عنوان مقاله

+گزارشکار فیزیک الکتریسیته

فهرست/چکیده

+

۱- انواع مقاومت ها :
a. ثابت : این نوع مقاومت ها مقدار ثابتی دارند و در مدار مقدارشان تغییر نمیکند . مقاومت هایی همچون موارد ذیل :
i. کربنی
ii. لایه ای:
۱٫ لایه کربنی
۲٫ لایه فلزی
۳٫ لایه اکسید فلز
iii. سیمی
b. متغیر: این نوع از مقاومت ها در مدار مقدار مقاومتشون بسته به نوع مقاومت(مقاومت ها انواع مختلفی دارند) ممکن است در اثر تغییر ولتاژ ، جریان ، نور محیط ، توسط خودمون و… مقدار مقاومتشون تغییر کنه.مانند موارد ذیل :
 
i. قابل تنظیم :
۱٫ پتاسیومتر
۲٫ رئوستا
ii. وابسته (تابع) :
۱٫ تابع حرارت TCR:
a. PTC
b. NTC
۲٫ تابع نور LDR
۳٫ تابع ولتاژVDR
تابع میدانMDR

======