آخرین اخبار : 

بانک انواع تحقیق و مقاله آماده

تحقیق کوبیسم

عنوان مقاله + تحقیق کوبیسم فهرست/چکیده + فهرست مطالب کوبیسم نخستین    ۴ دوشیزگان آوینیون، ۷-۱۹۰۶    ۴ پابلو پیکاسو    ۱۳ طبیعت بی جان – ۱۹۰۷    ۱۳ کوبیسم نخستین در رابطه با فوویسم    ۱۴ «برهنه» ی براک – ۸-۱۹۰۷    ۱۷ ژرژ براک –     رائول دوفی    ۲۰ درختان دراستاک، ۱۹۰۸-درختان سبز دراستاک، ۱۹۰۸   ...

مقاله الگوریتم های تشخیص لبه در تصاویر

عنوان مقاله + مقاله الگوریتم های تشخیص لبه در تصاویر فهرست/چکیده + فهرست مطالب چکیده     ۵ ۱- مقدمه    ۶ ۲- الگوریتم مبتنی بر MST    ۸ ۳- روش ارائه شده    ۹ Automatic Fast Entropy Thresholding Algorithm4-    ۱۲ -۵ نتایج الگوریتم پیشنهادی    ۱۴ -۶ نتیجه گیری    ۱۹ تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال ...

مقاله تصویر سازی کتاب کودک

عنوان مقاله + مقاله تصویر سازی کتاب کودک فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه     ۴ تاریخچه تصویر سازی در جهان     ۶ تاریخچه تصویر سازی در ایران    ۸ تصویرسازی داستانی – انواع متون داستانی    ۸ اقسام داستان    ۹ ۱-اسطوره    ۹ ۲- رمانس- داستان های شاه پریان    ۹ ۳- محاکات برتر (تقلیدی ...

مقاله توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن

عنوان مقاله + مقاله توجه به خط و نوشتار و اهمیت آن فهرست/چکیده + فهرست مطالب چکیده    ۶ مقدمه    ۶ ضرورت و اهمیت تحقیق    ۸ هدف از تحقیق    ۸ فرضیات تحقیق    ۹ خط چیست و چه کسی بدان نیازمند است؟    ۱۱ انتقال اندیشه    ۱۷ زبان وخط    ۲۸ فرایند نوشتار    ۳۰ گونه های مواد ...

مقاله تئاتر چیست ؟(بررسی تاریخچه تئاتر در ایران)

عنوان مقاله + مقاله تئاتر چیست ؟(بررسی تاریخچه تئاتر در ایران) فهرست/چکیده + فهرست مطالب تئاتر چیست؟    ۵ پیشینه تئاتر    ۵ تاریخچه تئاتر    ۶ آیین ها، نوروز و تئاتر ما    ۸ معرکه    ۱۰ تعزیه در ایران    ۱۲ مهرپرستان ایرانی    ۱۲ نقالی    ۱۳ سوگواری های ایرانی    ۱۵ سووشون    ۱۵ مقتل نویسی    ۱۶ سخنوری    ۱۸ خیالی سازی (نقاشی ...

مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد

عنوان مقاله + مقاله طراحی دارایی بافی تاری در استان یزد فهرست/چکیده + فهرست مطالب چکیده    ۴ مقدمه    ۵ بحث    ۶ معرفی چند تن از استادان    ۹ آداب معنوی دارایی بافی    ۱۰ روش کار    ۱۱ نتیجه    ۱۳ پیشنهادها    ۱۳ پی نوشت ها    ۱۳ منابع    ۱۴ منابع اسلامی ندوشن، احمدعلی، تاریخ صنایع نساجی یزد، یزد، صدا ...

مقاله سکه شناسی

عنوان مقاله + مقاله سکه شناسی فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۱ ۱-۱- تاریخ سکه    ۲ ۲-۱- تاریخچه و جغرافیای سیاسی سلسله صفویه    ۴ ۱-۲-۱-۱ نسب خاندان صفویه    ۴ ۲-۲-۱- جغرافیای سیاسی    ۵ ۳-۲-۱- مذهب صفویان    ۶ ۴-۲-۱- اوضاع اقتصادی عصر صفویان    ۷ سکه شناسی دوره صفویان    ۹ ۱-۲- فن سکه زنی ...

مقاله سیر تحول خط ایران

عنوان مقاله + مقاله سیر تحول خط ایران فهرست/چکیده + فهرست مطالب پیشگفتار    ۴ مقدمه    ۵ سیر تحول خط ایران    ۸ نتیجه گیری    ۱۴ منابع مأخذ    ۱۵ منابع مأخذ: -فضائلی،حبیب الله،اطلس خط۱۳۵۰،نشریه انجمن آثارملی اصفهان – یساولی ثانی،جواد،پیدایش وسیرتحول خط،۱۳۶۳،انتشارات فرهنگسرای انقلاب – ابوذری،محمد- تهرانی مقدم،احمد-شریف زاده،سیدعبدالمجید،آشنایی بامیراث هنری وفرهنگی ایران ،۱۳۸۱،شرکت ...

مقاله سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اکنون

عنوان مقاله + مقاله سیری در نگارگری لیرلتی از قدیم تا اکنون فهرست/چکیده + فهرست مطالب پیشگفتار    ۴ چکیده    ۶ مقدمه    ۷ جهان آگاهی    ۱۲ عالم خیال و مفهوم فضا در نگارگری ایرانی    ۱۵ نگرش به انسان و طبیعت در نگارگری ایرانی    ۲۱ نگارگری ایران میراث گذشتگان     ۳۱ مکاتب عباسی ...

مقاله عکاسی و مکاتب و روش های آن

عنوان مقاله + مقاله عکاسی و مکاتب و روش های آن فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۴ بیان مسئله    ۶ ضرورت مسئله     ۶ هدف مسئله     ۶ پرسش ها مسئله     ۶ پیشینه تاریخی    ۹ فتومونتاژ    ۱۱ جنبه روانشناسی پرتره    ۱۲ عکاسی مد چیست؟    ۱۳ باهاوس و عکاسی    ۱۴ تأثیر سوررئالیسم    ۱۷ عکاسی تبلیغاتی   ...

مقاله معنی هنر

عنوان مقاله + مقاله معنی هنر فهرست/چکیده + فهرست مطالب ۱-پیش گفتار    ۴ ۲-معنی هنر    ۷ ۱-۲ـ هنر از دیدگاه بزرگان نقاشی    ۹ اوژن دلاکروآ (۱۷۹۸- ۱۸۶۳ میلادی)    ۹ گوستاوکوربه ( ۱۸۱۹- ۱۸۷۷ میلادی)    ۱۱ ماکس بکمان (۱۸۸۴- ۱۹۵۰ میلادی)    ۱۳ جکسون پولاک (۱۹۱۲-۱۹۵۶ میلادی)     ۱۴ ۳- چگونگی پیدایش هنر ...

مقاله هنر معماری اشکانی

عنوان مقاله + مقاله هنر معماری اشکانی فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۴ هنر معماری اشکانی    ۵ کوه خواجه درسیستان    ۷ معبد آناهیتا در کنگاور    ۷ پرستشگاه خورشید در الحضر (هاترا)    ۸ کاخ پارتی آشور    ۹ کاخ نیپور    ۱۰ کاخ سلوکیه    ۱۰ معبد انتوم در اوروک    ۱۰ دورا اروپوس    ۱۱ معماری اشکانیان    ۱۱ دیـن    ۱۴ خط ...

مقاله هنر و تمدن اسلامی در دوران قاجار

عنوان مقاله + مقاله هنر و تمدن اسلامی در دوران قاجار فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۴ هنر نقاشی دوره قاجار و منیع‌الملک    ۷ تعزیه‌    ۱۲ علم‌ موسیقی‌    ۱۵ نتیجه‌گیری    ۲۶ منابع و ماخذ     ۲۷ منابع و ماخذ : ۱ـ تاریخ نگارگری در ایران ـ سید عبدالمعید شریف‌زاده ۲ـ مقاله هفت ...

تحقیق کارگردان – کارگردان کیست و نقش آن

عنوان مقاله + تحقیق کارگردان - کارگردان کیست و نقش آن فهرست/چکیده + فهرست مطالب چکیده    ۵ مقدمه    ۶ قواعد اساسی کارگردانی    ۷ جنبه‌های مختلف کارگردانی    ۱۰ گرایش نمایش    ۱۱ گرایش مستند     ۱۳ توانایی‌های لازم    ۱۴ موقعیت شغلی در ایران    ۱۶ کارگردان انیمیشن کیست و وظایفش چیست؟    ۱۶ کارگردانی تئاتر    ۱۹ الف- گزینش ...

مقاله هنر بودائی و هندی

عنوان مقاله + مقاله هنر بودائی و هندی فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه۱ هنر بودائی و هندی۴ معماری و حجاری۱۷ نقاشی۲۴ جمع بندی۲۶ منابع مأخذ۲۸ منابع و مأخذ: – تاریخ عمومی هنرهای مصور- تألیف: علی نقی وزیری – تاریخ هنر- تألیف و ترجمه: فرهاد گشایش //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// چکیده آثار هنری همواره موجود بوده و جاودانه وجود ...

مقاله هنر و جامعه یونان باستان

عنوان مقاله + مقاله هنر و جامعه یونان باستان فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه    ۴ فرهنگ عمومی دوره کهن یونان    ۶ نظری اجمالی و کلی    ۶ فردگرایی و دولت    ۷ کتابت    ۸ ادبیات    ۹ بازی و ورزش    ۹ هنرها    ۱۱ ظرفها    ۱۱ مجسمه سازی    ۱۳ معماری    ۱۵ موسیقی و رقص    ۱۷ رقص    ۱۸ آغاز نمایش    ۱۹ مروری  مختصر ...

مقاله مقایسه خدای آتش در ایران و هند و تاثیر ان بر هنر

عنوان مقاله + مقاله مقایسه خدای آتش در ایران و هند و تاثیر ان بر هنر فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه:    ۴ تاثیر خدای اتش بر هنر ایران    ۶ آتشکده    ۶ بنا    ۷ آتشکده‌های خاموش    ۸ آتشکده‌های مشهور    ۸ دریاچه و ویرانه‌های تخت سلیمان    ۱۱ تاثیر خدای آتش بر هنر هند   ...

مقاله شناخت و بررسی خورشید

عنوان مقاله + مقاله شناخت و بررسی خورشید فهرست/چکیده + فهرست مطالب مقدمه   ۱ خورشید ما به عنوان یک ستاره   ۲ آسمان در هر فصل چگونه تغییر می‌کند   ۳ (تابلوهای راهنمای بهار)   ۴ (تابلوهای راهنمای تابستان)   ۵ (تابلوهای راهنمای زمستانی)   ۷ فصل دوم (صورت فلکی چیست؟)   ۸ عوا چیست؟   ۹ جبار   ۱۳ فصل ...

مقاله درباره منظومه شمسی

عنوان مقاله + مقاله درباره منظومه شمسی فهرست/چکیده + فهرست مطالب منظومه شمسی :   ۱ ستاره صبحگاهی ـ ستاره شامگاهی :   ۳ مطالعه زهره :   ۴ اقیانوسی از ابر :   ۵ زهره خواهر زمین است ؟   ۵ دمای زهره گرمتر از آن که تحمل‌ پذیر باشد:   ۶ مکانی زیبا برای ...

مقاله اصول تفسیر عکس های هوایی

عنوان مقاله + مقاله اصول تفسیر عکس های هوایی فهرست/چکیده + فهرست مطالب اصول تفسیر عکس‌های هوایی    ۱ معیارهای شناسایی عوارض    ۳ روش شناخت عوارض روی عکس    ۱۵ اثر زمان در عکسهای هوایی    ۱۶ ساعت مناسب برای عکسبرداری هوایی    ۲۰ خلاصه    ۲۱ تصاویر ماهواره‌ای    ۲۳ مقدمه    ۲۳ شیوه تهیه و مخابره تصاویر ...
Translate »