پیاده سازی سیستم یک فروشگاه با سی پلاس پلاس

پیاده سازی سیستم یک پلاس

قیمت : ۶۵۰۰ تومان

شرح پروژه : 

در این برنامه که با زبان سی پلاس پلاس پیاده سازی شده است ، یک منو تعریف شده که کاربر با انتخاب هر گزینه عملیاتی مانند ثبت اطلاعات کالاها – ویرایش اطلاعات کالاهای فروشگاه – حذف یک محصول و همچنین گزارشگیری را داریم. در این پروژه از تابع جهت دسترسی به بخشهای مختلف استفاده شده است و همچنین اطلاعات در قالب فایل ذخیره سازی می شوند.

در ادامه تصویری از فایل اجرایی این پروژه را مشاهده می کنید : 

store-c++

======

بخشهایی از سورس کد سی پلاس این برنامه : 

#include<iostream.h>
#include<fstream.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<cstring.h>
#include<math.h>
void enter();
void report();
void edit();
void del();
int menu();
struct store
{
char s_name[21];//stamp name
char p_name[21];//procedure name
long int code; //code stamp
float cost;//cost stamp
float supply;//Monthly supply stamp in last
year
float sale; //Monthly sale stamp
} st;
//**************
int main(){
int c;
for(;;){
clrscr();
c=menu();
switch(c){
case 1: enter();break;
case 2: edit();break;
case 3: del();break;
case 4: report();break;
case 5: exit(0);
}
}
}
//*************
int menu()
{
int p;
cout<<“1:Enter data.\n”;
cout<<“2:Edit the record.\n”;
cout<<“3:Delete the record.\n”;
cout<<“4:Report the file.\n”;
cout<<“5:Terminate program.\n”;
cout<<“Enter your select(1-5):\n”;
cin>>p;
cin.get();
return p;
}
//*************
*
void enter()
{
int r=2;
int n;
clrscr();
cout<<“Enter Nember Of Stamp:”;
cin>>n;
cout<<“\n”;
clrscr();
ofstream out(“store2.txt”);
if(!out){
cout<<“cannot open file.”;
getch();
exit(0);
}
gotoxy(1,1);
cout<<“StampName”;
gotoxy(20,1);
cout<<“ProcedureName”;
gotoxy(35,1);
cout<<“code”;
gotoxy(45,1);
cout<<“cost”;
gotoxy(55,1);
cout<<“Supply”;
gotoxy(65,1);
cout<<“sale\n”;

for(int k=0;k<n;k++)
{
gotoxy(1,r);
cin>>st.s_name;
gotoxy(20,r);
cin>>st.p_name;
gotoxy(35,r);
cin>>st.code;
gotoxy(45,r);
cin>>st.cost;
gotoxy(55,r);
cin>>st.supply;
gotoxy(65,r);
cin>>st.sale;
out<<st.s_name<<“\t”;;
out<<st.p_name<<“\t”;;
out<<st.code<<“\t”;;
out<<st.cost<<“\t”;
out<<st.supply<<“\t”;
out<<st.sale<<“\n”;
r++;
}
out.close();
}
//**********
*
void report(){
int r=3;
clrscr();
ifstream in(“store2.txt”);
if(!in){
cout<<“cannot open file.”;
getch();
exit(0);
}
gotoxy(1,1);
cout<<“StampName”;
gotoxy(20,1);
cout<<“ProcedureName”;
gotoxy(35,1);
cout<<“code”;
gotoxy(45,1);
cout<<“cost”;
gotoxy(55,1);
cout<<“Supply”;
gotoxy(65,1);
cout<<“sale

 

======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

Translate »