پیاده سازی عملیات پشته stack

قیمت :   ۴۵۰۰ تومان ( چهار هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

CPP , EXE

توضیحات:


توضیحات : 

پیاده سازی برنامه عملیات

در این برنامه ما پشته و عملیات مرتبط با آن را به طور کامل پیاده سازی نموده ایم. پشته ( Stack) از مباحثی است که بیشتر در مطرح است.

همراه با فایلهای EXE , CPP

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :


مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

void show(){
int i;
clrscr();
printf(” STACK : (Pointer >> %d )\n”,sp);
for (i=sp-1;i>=0;i–){
printf(” %d\n”,s[i]);
}
printf(“\n Press any key to continue”);
getch();
return;
}

////////////

int pop(){
sp–;
return s[sp];
}

/////////

void push(int item){
s[sp]=item;
sp++;
return;
}

////////

void menu(){
int choice=0;
int item=0;

while (choice>4 || choice<1){
clrscr();
printf(“\n\n”);
printf(” 1) Push a number to stack\n”);
printf(” 2) Pop a number from stack\n”);
printf(” 3) numbers\n”);
printf(” 4) Exit \n”);
printf(“\n\n Please enter your choice (1-4) : “);
scanf(“%d”,&choice);
switch (choice){
case 1:
clrscr();
printf(“\n\n Please enter a number to push in stack : “);
scanf(“%d”,&item);
push(item);
printf(“\n\n\n Number pushed successfully!\n Press any key to continue!”);
getch();
break;

case 2:
clrscr();
if (sp>0){
item=pop();
printf(“\n\n Current Number that poped from stack : “);
printf(“\n\n\n Number poped successfully!\n Press any key to continue!”);
}else {
printf(“\n Stack is empty ! Sorry! \n Press any key to continue!”);
}
getch();
break;

case 3:
show();
break;

case 4:
exited=1;
return;

}
}
}
int main(){
clrscr();
sp=0;

s=(int *) malloc(stack_size*sizeof(int));

while (exited==0) menu();
printf(“\n\n Thanks !\n Please press any key to exit!”);
getch();
free(s);
return 0;
}

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »