پروژه های آماده جاوا JAVA

ماشین حساب مهندسی با جاوا

ماشین حساب مهندسی با جاوا قیمت :   9500تومان ( نه هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: جاوا توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه ماشین حساب پیشرفته (ماشین حساب مهندسی) در JAVA     همراه با فایلهای .jar , .java و سایر فایلهای لازم بخشهایی از سورس کد این پروژه : import java.awt.BorderLayout; import java.awt.Color; import java.awt.Container; import java.awt.Cursor; import java.awt.Dimension; import java.awt.FlowLayout; import java.awt.GridLayout; import java.awt.Insets; import java.awt.Toolkit; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import java.awt.event.MouseEvent; import java.awt.event.MouseListener; import java.awt.event.WindowAdapter; import java.awt.event.WindowEvent; import java.io.IOException; import javax.swing.ButtonGroup; import javax.swing.JButton; import ...

ماشین حساب ساده با جاوا

ماشین حساب ساده  با جاوا قیمت :   5000  تومان ( پنج هزار تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: جاوا توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه ماشین حساب ساده چهار عمل اصلی در JAVA     همراه با فایلهای .jar , .java بخشهایی از سورس کد این پروژه : BEGIN:initComponents private void initComponents() { jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); display = new javax.swing.JTextField(); jButton1 = new javax.swing.JButton(); btnadd = new javax.swing.JButton(); btnsub = new javax.swing.JButton(); btnmul = new javax.swing.JButton(); btndiv = new ...

پروژه بازی Dot Game – نقطه بازی با جاوا

پروژه بازی Dot Game - نقطه بازی با جاوا قیمت :   10500 تومان ( ده هزار و پانصد تومان) رشته : کامپیوتر نوع فایل: جاوا توضیحات: - توضیحات :  سورس کد پیاده سازی برنامه بازی Dot Game - نقطه بازی     همراه با فایلهای .jar , .java بخشهایی از سورس کد این پروژه : coordinate of the center of the sprite public Sprite() { // Initialize all the fields shape = new Polygon(); width = 0; height = 0; x = ...
Translate »