پیاده سازی درخت جستجوی دودویی

()

قیمت :   ۸۵۰۰ تومان ( هشت هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

C , EXE

توضیحات:


توضیحات : ( )

پیاده سازی برنامه درخت جستجوی دودویی با کلیه عملیاتها که در زیر مشاهده می کنید.

در این برنامه ، شما می توانید عملیات های مربوط به درخت جستجوی دودویی را همانند تصویر زیر انجام دهید .

همراه با فایلهای EXE , C

مشاهده تصاویری از محیط فایل اجرایی این برنامه :


مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه :

struct node {
int value;
struct node* left;
struct node* right;
};

typedef struct node NODE;
typedef struct node* PNODE;

void new_node (PNODE* n, int value) {

*n = (PNODE)malloc (sizeof(NODE));

if (*n != NULL) {
(*n)->value = value;
(*n)->left = NULL;
(*n)->right = NULL;
}
}

void free_node (PNODE* n) {

if ((*n) != NULL) {
free (*n);
*n = NULL;
}
}

void free_tree (PNODE* n) {

if (*n == NULL) return;

if ((*n)->left != NULL) {
free_tree (&((*n)->left));
}

if ((*n)->right != NULL) {
free_tree (&((*n)->right));
}

free_node (n);
}

PNODE find_node (PNODE n, int value) {

if (n == NULL) {
return NULL;
} else if (n->value == value) {
return n;
} else if (value <= n->value) {
return find_node (n->left, value);
} else {
return find_node (n->right, value);
}
}

void insert_node (PNODE* n, int value) {

if (*n == NULL) {
new_node (n, value);
} else if (value == (*n)->value) {
return;
} else if (value < (*n)->value) {
insert_node (&((*n)->left), value);
} else {
insert_node (&((*n)->right), value);
}
}

int get_max_depth (PNODE n) {

int left = 0;
int right = 0;

if (n == NULL) {
return 0;
}

if (n->left != NULL) {
left = 1 + get_max_depth (n->left);
}

if (n->right != NULL) {
right = 1 + get_max_depth (n->right);
}

return (left > right ? left : right );
}

int get_min_depth (PNODE n) {

int left = 0;
int right = 0;

if (n == NULL) {
return 0;
}

if (n->left != NULL) {
left = 1 + get_min_depth (n->left);
}

if (n->right != NULL) {
right = 1 + get_min_depth (n->right);
}

return (left < right ? left : right );
}

int get_num_nodes (PNODE n) {

int left = 0;
int right = 0;

if (n == NULL) {
return 0;
}

if (n->left != NULL) {
left = get_num_nodes (n->left);
}

if (n->right != NULL) {
right = get_num_nodes (n->right);
}

return (left + 1 + right);
}

int get_min_value (PNODE n) {

if (n == NULL) return 0;

if (n->left == NULL) {
return n->value;
} else {
return get_min_value(n->left);
}
}

int get_max_value (PNODE n) {

if (n == NULL) return 0;

if (n->right == NULL) {
return n->value;
} else {
return get_max_value(n->right);
}
}

void deletenode (PNODE *n) {

PNODE tmp = NULL;

if (n == NULL) return;

if ((*n)->right == NULL) {
tmp = *n;
*n = (*n)->left;
free_node (n);
} else if ((*n)->left == NULL) {
tmp = *n;
*n = (*n)->right;
free_node (n);
} else {
for (tmp = (*n)->right; tmp->left != NULL; tmp = tmp->left);

tmp->left = (*n)->left;
tmp = (*n);
*n = (*n)->right;
free_node (&tmp);
}
}

void delete_node (PNODE *n, int value) {

PNODE node;

if (n == NULL) return;

node = find_node (*n, value);

if ((*n)->value == value) {
deletenode (n);
} else if (value < (*n)->value) {
delete_node (&((*n)->left), value);
} else {
delete_node(&((*n)->right), value);
}
}

void pre_order_traversal(PNODE n)
{
if (n != NULL) {
printf (“%i “, n->value);
pre_order_traversal (n->left);
pre_order_traversal( n->right);
}
}

void in_order_traversal (PNODE n)
{
if (n != NULL) {
in_order_traversal (n->left);
printf (“%i “, n->value);
in_order_traversal ( n->right);
}
}

void post_order_traversal (PNODE n)
{
if (n != NULL) {
post_order_traversal (n->left);
post_order_traversal (n->right);
printf (“%i “, n->value);
}
}

int main() {

char buf[50];
int option;
PNODE tree = NULL;
PNODE node = NULL;

while (1) {

printf (“————————–\n”);
printf (“Options are:\n\n”);
printf (” 0 Exit\n”);
printf (” 1 \n”);
printf (” 2 \n”);
printf (” 3 \n”);
printf (” 4 Pre order traversal\n”);
printf (” 5 traversal\n”);
printf (” 6 Post order traversal\n”);
printf (” 7 \n”);
printf (” 8 Min depth\n”);
printf (” 9 Max value\n”);
printf (” 10 \n”);
printf (” 11 \n\n”);
printf (“————————–\n”);
printf (“Select an option: “);
fgets (buf, sizeof(buf), stdin);
sscanf (buf, “%i”, &option);
printf (“————————–\n”);

if (option < 0 || option > 11) {
fprintf (stderr, “Invalid option”);
continue;
}

switch (option) {
case 0:
exit (0);
case 1:
printf (“Enter number to insert: “);
fgets (buf, sizeof(buf), stdin);
sscanf (buf, “%i”, &option);
printf (“\n\n”);
insert_node (&tree, option);
break;
case 2:
printf (“Enter number to delete: “);
fgets (buf, sizeof(buf), stdin);
sscanf (buf, “%i”, &option);
printf (“\n\n”);
delete_node (&tree, option);
break;
case 3:
printf (“Enter number to find: “);
sscanf (buf, “%i”, &option);
printf (“\n\n”);
node = find_node (tree, option);

if (node != NULL) {
printf (“Found node\n\n”);
} else {
printf (“Couldn’t find node\n\n”);
}
break;
case 4:
printf (“Pre order traversal: “);
pre_order_traversal (tree);
printf (“\n\n”);
break;
case 5:
printf (“In order traversal: “);
in_order_traversal (tree);
printf (“\n\n”);
break;
case 6:
printf (“Post order traversal: “);
post_order_traversal (tree);
printf (“\n\n”);
break;
case 7:
break;
case 8:
printf (“Min depth is %i\n\n”, get_min_depth (tree));
break;
case 9:
printf (“Max value is %i\n\n”, get_max_value (tree));
break;
case 10:
printf (“Min value is %i\n\n”, get_min_value (tree));
break;
case 11:
printf (“Node Count is %i\n\n”, get_num_nodes (tree));
break;
}
}
return 0;
}

 دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *