پروژه هشت وزیر شطرنج در سی پلاس c++

پروژه ۸ وزیر شطرنج در ۹۲ حالت مختلف 

شرح پروژه : همانطور که می دانید قاعده این پروژه که به ۸ وزیر معروف است بدین صورت است که باید ۸ مهره در صفحه شطرنج بصورتی قرار گیرند که به هیچ شکلی چه عمودی و چه افقی یا قطری با هم برخورد نداشته باشند . 

 

مشاهده تصویر اجرایی این پروژه :8 وزیر شطرنج

۸ وزیر شطرنج


 مشاهده بخشهایی از سورس کد این پروژه : 

#include <dos.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <graphics.h>
void test(void);
void graphic(void);
void graphic2(void);
int Q_Ary[9][9]={0};
int A1[10]={0};int A2[10]={0};int A3[10]={0};int A4[10]={0};int A5[10]={0};

int A6[10]={0};int A7[10]={0};int A8[10]={0};
int B1[10]={0};int B2[10]={0};int B3[10]={0};int B4[10]={0};int B5[10]={0};

int B6[10]={0};int B7[10]={0};int B8[10]={0};
int queen=1,temi,temj;
int pointer1=0,pointer2=0,pointer3=0,pointer4=0,pointer5=0,pointer6=0,

pointer7=0,pointer8=0;
int k=1,counter=1;
char ext;
int main(void){
clrscr();
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, “e:\\tc\\bgi”);
errorcode = graphresult();

if (errorcode != grOk)
{
printf(“Graphics error: %s\n”, grapherrormsg(errorcode));
printf(“Press any key to halt:”);
getch();
exit(1);
}

int k=0;
for (int i=1;i<=9;i++)
{
k+=40;
line(120, 30+k,440,30+k);
line(80+k, 70,80+k,390);
}
check:
int j;

if (queen==1){
int k=1;
for (j=1;j<=8;j++)
if (Q_Ary[j][1]==0){
A1[k]=1;
B1[k]=j;
k++;
}//End If
}//End If

if (queen==2){
int k=1;
for (j=1;j<=8;j++)
if (Q_Ary[j][2]==0){
A2[k]=2;
B2[k]=j;
k++;
}//End If
}//End If

if (queen==3){
int k=1;

for (j=1;j<=8;j++)
if (Q_Ary[j][3]==0){
A3[k]=3;
B3[k]=j;
k++;
}//End If
}//End If

if (queen==4){
int k=1;
for (j=1;j<=8;j++)
if (Q_Ary[j][4]==0){
A4[k]=4;
B4[k]=j;
k++;
}//End If
}//End If

if (queen==5){
int k=1;
for (j=1;j<=8;j++)
if (Q_Ary[j][5]==0){
A5[k]=5;
B5[k]=j;
k++;
}//End If
}//End If

if (queen==6){
int k=1;
for (j=1;j<=8;j++)
if (Q_Ary[j][6]==0){
A6[k]=6;
B6[k]=j;
k++;
}//End If
}//End If

if (queen==7){
int k=1;
for (j=1;j<=8;j++)
if (Q_Ary[j][7]==0){
A7[k]=7;
B7[k]=j;
k++;
}//End If
}//End If

if (queen==8){
int k=1;
for (j=1;j<=8;j++)
if (Q_Ary[j][8]==0){
A8[k]=8;
B8[k]=j;
k++;
}//End If
}//End If

point:
if (queen == 1){
pointer1++;
if (A1[pointer1]==0) goto del;//del_q();
else{
temi=A1[pointer1];
temj=B1[pointer1];
goto ins;// ins_q();
}
}//EndIf

if (queen == 2){
pointer2++;
if (A2[pointer2]==0) goto del;//del_q();
else{
temi=A2[pointer2];
temj=B2[pointer2];
goto ins;// ins_q();
}
}//EndIf

if (queen == 3){
pointer3++;
if (A3[pointer3]==0) goto del;//del_q();
else{
temi=A3[pointer3];
temj=B3[pointer3];
goto ins;// ins_q();
}
}//EndIf

if (queen == 4){
pointer4++;
if (A4[pointer4]==0) goto del;//del_q();
else{
temi=A4[pointer4];
temj=B4[pointer4];
goto ins;// ins_q();
}
}//EndIf

if (queen == 5){
pointer5++;
if (A5[pointer5]==0) goto del;//del_q();
else{
temi=A5[pointer5];
temj=B5[pointer5];
goto ins;// ins_q();
}
}//EndIf

if (queen == 6){
pointer6++;
if (A6[pointer6]==0) goto del;//del_q();
else{
temi=A6[pointer6];
temj=B6[pointer6];
goto ins;// ins_q();
}
}//EndIf

if (queen == 7){
pointer7++;
if (A7[pointer7]==0) goto del;//del_q();
else{
temi=A7[pointer7];
temj=B7[pointer7];
goto ins;// ins_q();
}
}//EndIf

دانلود کامل پروژه همراه با فایل سورس کد و فایل اجرایی آن
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »