فهرست/چکیده

+

و دبیرخانه

.

چکیده
نرم افزار بایگانی و دبیرخانه 
این نرم افزار یک سیستم تحت شبکه LAN  می باشد که در حقیقت به عنوان ابزاری بسیار مفید ، در بایگانیها و سیستمهای دبیرخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
این سیستم را از جنبه های مختلفی می توان مورد بررسی ، تحلیل و بازبینی قرار داد. این سیستم مزایای بی شماری دارد. مهمترین مزیت این سیستم در حقیقت استفاده از گزارشات آن در در هنگام ورود یک مراجعه کننده به بایگانی یا دبیرخانه می باشد. به عنوان مثال می توان زمان ورود یا خروج یک نامه و یا بایگانی اطلاعتی خاص در سیستم را مورد بررسی قرار داد.
 .
در ادامه با توجه به روند زیر ، پروژه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم:
۱- پس از چکیده ، مقدمه ای بر مزایای سیستمهای مشابه خواهیم داشت.
۲- در فصل اول به بررسی سناریو و نمودار های Use Case خواهیم پرداخت.
۳- در فصل دوم به بررسی نمودار Class پرداخته خواهد شد.
۴- در فصل سوم به بررسی نمودارهای DFD خواهیم پرداخت.
۵- در فصل چهارم به بررسی ER (ER Diagram) خواهیم پرداخت.
۶- در فصل پنجم به بررسی نمودار های توالی یا Sequence Diagrams خواهیم پرداخت.
۷- در فصل ششم به بررسی نمودارهای Collaboration پرداخته خواهد شد.
۸- در فصل هفتم به بررسی و رسم نمودارهای جداول پایگاه داده خواهیم پرداخت.
۹- در فصل هشتم به بررسی مجموعه فعالیتهای پروژه خواهیم پرداخت و برنامه زمانبندی پروژه تدوین و ارائه خواهد شد.
۱۰- و در نهایت در فصل نهم به برآورد هزینه های پروژه پرداخته خواهد شد.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست مطالب : 

 چکیده 

نرم افزار بایگانی و دبیرخانه ۵
مقدمه 
قابلیت ها و امکانات عمومی سیستم ۷
هدف سیستم جاری ۸
زبان تحلیل سیستم ۹
تاریخچه UML 9
UML چیست؟ ۱۱
ویژگیهای UML 12
چشم انداز Vision 15
Vision چیست ۱۵
موضوع پروژه ۱۶
اهداف پروژه ۱۶
انجام پروژه چه سودی دارد ۱۶
ذینفعان پروژه ۱۷
سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۷
معایب پروژه های گذشته ۱۸
زبان برنامه نویسی ۲۰
پایگاه داده ۲۰
روش تحلیل سیستم ۲۰
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۲۰
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۲۱
فصل اول: Use Case Diagrams 
۱-۱- Use case چیست؟ ۲۲
۱-۲- Actor چیست؟ ۲۳
۱-۳- دیاگرام use case چیست؟ ۲۳
۱-۴- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ ۲۴
۱-۵- شناسائی Actor های سیستم ۲۴
۱-۵-۱- Actor کاربر ۲۴
۱-۵-۲- Actor مدیر سیستم ۲۵
۱-۵-۳- Actor مراجعه کننده ۲۶
۱-۵-۴- Actor کارمند ۲۷
۱-۵-۴- External Events Actor 27
۱-۶-  شناسائی Use Case ها ۲۷
۱-۶-۱- Sing Up Use Case 29
۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 30
۱-۶-۲- Sing In  Use Case 31
۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 32
۱-۶-۳- Group Definition Use Case  (تعریف گروه های جدید) ۳۳
۱-۶-۳-۱- سناریوی News Group Definition Use Case 34
۱-۶-۴-  Use Case  ثبت اسناد توسط کارمندان ۳۵
۱-۶-۴-۱- سناریوی Use Case ثبت اسناد توسط کارمندان ۳۶
۱-۶-۵- Admin & Staff Mailbox Use Case 38
۱-۶-۵-۱- سناریوی Admin Mailbox Use Case 39
۱-۶-۵-۲- سناریوی Staff Mailbox Use Case 40
۱-۶-۶- Use Case  استخدام کارمند و ایجاد شرح وظائف ۴۱
۱-۶-۶-۱- سناریوی Use Case استخدام کارمند ۴۲
۱-۶-۷- نمودا کلی Use Case سیستم ۴۳
فصل دوم: Class Diagrams 
۲-۱- نمودار Class کلی سیستم ۴۵
۲-۲- نمودار Class کاربر ۴۶
۲-۴- نمودار Class مدیر ۴۶
۲-۵- نمودار Class کارمند ۴۷
۲-۶- نمودار Class مراجعه کننده ۴۷
۲-۷- نمودار Class شرح وظائف ۴۷
۲-۸- نمودار Class صندوق پستی ۴۸
۲-۹- نمودار Class گزارشات ۴۸
۲-۱۰- نمودار Class بایگانی ۴۸
۲-۱۱- نمودار Class گروه موضوع جدید ۴۹
۲-۱۲- نمودار Class گروه موضوع جدید ۴۹
۲-۱۳- نمودار Class کلاس تحویل نامه ها و اطلاعات ۵۰
۲-۱۴- نمودار Class کلاس ثبت اطلاعات رسیده ۵۰
فصل سوم: Data Flow Diagram 
۳-۱- نمودار DFD سطح صفر ۵۲
۳-۲- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 53
۳-۳- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 54
۳-۴- نمودار DFD سطح صفر (به صورت Detail) 55
۳-۴- نمودار DFD سطح یک سیستم ۵۶
فصل چهارم: ER Diagram 
۴-۴- نمودار ER سیستم ۵۸
فصل پنجم:  Sequence Diagrams (نمودارهای توالی) 
۵-۱- نمودار توالی مربوط به استخدام کارمند جدید ۶۰
۵-۲- نمودار توالی مربوط به ورود به سیستم (Sign In) 61
۵-۳- نمودار توالی مربوط به ثبت نام در سیستم (Sign Up) 62
۵-۴- نمودار توالی مربوط به ایجاد شرح وظائف ۶۳
۵-۵- نمودار توالی مربوط به صندوق پستی مدیر (Admin Mailbox) 64
۵-۶- نمودار توالی مربوط به ثبت مدارک رسیده جدید به بایگانی ۶۵
۵-۶- نمودار توالی مربوط به جستجوی اطلاعات (Searching) 66
فصل ششم:  Collaboration Diagrams نمودار همکاری
۶-۱- نمودار Collaboration مربوط به استخدام کاربر جدید ۶۸
۶-۲- نمودار Collaboration مربوط به ورود به سیستم ۶۹
۶-۳- نمودار Collaboration مربوط به ثبت نام در سیستم ۷۰
۶-۴- نمودار Collaboration مربوط به ثبت شرح وظائف کارمندان ۷۱
۶-۵- نمودار Collaboration مربوط به صندوق پستی مدیر ۷۲
۶-۶- نمودار Collaboration مربوط به ثبت اطلاعات مدارک رسیده با بایگانی ۷۳
۶-۷- نمودار Collaboration مربوط به جستجوی اطلاعات ۷۴
فصل هفتم:  Database Designing 
۷-۱- Diagram مربوط به جداول پایگاه داده ۷۶
۷-۲- Source Code مربوط به ایجاد پایگاه داده ۷۶
فصل هشتم:  مجموعه فعالیتهای پروژه و نمودار زمانبندی 
۴-۱- جدول شرح فعالیتهای سیستم ۸۲
۴-۲- نمودار گانت جدول شرح فعالیتهای سیستم ۸۳
۴-۳- تقویم زمانبندی فعالیتهای پروژه ۸۴
۴-۴- نمودار شبکه ای سیستم ۸۹
فصل نهم:  برآورد هزینه های پروژه 
۹-۱- جدول برآورد هزینه های سیستم جاری ۹۱

======