آخرین اخبار : 

پروژه های شبیه سازی با آرنا Arena

پروژه شبیه سازی نمایشگاه اتومبیل با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + پروژه شبیه سازی نمایشگاه اتومبیل با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به نمایشگاه اتومبیل که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 ...

پروژه شبیه سازی فروشگاه موتور سیکلت با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + پروژه شبیه سازی فروشگاه موتور سیکلت با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات +  معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به فروشگاه موتور سیکلت که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) ...

دانلود پروژه شبیه سازی فروشگاه موبایل با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + دانلود پروژه شبیه سازی فروشگاه موبایل با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به فروشگاه موبایل که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل ...

شبیه سازی سیستم مغازه عکاسی با یک سرویس دهنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی سیستم مغازه عکاسی با یک سرویس دهنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به مغازه عکاسی که دارای فقط یک سرویس دهنده (متصدی عکاسی) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل ...

شبیه سازی صدور شناسنامه ثبت احوال با یک سرویس دهنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی صدور شناسنامه ثبت احوال با یک سرویس دهنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به صدور شناسنامه ثبت احوال که دارای فقط یک سرویس دهنده (متصدی) است . مراجعین / ارباب رجوع ...

شبیه سازی سیستم غذا فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی سیستم غذا فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به غذا فروشی که دارای فقط یک سروسی دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی ...

شبیه سازی شیر فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی شیر فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات + معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به شیر فروشی که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 تا ...

شبیه سازی سیستم شیرینی فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی سیستم شیرینی فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات +معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به شیرینی فروشی که دارای فقط یک باجه (صندوق) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی ...

شبیه سازی سیستم ساندویچ فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی سیستم ساندویچ فروشی با یک فروشنده در ارنا Arena توضیحات +معرفی سیستم  : شبیه سازی یک سیستم مربوط به ساندویچی که دارای فقط یک باجه (صندوق) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی 1 ...

شبیه سازی سیستم اداره گاز با نرم افزار Arena

عنوان پروژه + شبیه سازی سیستم اداره گاز با نرم افزار Arena توضیحات + پیاده سازی مدل شبیه سازی اداره گاز با 3 سرویس دهنده : مراجعین شرکت گاز مربوطه با توزیع نمایی 4 دقیقه وارد اداره می شوند . Exponential(4) این اداره گاز  3 قسمت یا ...

پروژه شبیه سازی آموزشگاه زبان توسط Arena

  پروژه شبیه سازی سیستم آموزشگاه زبان توسط نرم افزار Arena رشته : کامپیوتر نوع فایل: word و فایل پروژه Arena توضیحات: - پروژه شبیه سازی سیستم آموزشگاه زبان توسط نرم افزار Arena -همراه با فایل کامل پروژه در محیط ارنا صورت مسئله شبیه سازی آموزشگاه زبان میخواهیم یک سیستم آموزشگاه زبان ...

پروژه شبیه سازی سیستم بانک توسط نرم افزار Arena

پروژه شبیه سازی سیستم بانک با 3 باجه در حال سرویس دهی توسط نرم افزار Arena -همراه با فایل word توضیحات کامل و پروژه در محیط ارنا صورت مساله پیاده سازی مدل بانک : مشتریان بانکی با توزیع نمایی 4 دقیقه وارد بانک می ...

پروژه شبیه سازی سیستم سوپر مارکت توسط نرم افزار Arena

  پروژه شبیه سازی سیستم سوپر مارکت توسط نرم افزار Arena رشته : کامپیوتر نوع فایل: word و فایل پروژه Arena توضیحات: - پروژه شبیه سازی سیستم سوپر مارکت توسط نرم افزار Arena -همراه با فایل کامل پروژه در محیط ارنا معرفی سیستم  : شبیه سازی یک صف تک مجرایی یک سوپر ...

پروژه شبیه سازی مشاور املاک توسط نرم افزار Arena

  پروژه شبیه سازی مشاور املاک توسط نرم افزار Arena رشته : کامپیوتر نوع فایل: word و فایل پروژه Arena توضیحات: - پروژه شبیه سازی مشاور املاک توسط نرم افزار Arena -همراه با فایل کامل پروژه در محیط ارنا شرح مختصری از این شبیه سازی : در این سیستم یک نفر مسئول در ...

پروژه شبیه سازی اسکله باربری توسط نرم افزار Arena

  پروژه شبیه سازی اسکله باربری با نرم افزار آرنا Arena رشته : کامپیوتر نوع فایل: word و فایل پروژه Arena توضیحات: - پروژه شبیه سازی یک اسکله باربری توسط نرم افزار Arena - همراه با فایل صورت مسئله و پیاده سازی در محیط ارنا مدلسازی مساله اسکله اسكله اي مورد نظر ما ...
Translate »