فهرست/چکیده

+ چکیده

در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم تعمیرات آنلاین پرداخته شده است.

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش SSADM می باشد. برای این منظور:

• در فصل اول چشم انداز پروژه مورد بررسی قرار گرفته است

• در فصل دوم تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است

• در فصل سوم پیاده سازی و توضیح کدهای برنامه مورد بررسی قرار گرفته شده است

• در فصل چهارم آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین داده شده است.

• در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته اند

• در نهایت فهرست منابع مورد استفاده ارائه شده اند.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست مطالب

عنوان

چکیده ۷

فصل اول :  چشم انداز پروژه ۸

مقدمه ۹

Vision چیست؟ ۱۰

موضوع پروژه ۱۱

اهداف پروژه ۱۱

انجام پروژه چه سودی دارد ۱۱

ذینفعان پروژه ۱۲

سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۲

فعالیتهای علمی ۱۲

فعالیتهای تجاری ۱۲

فعالیتهای عمومی ۱۳

معایب پروژه های گذشته ۱۳

زبان برنامه نویسی ۱۴

پایگاه داده ۱۴

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۴

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵

فصل دوم : طراحی و تحلیل ۱۶

شکل ۱ : نمودار گردش مستندات سیستم تعمیرات ۱۷

شکل ۲ : نمودار متن سیستم تعمیرات آنلاین ۱۸

شکل ۳ : نمودار فیزیکی سطح ۱ سیستم تعمیرات آنلاین ۱۹

شکل ۴ : نمودار فیزیکی سطح ۲ سیستم تعمیرات آنلاین – عملیات ثبت و مشاهده خودرو ۲۰

شکل ۵ : نمودار ارتباط موجودیت ها (ER  ) سیستم تعمیرات آنلاین ۲۱

شناسایی Actorها ۲۲

Actor مدیر سایت ۲۲

Actor کاربر وب سایت ۲۲

Actor کاربر میهمان ۲۲

نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی ۲۳

نمایش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین در حالت کلی ۲۴

دیاگرام مربوط به ثبت نام و ورود و خروج از سیستم درخواست تعمیرات آنلاین ۲۵

سناریوی UseCase ورود به سیستم ۲۶

نمودار توالی ورود به سیستم ۲۷

نمودار همکاری ورود به سیستم ۲۸

نمودار فعالیت ورود به سیستم ۲۹

سناریوی UseCase تعیین سطح دسترسی ۳۰

نمودار توالی تعیین سطح دسترسی ۳۱

نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی ۳۲

سناریوی  Sign Up Use Case 33

نمودار توالی Sign Up Use Case 34

نمودار همکاری Sign Up Use Case 35

نمودار فعالیت Sign Up Use Case 36

نمودار Usecase مربوط به فعالیت های مدیر ۳۷

سناریوی UseCase مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۳۸

نمودار توالی مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۳۹

نمودار همکاری مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۴۰

نمودار فعالیت مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده ۴۱

سناریوی UseCase ورود جزئیات تعمیرات ۴۲

نمودار توالی ورود جزئیات تعمیرات ۴۳

نمودار همکاری ورود جزئیات تعمیرات ۴۴

نمودار فعالیت ورود جزئیات تعمیرات ۴۵

سناریوی UseCase تائید فاکتورهای باز ۴۶

نمودار توالی تائید فاکتورهای باز ۴۷

نمودار همکاری تائید فاکتورهای باز ۴۸

نمودار فعالیت تائید فاکتورهای باز ۴۹

سناریوی UseCase نمایش همه خودروها ۵۰

نمودار توالی نمایش همه خودروها ۵۱

نمودار همکاری نمایش همه خودروها ۵۲

نمودار فعالیت نمایش همه خودروها ۵۳

دیاگرام  Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر وب سایت ۵۴

سناریوی UseCase ثبت خودرو ۵۵

نمودار توالی ثبت خودرو ۵۶

نمودار همکاری ثبت خودرو ۵۷

نمودار فعالیت ثبت خودرو ۵۸

سناریوی UseCase درخواست تعمیر خودرو ۵۹

نمودار توالی درخواست تعمیر خودرو ۶۰

نمودار همکاری درخواست تعمیر خودرو ۶۱

نمودار فعالیت درخواست تعمیر خودرو ۶۲

سناریوی UseCase نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۳

نمودار توالی نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۴

نمودار همکاری نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۵

نمودار فعالیت نمایش خودروهای ثبت شده کاربر ۶۶

سناریوی UseCase مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۷

نمودار توالی مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۸

نمودار همکاری مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۶۹

نمودار فعالیت مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر ۷۰

فصل سوم : پیاده سازی و توضیح کدهای برنامه ۷۱

صفحه اصلی سیتم درخواست تعمیرات آنلاین ۷۲

صفحه ثبت نام  (Register.aspx ) 73

صفحه ورود به سیستم  (LoginPage.aspx ) 75

صفحه اصلی کاربر وب سایت ۷۶

صفحه ثبت خودرو (SaveCars.aspx) 77

صفحه درخواست تعمیرات (DarkhastTamirat.aspx) 79

صفحه مشاهده فاکتورهای تائید شده (SodorFactor.aspx) 82

صفحه اصلی مدیر سایت ۸۴

صفحه جزئیات تعمیرات (AnjamTamir.aspx) 85

صفحه مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیر (RepairingPage.aspx) 86

صفحه مشخص نمودن جزئیات تعمیرات (DetailRepair.aspx) 88

صفحه تائید فاکتورهای باز (OpenDetails.aspx) 91

صفحه مشاهده همه خودروهای ثبت شده (ShowAllCars.aspx) 92

کلاس کاربران (Class_tblDriver.cs) 93

کلاس خودروها (Class_tblCar.cs) 96

کلاس درخواست تعمیرات (Class_tblDarkhastTamir.cs) 98

کلاس جزئیات تعمیرات (Class_tblDetails.cs) 100

کلاس تعمیرات باز (Class_xtblTamiratBaz.cs) 101

کلاس مجموع هزینه تعمیرات (Class_TotalCost.cs) 103

کدهای صفحه MasterPage.master 104

فصل چهارم : آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین ۱۰۵

صفحه ورود به سیتم درخواست تعمیرات آنلاین ۱۰۶

صفحه جزئیات درخواستهای تعمیرات ۱۰۷

صفحه انجام تعمیرات ۱۰۸

صفحه تائید فاکتورهای باز ۱۰۹

صفحه نمایش اطلاعات خودروهای ثبت شده ۱۱۰

صفحه ورود به سیستم برای کاربر وب سایت ۱۱۱

صفحه ثبت خودرو ۱۱۲

صفحه درخواست تعمیر ۱۱۳

صفحه خودروهای ثبت شده ۱۱۴

صفحه فاکتورهای تائید شده ۱۱۵

صفحه ثبت نام ۱۱۶

فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۷

جمع بندی ۱۱۸

نتیجه گیری ۱۱۹

پیشنهادات ۱۱۹

فهرست منابع

======