(linklist *); linklist * ilast(linklist *); void del(linklist *); }; linklist * ...

سورس پیاده سازی صف Queue سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه سورس پیاده سازی صف Queue سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> #include<graphics.h> #include<stdio.h> class queue { private : int front,rear,i,q,ret,ele,s,count; public : queue() { front=0; rear=0; s=0; count=0; } int overflow() //تابع سرريز صف { if (rear>4) return 1; else return 0; } //ساخت صف void quee() { if (count>0) { shift(); } ret=overflow(); if (ret==1) cout << "Queue is ...

سورس محافظ صفحه نمایش سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه سورس محافظ صفحه نمایش سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<graphics.h> #include<stdlib.h> #include<dos.h> #include<math.h> #include<conio.h> class box { private: float x,y,centerx,centery; int r,deg; public: box() { r=rand()%50; centerx=rand()%640;centery=rand()%480; deg=0; } void cal() { x=centerx-r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery-r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx+r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery-r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx+r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery+r*cos(deg*(3.14/180)); x=centerx-r*sin(deg*(3.14/180)); y=centery+r*cos(deg*(3.14/180)); deg++; if(deg>=90) { centerx=rand()%640; centery=rand()%480; sound(centerx+centery); r=rand()%50; if(centerx-r<=0) centerx=centerx+r; if(centerx+r>=640) centerx=centerx-r; if(centery-r<=0) centery=centery+r; if(centery+r>=480) centery=centery-r; cleardevice(); deg=0; } } void disp(int col) { setcolor(col); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); line(x,y,x,y); } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را ...

سورس جستجو سریع Quick search سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس جستجو سریع Quick search سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> int search(int a==key) index=i; if(a==key) index=k; if(a==key) index=l; if(a==key) index=j; i++; k--; l++; j--; } if(n%2!=0) { if(a==key) index=i; } return index; } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود کنید نوع فایل فرمت ...

سورس جستجوی خطی linear search سی

  عنوان پروژه  برنامه سورس جستجوی خطی linear search سی توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<stdio.h> #include<conio.h> void main() { int b,i=0,a=0,p=0,no=0,found=0; char cont; clrscr(); printf("\n\n size arraye ra vared konid : "); scanf("%d",&a); printf("\n lotfan Aadad ra vared konid \n"); for(i=0;i<a;i++) scanf("%d",&b); printf("\n yek adad ra jahate jestojo ...

سورس جستجوی اول عمق DFS سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه سورس جستجوی اول عمق DFS سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<stdio.h> #include<conio.h> # define MAX 20 # define TRUE 1 # define FALSE 0 int g; int v; int n; void main() { int v1,v2; char ans; void create(); void dfs(int); clrscr(); create(); cout<<"Adjacency Matrix:\n"; for(v1=1;v1<=n;v1++) { for(v2=1;v2<=n;v2++) { cout<<g<<"\t"; } cout<<"\n"; } getch(); do { for(v1=1;v1<=n;v1++) v=FALSE; cout<<"\nEnter ...

سورس جستجوی اول سطح BFS سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه سورس جستجوی اول سطح BFS سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> class bfs { int q,f,r; int u,s,src,n,a; public: bfs() { f=r=-1; } void qins(int); int qdel(); void read(); }; void bfs::read() { for(int k=0;k<=10;k++) s=0; cout<<"\nEnter the number of vertices\n"; cin>>n; cout<<"\nEnter the adjacency matrix\n"; for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++) cin>>a; cout<<"\nEnter the ...

جستجوی دودویی Binary search سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه جستجوی دودویی Binary search سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> //using namespace std; void main(void) { int data; int n=0; cout<<"enter n " <<endl; cin>>n; cout<<"enter elements " <<endl; for(int i=0;i<n;i++) { cin>>data; } int beg=0, end=n-1; int item=0,loc=0; int mid=0; cout<<"enter item to b ...

سورس جستجوی انتخابی Selection Sort سی پلاس

  عنوان پروژه   سورس جستجوی انتخابی Selection Sort سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه { char ans;do { ; int J, x, y, z, v, s, axe; cout<<"\nSorting a batch of 10 numbers\n\n"; for(x = 0; x < 10;x++) { cout<<"Enter ...

رسم اشکال مختلف با کارکتر ستاره سی پلاس پلاس

  عنوان پروژه  برنامه رسم اشکال مختلف با کارکتر ستاره سی پلاس پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> #include <fstream.h> #include <string.h> #include <iomanip.h> #define n 10 void main(){ int i,j,move; cout<<"Display Variant of shape :\n"; cout<<"==============================\n"; //shape ...

محاسبه انتگرال به روش سیمپسون زبان سی

  عنوان پروژه  محاسبه انتگرال به روش سيمپسون زبان سی توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> float f(float x); void main() { float k=0.0, h,x,a,b; int i,n; clrscr(); printf("f(x)=1/(1+x*x)"); printf("\nEnter upper and lower limits:"); printf("\n\na="); scanf("%f",&a); printf("\nb="); scanf("%f",&b); printf("\nEnter no. of limits of 2:"); scanf("%d",&n); h=(b-a)/(2*(n/2)); printf("\n x\t\t\t f(x)"); for(x=a,i=0;x<b;x=x+(2*h),i=i+2) { k+=f(x)+4*f(x+h)+f(x+2*h); printf("\n%0.6f\t%15.6f",x,f(x)); printf("\n%0.6f\t%15.6f",x+h,f(x+h)); } printf("\n%0.6f\t%15.6f",x,f(x+h)); } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات ...

سورس بازی مار Snake سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس بازی مار Snake سی پلاس توضیحات : کمتر کسی را خواهید یافت که با بازی ما یا اسنیک خاطره نداشته باشد و یا این بازی را بازی نکرده باشد، بازی اسنیک را می توان معروفترین و پر طرفدارترین بازی در دهه ی گذشته ...

سورس حل جدول سودوکو زبان سی

  عنوان پروژه  سورس حل جدول سودوکو زبان سی  توضیحات : قانون بازی سودوکو نوع متداول سودوکو یک جدول ۹x۹ است که کل جدول هم به ۹ جدول کوچک‌تر ۳x۳ تقسیم شده‌است. در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که باید ...

سورس برنامه مرتب‌سازی هرمی Heap Sort سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس برنامه مرتب‌سازی هرمی Heap Sort سی پلاس توضیحات : مرتب‌سازی هرمی (Heap Sort) یکی از روش‌های مشهور مرتب‌سازی داده‌ها است که بر اساس خصوصیات درخت heap (هیپ، هرم یا کپه) و عملکرد آن پیاده‌سازی شده است. بر اساس تعریف درخت heap، در ...

سورس پیاده سازی روشهای مرتب سازی

  عنوان پروژه  سورس پیاده سازی روشهای مرتب سازی زبان سی  توضیحات : سورس کد کلیه روش های مرتب سازی Bubble Sort (مرتب سازی حبابی) - مرتب سازی Insertion Sort (مرتب سازی درجی) - مرتب سازی Selection Sort (مرتب سازی انتخابی) - مرتب سازی ...

سورس برنامه پیاده سازی پشته سی پلاس

  عنوان پروژه  سورس برنامه پیاده سازی پشته سی پلاس توضیحات : در این پروژه کلیه عملیاتهای کار با پشته Push - POP - Delete گنجانده شده است که در ادامه نمونه سورس و تصویر آن آورده شده است. نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس ...

برنامه چاپ دو مسطیل با کاراکتر ستاره سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه چاپ دو مسطیل با کاراکتر ستاره سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> #define n 5 void main(){ int i,j,move; for(i=n;i>=1;i--){ move=0; do{ cout<<" "; move++; }while(move<=(n-i)); for(j=1;j<=i;j++){ cout<<"*"<<" "; } cout<<"\n"; } for(i=1;i<=n;i++){ move=0; do{ cout<<" "; move++; } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً ...

برنامه چاپ رشته ستاره ای سی پلاس

  عنوان پروژه  برنامه چاپ رشته ستاره ای سی پلاس توضیحات : نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> #define n 10 void main(){ int i,j,move; for(i=1;i<=n;i++){ move=0; do{ cout<<" "; move++; }while(move<=(n-i)); for(j=1;j<=i;j++) } ====== خرید پروژه در کلیه ساعات شبانه روز، پس از پرداخت، فوراً می توانید مقاله را دانلود ...

پروژه سیستم اطلاعات دانش آموزان سی پلاس

  عنوان پروژه  پروژه سیستم اطلاعات دانش آموزان سی پلاس نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <fstream.h> #include <process.h> #include <stdio.h> #include <string.h> #include <iomanip.h> #define fname "student.dat" struct student { unsigned int id; short stid; char name; char family; char number; char address; }; void showinfo(char) { textbackground(BLACK); clrscr(); textcolor(RED); gotoxy(1,1); cprintf(message); textcolor(GREEN); gotoxy(1,4); cout<<"Student Number : "; cprintf(" ...

سورس برنامه ترانهاده ماتریس سی پلاس

  عنوان پروژه   سورس برنامه ترانهاده ماتریس سی پلاس نوع فایل فرمت سورس زبان سی پلاس پلاس CPP , EXE پیش نمایش از سورس کد پروژه #include<iostream.h> #include<conio.h> void trans(int a); void main(){ int matix; cout<<"Enter Element of matrics: "; int i, j; for(i=0; i<3; i++){ for(j=0; j<4; j++){ cin>>matix; cout<<"\t"; } cout<<"\n"; } cout<<"\n\n\n\n"; trans(matix); } void trans(int a){ int matixT; int i, j; for(i=0; i<3; i++){ for(j=0; j<4; ...
Translate »