آخرین اخبار : 

پروژه های آماده بانک اطلاعاتی Access

پروژه فروشگاه قطعات کامپیوتری با اکسس Access

  پروژه فروشگاه قطعات کامپیوتری با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم فروشگاه قطعات کامپیوتری در نرم افزار اکسس در این پروژه میخواهیم یک پایگاه داده توسط برنامه اکسس برای فروشگاه ...

پروژه پایگاه داده تاکسی سرویس با اکسس Access

  پروژه پایگاه داده تاکسی سرویس با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم تاکسی سرویس در نرم افزار اکسس در این پروژه یک پایگاه داده برای تاکسی سرویس و انجام فعالیتهای ...

پروژه پایگاه داده فروشگاه پوشاک با اکسس Access

  پروژه پایگاه داده فروشگاه پوشاک با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم پایگاه داده فروشگاه پوشاک در نرم افزار اکسس در این پروژه یک پایگاه داده برای فروشگاه پوشاک تهیه ...

پروژه پایگاه داده کتابخانه با اکسس Access

  پروژه پایگاه داده کتابخانه با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم کتابخانه در نرم افزار اکسس در این پروژه قصد داریم یک پایگاه داده توسط برنامه اکسس برای سیستم کتابخانه ...

پروژه پایگاه داده انبار با اکسس Access

  پروژه پایگاه داده انبار با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات :  پروژه پایگاه داده سیستم انبار در نرم افزار اکسس در این پروژه یک پایگاه داده توسط نرم افزار اکسس برای مدیریت سیستم انبار تعریف نموده ایم که ...

پایگاه داده ثبت اخبار (News) با اکسس Access

  پایگاه داده ثبت اخبار (News) با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم پایگاه خبری News در نرم افزار اکسس همانطور که از نام پروژه نیز متوجه شده اید ما در ...

پروژه سیستم دانشگاه با اکسس Access

  پروژه سیستم دانشگاه با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم دانشگاه در نرم افزار اکسس در این پروژه قصد داریم یک پایگاه داده با اکسس برای سیستم دانشجویان یک دانشگاه را ...

پروژه بانک اطلاعاتی دانشجویان با اکسس Access

  پروژه بانک اطلاعاتی دانشجویان با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده بانک اطلاعاتی دانشجویان در نرم افزار اکسس در این پروژه یک بانک اطلاعاتی اکسس برای اطلاعات دانشجویان را پیاده سازی ...

پروژه سیستم دفتر تلفن با اکسس Access

  پروژه سیستم دفتر تلفن با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم دفتر تلفن در نرم افزار اکسس این پروژه شامل موارد زیر می باشد : - طراحی و پیاده سازی ...

پروژه سیستم ۱۱۸ با اکسس Access

  پروژه سیستم 118 با اکسس Access دسته : کامپیوتر و IT نوع فایل: Access توضیحات: پروژه پایگاه داده با اکسس توضیحات : پروژه پایگاه داده سیستم 118 در نرم افزار اکسس این پروژه شامل موارد زیر می باشد : - طراحی و پیاده سازی جداول برنامه ...
Translate »