عنوان پروژه

+

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم بنگاه / نمایشگاه اتومبیل آنلاین

فهرست/چکیده

+

فصل اول : چشم انداز پروژه (Vision) 
۱-۱- مقدمه ۱۱
۱-۲- Vision چیست ۱۱
۱-۳- موضوع پروژه ۱۱
۱-۴- اهداف پروژه ۱۲
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۲
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۲
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۳
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۴
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۱۴
۱-۱۰- پایگاه داده ۱۴
۱-۱۱- روش تحلیل سیستم ۱۵
۱-۱۲- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۱۵
۱-۱۳- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۱۵
فصل دوم :  بررسی روند کار در یک سیستم بنگاه اتومبیل آنلاین 
۲-۱- مقدمه ۱۷
۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل و شرح هر یک از آنها ۱۷
۲-۳-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
۲-۴- بررسی Use case های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل ۱۹
۲-۵- Use Case Diagram های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل ۲۱
۲-۵-۱- Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
۲-۵-۲-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت فروش ۲۲
۲-۵-۳-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت محصولات ( خودروها ) ۲۳
۲-۵-۴-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت مشتریان ۲۴
۲-۶- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها ۲۵
۲-۶-۱- سناریوی  Use Caseثبت نام در سیستم ۲۷
۲-۶-۲- سناریوی  Use Case ورود به سیستم ۳۲
۲-۶-۳- سناریوی  Use Caseایجاد گروه خودرو ۳۷
۲-۶-۴- سناریوی  Use Case درج مشخصات خودرو ۴۲
۲-۶-۵- سناریوی  Use Case مدیریت قیمت خودروها ۴۷
۲-۶-۶- سناریوی  Use Case مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۲
۲-۶-۷- سناریوی  Use Case درخواست خرید ۵۷
۲-۶-۸- سناریوی  Use Case مشاهده درخواست های خرید ۶۲
۲-۶-۹- سناریوی  Use Case قرارداد فروش ۶۷
۲-۶-۱۰- سناریوی  Use Case پرداخت وجه ۷۲
۲-۶-۱۱- سناریوی  Use Case بررسی پرداخت ها ۷۷
۲-۶-۱۲- سناریوی  Use Case تحویل خودرو ۸۲
۲-۶-۱۳- سناریوی  Use Case مشاهده گزارش های فروش ۸۷
۲-۶-۱۴- سناریوی  Use Caseمدیریت مشتریان ۹۲
فصل سوم : نمودار Class 
۳-۱-  مقدمه ۹۸
۳- ۲-  توضیحات متدهای نمودارهای کلاس وب سایت همایش و سمینار ۱۰۰
۳-۳-نمودار اصلی Class سیستم ۱۰۱
۳-۴-جزئیات و نام هر کلاس ۱۰۲
۳-۴-۱-کلاس کاربر ۱۰۲
۳-۴-۲-کلاس مدیر ارشد وب سایت ۱۰۲
۳-۴-۳-کلاس مدیر فروش ۱۰۳
۳-۴-۴-کلاس مشتریان ۱۰۳
۳-۴-۵-کلاس گروه خودرو ۱۰۳
۳-۴-۶-کلاس خودرو ۱۰۴
۳-۴-۷-کلاس درخواست های خرید ۱۰۴
۳-۴-۸-کلاس قرارداد فروش ۱۰۵
۳-۴-۹-کلاس پرداختی های مشتریان ۱۰۵
منابع و مآخذ 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست شکل ها
شکل ۲- ۱- نمایش اکتور کاربر ۱۷
شکل ۲- ۲- نمایش اکتورمدیر ارشد وب سایت ۱۷
شکل ۲- ۳- نمایش اکتور مدیر فروش ۱۸
شکل ۲- ۴- نمایش اکتور مشتری ۱۸
شکل ۲- ۵- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم ۱۸
شکل ۲- ۶- نمایش  Use case Diagram اصلی سیستم ۲۱
شکل ۲- ۷- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت فروش ۲۲
شکل ۲- ۸- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت محصولات ( خودروها ) ۲۳
شکل ۲- ۹- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت مشتریان ۲۴
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست جدول ها
جدول ۲- ۱-جدول اصلی سناریو ۲۶
جدول ۲- ۲- جدول سناریوی  Use Caseثبت نام در سیستم ۲۸
جدول ۲- ۳- جدول سناریوی  Use Case ورود به سیستم ۳۳
جدول ۲- ۴- جدول سناریوی  Use Case ایجاد گروه خودرو ۳۸
جدول ۲- ۵- جدول سناریوی  Use Case درج مشخصات خودرو ۴۳
جدول ۲- ۶- جدول سناریوی  Use Case مدیریت قیمت خودروها ۴۸
جدول ۲- ۷- جدول سناریوی  Use Case مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۳
جدول ۲- ۸- جدول سناریوی  Use Case درخواست خرید ۵۸
جدول ۲- ۹- جدول سناریوی  Use Case مشاهده درخواست های خرید ۶۳
جدول ۲- ۱۰- جدول سناریوی  Use Case قرارداد فروش ۶۸
جدول ۲- ۱۱- جدول سناریوی  Use Case پرداخت وجه ۷۳
جدول ۲- ۱۲- جدول سناریوی  Use Case بررسی پرداخت ها ۷۸
جدول ۲- ۱۳- جدول سناریوی  Use Case تحویل خودرو ۸۳
جدول ۲- ۱۴- جدول سناریوی  Use Case مشاهده گزارش های فروش ۸۸
جدول ۲- ۱۵- جدول سناریوی  Use Case مدیریت مشتریان ۹۳
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
فهرست نمودار ها
نمودار۲- ۱- نمودار توالی ثبت نام در سیستم ۲۹
نمودار۲- ۲- نمودار همکاری ثبت نام در سیستم ۳۰
نمودار۲- ۳- نمودار فعالیت ثبت نام در سیستم ۳۱
نمودار۲- ۴- نمودار توالی ورود به سیستم ۳۴
نمودار۲- ۵- نمودار همکاری ورود به سیستم ۳۵
نمودار۲- ۶- نمودار فعالیت ورود به سیستم ۳۶
نمودار۲- ۷- نمودار توالی ایجاد گروه خودرو ۳۹
نمودار۲- ۸- نمودار همکاری ایجاد گروه خودرو ۴۰
نمودار۲- ۹- نمودار فعالیت ایجاد گروه خودرو ۴۱
نمودار۲- ۱۰- نمودار توالی درج مشخصات خودرو ۴۴
نمودار۲- ۱۱- نمودار همکاری درج مشخصات خودرو ۴۵
نمودار۲- ۱۲- نمودار فعالیت درج مشخصات خودرو ۴۶
نمودار۲- ۱۳- نمودار توالی مدیریت قیمت خودروها ۴۹
نمودار۲- ۱۴- نمودار همکاری مدیریت قیمت خودروها ۵۰
نمودار۲- ۱۵- نمودار فعالیت مدیریت قیمت خودروها ۵۱
نمودار۲- ۱۶- نمودار توالی مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۴
نمودار۲- ۱۷- نمودار همکاری مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۵
نمودار۲- ۱۸- نمودار فعالیت مشاهده لیست و قیمت خودروها ۵۶
نمودار۲- ۱۹- نمودار توالی درخواست خرید ۵۹
نمودار۲- ۲۰- نمودار همکاری درخواست خرید ۶۰
نمودار۲- ۲۱- نمودار فعالیت درخواست خرید ۶۱
نمودار۲- ۲۲- نمودار توالی مشاهده درخواست های خرید ۶۴
نمودار۲- ۲۳- نمودار همکاری مشاهده درخواست خرید ۶۵
نمودار۲- ۲۴- نمودار فعالیت مشاهده درخواست های خرید ۶۶
نمودار۲- ۲۵- نمودار توالی قرارداد فروش ۶۹
نمودار۲- ۲۶- نمودار همکاری قرارداد فروش ۷۰
نمودار۲- ۲۷- نمودار فعالیت قرارداد فروش ۷۱
نمودار۲- ۲۸- نمودار توالی پرداخت وجه ۷۴
نمودار۲- ۲۹- نمودار همکاری پرداخت وجه ۷۵
نمودار۲- ۳۰- نمودار فعالیت پرداخت وجه ۷۶
نمودار۲- ۳۱- نمودار توالی بررسی پرداخت ها ۷۹
نمودار۲- ۳۲- نمودار همکاری بررسی پرداخت ها ۸۰
نمودار۲- ۳۳- نمودار فعالیت بررسی پرداخت ها ۸۱
نمودار۲- ۳۴- نمودار توالی تحویل خودرو ۸۴
نمودار۲- ۳۵- نمودار همکاری تحویل خودرو ۸۵
نمودار۲- ۳۶- نمودار فعالیت تحویل خودرو ۸۶
نمودار۲- ۳۷- نمودار توالی مشاهده گزارش های فروش ۸۹
نمودار۲- ۳۸- نمودار همکاری مشاهده گزارش های فروش ۹۰
نمودار۲- ۳۹- نمودار فعالیت مشاهده گزارش های فروش ۹۱
نمودار۲- ۴۰- نمودار توالی مدیریت مشتریان ۹۴
نمودار۲- ۴۱- نمودار همکاری مدیریت مشتریان ۹۵
نمودار۲- ۴۲- نمودار فالیت مدیریت مشتریان ۹۶
نمودار۳- ۱- نمودار اصلی Class سیستم ۱۰۱
نمودار۳- ۲- نمودار کلاس کاربر ۱۰۲
نمودار۳- ۳- نمودار کلاس مدیر ارشد وب سایت ۱۰۲
نمودار۳- ۴- نمودار کلاس مدیر فروش ۱۰۳
نمودار۳- ۵ – نمودار کلاس مشتریان ۱۰۳
نمودار۳- ۶ – نمودار کلاس گروه خودرو ۱۰۳
نمودار۳- ۷ – نمودار کلاس خودرو ۱۰۴
نمودار۳- ۸ – نمودار کلاس درخواست های خرید ۱۰۴
نمودار۳- ۹ – نمودار کلاس قرارداد فروش ۱۰۵
نمودار۳- ۱۰- نمودار کلاس پرداختی های مشتریان
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بخش هایی از این پروژه : 

۱-۳- موضوع پروژه

موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک وب سایت بنگاه اتومبیل می باشد.

۱-۴- اهداف پروژه

 • هدف از پیاده سازی ، وب سایتی است که با آن بتوان عملیات ایجاد گروه خودرو ، درج مشخصات خودرو ، مدیریت قیمت خودروها ، مدیریت مشتریان ، مشاهده گزارش های فروش ، بررسی پرداخت ها و … را انجام داد.
 • در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)
  • آشنایی با برنامه های تحت وب
  • آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها
  • آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها
  • آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت وب
  • آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها
  • آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و صفحات وب در این گونه سیستمها
  • آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری

۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد

 • هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود
 • انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سروکار دارند بسیار مفید است
 • Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد .

۱-۶- ذینفعان پروژه

 • تحلیل گر
  • کسی است که عملیات تحلیل سیستم را انجام می دهد و با سیستم به خوبی آشنایی دارد.
 • برنامه نویس
  • کسی است که عملیات پیاده سازی و برنامه نویسی را با استفاده از مستندات تولید شده توسط تحلیلگر ، انجام می دهد.
 • افراد تحت تعلیم دوره
  • افراد تحت تعلیم دوره معمولا دانشجویانی هستند که در این دوره آموزشی شرکت نموده اند.
 • مشتریان
  • مشتریان کسانی هستند که در آینده این نرم افزار را خریداری می نمایند و به نحوی از این برنامه استفاده می نمایند.

۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه

نسخه های بسیار متنوعی از وب سایت بنگاه اتومبیل در سرتاسر دنیا به زبانهای مختلف (چه از لحاظ برنامه نویسی و چه از لحاظ زبان ملی) پیاده سازی شده اند که زمینه فعالیت آنها به شرح ذیل می باشد:

 • فعالیتهای علمی
  1. دانشگاهی
  2. پژوهشی
  3. آموزشی
 • فعالیتهای تجاری
  1. خرید
  2. فروش
  3. بازاریابی
 • فعالیتهای عمومی
  1. ایجاد گروه خودرو
  2. مشاهده گزارش های فروش
  3. معرفی سایر سیستم بنگاه اتومبیل

۱-۸- معایب پروژه های گذشته

در بررسی به عمل آمده از پروژه هایی که در نتایج ۵ صفحه اول گوگل بدست آمد ایرادهای زیر مشاهده شد که بیشتر این ایرادات در پروژه ها معمولا مشترک می باشند :

 • عدم وجود جستجوی پیشرفته برای اعضا ( در برخی موارد به یک جستجوی ساده اکتفا شده بود که آن هم نتایج مطلوبی ارائه نمی کرد)
 • گرافیک بسیار سنگین در صفحه های وب سایت و طراحی اشتباه جدول ها (این مساله باعث می شود در هنگام باز شدن صفحه های وب سایت ، کاربران به راحتی از مشاهده و ادامه کار صرف نظر نمایند)
 • عدم پشتیبانی از سیستم عامل های مختلف
 • عدم وجود نقشه سایت ( این صفحه برای راهنمایی کلی بخشهای اصلی پروژه مناسب می باشد)
 • عدم وجود دسته بندی خودروها در رده ها و گروه های مختلف در برخی پروژه ها

. . . .

البته ایرادات فنی بیشماری در پروژه ها موجود می باشد که به علت طولانی شدن بحث از ارائه آنها خودداری می شود.

۲-۲- بررسی Actor های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل و شرح هر یک از آنها

پس از بررسی های اولیه در مورد اکتورهای موجود در یک سیستم بنگاه اتومبیل ، فهرستی از اکتورهایی که معمولا در یک سیستم بنگاه اتومبیل باید وجود داشته باشند بدست آمد که به شرح ذیل می باشند:

Actor کاربر سیستم بنگاه اتومبیل : کاربر کسی است که بر روی سیستم تاثیر می گذارد که در این سیستم اکتورها، مدیر ارشد وب سایت ، مدیر فروش و مشتریان می باشند .

شکل ۲- ۱- نمایش اکتور کاربر

Actor مدیر ارشد وب سایت: مدیر ارشدکسی است که وظیفه ایجاد گروه خودرو، درج مشخصات خودرو ، مشاهده گزارش های فروش و مدیریت مشتریان را  بر عهده دارد.

شکل ۲- ۲- نمایش اکتورمدیر ارشد وب سایت

Actor  مدیر فروش وب سایت : مدیر فروش کسی است که وظیفه مشاهده لیست و قیمت خودروها ، مشاهده درخواست های خرید ، بررسی پرداخت ها ، تحویل خوردو و … را بر عهده دارد .

شکل ۲- ۳- نمایش اکتور مدیر فروش

Actor  مشتریان وب سایت : مشتریان کسانی هستندکه به مشاهده لیست و قیمت خودروها ، درخواست خرید ، پرداخت وجه و تحویل خودرو می پردازند .

شکل ۲- ۴- نمایش اکتور مشتری

۲-۳-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم

۲-۴- بررسی Use case های فیزیکی سیستم بنگاه اتومبیل

Functionality های زیر پس از بررسی های اولیه در یک سیستم بنگاه اتومبیل بدست آمده اند که لیست آنها به شرح ذیل می باشد:

 • ثبت نام در سیستم (Register)

کاربر سیستم با ورود به بخش ثبت نام ، نام کاربری و رمز عبور برای خود انتخاب می کند و جزء ا عضای سایت می گردد .

 • ورود به سیستم (Login)

کاربر سیستم با ورود Username و Password خود وارد وب سایت می شود .

 • ایجاد گروه خودرو (Insert Group Khodro)

مدیر ارشد وب سایت با ثبت اطلاعات مربوط به گروه خودرو جدید ، گروه خودرو را در سیستم ثبت می کند .

 • درج مشخصات خودرو( Insert Moshakhasat Khodro)

مدیر ارشد وب سایت با ثبت مشخصات مربوط به هر خودرو ، خودروی جدید را در سیستم ثبت می کند .

 • مدیریت قیمت خودرو ( Management Gheymat)

مدیر ارشد وب سایت پس از درج مشخصات خودرو ، به مدیریت قیمت خودروها می پردازد .

 • مشاهده لیست و قیمت خودروها ( View Gheymat Khodro)

پس از درج مشخصات خودرو توسط مدیر ارشد  ، مدیر فروش وب سایت و مشتریان قادر به مشاهده لیست و قیمت خودرو ها می باشند .

 • درخواست خرید ( Request Kharid)

مشتریان پس از مشاهده لیست و قیمت خودروها  ، می توانند درخواست خرید نمایند .

 • مشاهده درخواست های خرید ( View Request Kharid)

پس از ثبت درخواست خرید توسط مشتریان در وب سایت ، مدیر فروش  قادر به مشاهده درخواستهای خرید مشتریان می باشد .

 • قرارداد فروش ( Gharardad Forosh)

پس از ثبت درخواست خرید توسط مشتریان در وب سایت ، مدیر فروش وظیفه بستن قرارداد فروش را برعهده دارد .

 • پرداخت وجه ( Pardakht Vajh)

پس از ثبت درخواست خرید توسط مشتریان در وب سایت و بستن قرارداد ، مشتریان وظیفه پرداخت وجه را برعهده دارند .

 • بررسی پرداخت ها ( Barresi Pardakht)

مدیر فروش به بررسی پرداخت ها توسط مشتریان می پردازد .

 • تحویل خودرو ( Tahvil Khodro)

پس از پرداخت وجه توسط مشتریان ، مدیر فروش به تحویل خودرو به مشتریان می پردازد .

 • مشاهده گزارش های فروش ( View Gozaresh Foroosh)

مدیر فروش گزارش هایی در رابطه با فروش خودرو ها تهیه می نماید و سپس مدیر ارشد وب سایت به مشاهده تمامی این گزارشات می پردازد .

 • مدیریت مشتریان ( Management Moshtarian)

مدیر ارشد وب سایت وظیفه مدیریت مشتریان را برعهده دارد .

موارد بیشتری نیز در رابطه با روند کار در سیستم بنگاه اتومبیل وجود دارد که به علت طولانی شدن بحث از ذکر آنها خودداری می گردد.

۲-۵-۲-Use case Diagram مربوط به بخش مدیریت فروش

======