عنوان پروژه

+

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم دیکشنری

فهرست/چکیده

+ فهرست مطالب

عنوان
چکیده ۲
پیشگفتار ۸
توضیحات پروژه ۱۱
فرم اصلی ۱۱
فرم درج لغت ها و جستجو ۱۲
فرم جستجوی لغت ها ۱۳
VISION چیست ۱۴
موضوع پروژه ۱۴
اهداف پروژه ۱۴
انجام پروژه چه سودی دارد ۱۵
ذینفعان پروژه ۱۵
سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۶
معایب پروژه های گذشته ۱۷
پایگاه داده ۱۸
روش تحلیل سیستم ۱۸
سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۸
سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۸
فصل دوم :کدهای مربوط به پروژه دیکشنری 
کد های مربوط به فرم اصلی ۲۰
کدهای مربوط به فرم جستجو ۴۲
فصل سوم: طراحی و پیاده سازی نمودارهای UML 
مقدمه ۴۸
نمودار منطقی کلی USE CASE پروژه دیکشنری ۴۹
نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها ۵۰
۱٫ سناریوی  USE CASEمربوط به درج لغت ۵۲
نمودار توالی مربوط به درج لغت(Sequence Diagram) 54
نمودار همکاری مربوط به درج لغت(Collaboration Diagram) 55
نمودار فعالیت مربوط به درج لغت (Activity Diagram) 56
۲٫ سناریوی  USE CASEمربوط به جستجوی لغت ۵۷
نمودار توالی مربوط به جستجوی لغت (Sequence Diagram) 59
نمودارهمکاری مربوط به جستجوی لغت (Collaboration Diagram) 60
نمودار فعالیت مربوط به جستجوی لغت (Activity Diagram) 61
۳٫ سناریوی  USE CASEمربوط به مشاهده لیست لغت ها ۶۲
نمودار توالی مربوط به مشاهده لیست لغت ها (Sequence Diagram) 64
نمودار همکاری مربوط به مشاهده لیست لغت ها (Collaboration Diagram) 65
نمودار فعالیت مربوط به مشاهده لیست لغت ها (Activity Diagram) 66
۴٫ سناریوی  USE CASEمربوط به ویرایش لغت ۶۷
نمودار توالی مربوط به ویرایش لغت ها (Sequence Diagram) 69
نمودار همکاری مربوط به ویرایش لغت ها (Collaboration Diagram) 70
نمودارفعالیت مربوط به ویرایش لغت ها ( Activity Diagram) 71
نمودار حالت کلی سیستم ( STATECHART DIAGRAM ) 72
نمودار DEPLOYMENT 73
مقدمه ۷۵
نمودار اصلی CLASS سیستم ۷۶
توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم ۷۶
جزئیات و نام کلاس ۸۴
جدول پایگاه داده مربوط به پروژه دیکشنری ۸۴
جدول دیتادیکشنری مربوط به پروژه دیکشنری ۸۵
فصل پنجم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 
اهداف طراحی زبان ۸۸
تاریخچه ۸۹
ویژگی‌ها ۸۹
انواع داده ۹۱
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 93
کلاسهای PARTIAL 93
نوع داده NULLABLE 96
منابع
فهرست شکل ها و نمودارها 
عنوان
شکل ۱- ۱- شکل فرم اصلی ۱۱
شکل ۱- ۲- شکل فرم درج لغت ها و جستجو ۱۲
شکل ۱- ۳- شکل فرم جستجوی لغت ها ۱۳
شکل۲- ۱- قالب فرم اصلی ۲۰
شکل۲- ۲- قالب فرم درج لغت ها و جستجو ۲۲
شکل۲- ۳- قالب فرم جستجو ۴۰
نمودار۳- ۱- نمودار USECASE کلی سیستم ۴۷
نمودار۳- ۲- نمودار توالی درج لغت ۵۲
نمودار۳- ۳- نمودار همکاری درج لغت ۵۳
نمودار۳- ۴- نمودار فعالیت درج لغت ۵۴
نمودار۳- ۵- نمودار توالی جستجوی لغت ۵۷
نمودار۳- ۶- نمودارهمکاری جستجوی لغت ۵۸
نمودار۳- ۷- نمودار فعالیت جستجوی لغت ۵۹
نمودار۳- ۸- نمودار توالی مشاهده لیست لغت ها ۶۲
نمودار۳- ۹- نمودار همکاری مشاهده لیست لغت ها ۶۳
نمودار۳- ۱۰- نمودار فعالیت مشاهده لیست لغت ها ۶۴
نمودار۳- ۱۱-نمودار توالی ویرایش لغت ها ۶۷
نمودار۳- ۱۲- نمودار همکاری ویرایش لغت ها ۶۸
نمودار۳- ۱۳- نمودارفعالیت ویرایش لغت ها ۶۹
نمودار۳- ۱۴- نمودار حالت کلی سیستم ۷۰
نمودار۳- ۱۵- نمودار DEPLOYMENT 71
نمودار۴- ۱- نمودار اصلی CLASS  سیستم ۷۴
نمایه ۴- ۱- نمایه کلاس لغت ۸۱
فهرست جدول ها
عنوان
جدول۳-  ۱- جدول کلی مربوط به سناریو ۴۹
جدول۳-  ۲- سناریوی  USE CASE درج لغت ۵۱
جدول۳-  ۳- سناریوی  USE CASE جستجوی لغت ۵۶
جدول۳-  ۴- سناریوی  USE CASE مشاهده لیست لغت ها ۶۱
جدول۳-  ۵- سناریوی  USE CASE ویرایش لغت

======