عنوان پروژه

+

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه کامپیوتر

فهرست/چکیده

+

دانلود پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه کامپیوتر

.

چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند.

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود.

در سیستم جاری (سیستم نرم افزاری آموزشگاه کامپیوتر) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود.

=====================================================

مراحل مختلف طراحی و تحلیل به شرح ذیل انجام خواهد شد:

• درفصل اول پروژه به بررسی Use Case ها و سناریوی Actor ها که در حقیقت وظائف آنها و روالهایی است که انجام می شود می پردازیم.

• در فصل دوم به بررسی Class Diagram خواهیم پرداخت.

• در فصل سوم به بررسی Sequence Diagram ها (نمودارهای توالی) خواهیم پرداخت.

• در فصل چهارم  به بررسی Collaboration Diagrams خواهیم پرداخت.

• در فصل پنجم به بررسی نمودارهای Activity خواهیم پرداخت.

• در فصل ششم به بررسی نمودارهای StateCharts خواهیم پرداخت.

• در فصل هفتم به بررسی ER Diagram یا نمودار Entity Relations پرداخته خواهد شد.

• در فصل هشتم به بررسی و رسم نمودارهای DFD (نمودارهای جریان داده ها) خواهیم پرداخت.

• در نهایت در فصل نهم به طراحی پایگاه داده خواهیم پرداخت.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

مقدمه 

هدف سیستم جاری ۸

زبان تحلیل سیستم ۸

تاریخچه UML 9

ویژگیهای UML 12

فصل اول: Use Case Diagrams (نمودار کاربرد) 

۱-۱- Vision چیست ۱۶

۱-۲- موضوع پروژه ۱۷

۱-۳- اهداف پروژه ۱۷

۱-۴- انجام پروژه چه سودی دارد ۱۸

۱-۵- ذینفعان پروژه ۱۸

۱-۶- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۹

۱-۷- معایب پروژه های گذشته ۱۹

۱-۸- زبان برنامه نویسی ۲۱

۱-۹- پایگاه داده ۲۱

۱-۱۰-روش تحلیل سیستم ۲۲

۱-۱۱- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۲۲

۱-۱۲- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۲۲

۱-۲- Use case چیست؟ ۲۳

۱-۳- Actor چیست؟ ۲۳

۱-۴- دیاگرام use case چیست و ارتباط آنها چگونه است؟ ۲۴

۱-۵- شناسائی Actor های سیستم ۲۴

۱-۵-۱- Actor کاربر ۲۵

۱-۵-۲- Actor مدیر آموزشگاه کامپیوتر ۲۶

۱-۵-۳- Actor استاد کامپیوتر ۲۷

۱-۶-  شناسائی Use Case ها ۲۹

۱-۶-۱- Sing Up Use Case 30

۱-۶-۱-۱- سناریوی Sing Up Use Case 31

۱-۶-۲- Sing In  Use Case 32

۱-۶-۲-۱- سناریوی Sing In Use Case 33

۱-۶-۳- SignOut Use Case 34

۱-۶-۳-۱- سناریوی SignOut Use Case 35

۱-۶-۴- Teacher Acception Use Case 36

۱-۶-۴-۱- سناریوی Teacher Acception Use Case 37

۱-۶-۵- Teacher & Boss Mailbox Use Case 38

۱-۶-۵-۱- سناریوی Boss Mailbox Use Case 39

۱-۶-۵-۲- سناریوی User Mailbox Use Case 40

۱-۶-۶- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 41

۱-۶-۶-۱- سناریوی Lesson Definision Use Case 43

۱-۶-۶-۲- سناریوی Exam Definision Use Case 44

۱-۶-۷- Teacher Marks & Marks View Use Case 45

۱-۶-۷-۱- سناریوی Teacher Mark Use Case 46

۱-۶-۷-۲- سناریوی View Marks Use Case 47

۱-۶-۸-  Use Case    کلی سیستم ۴۸

۱-۶-۹-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول) ۴۹

۱-۶-۱۰-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم) ۵۰

فصل دوم: Class Diagram (نمودار کلاس) 

۲-۱- نمودار Class کلی سیستم ۵۲

۲-۱-۱- کلاس کاربر ۵۳

۲-۱-۲- کلاس مدیر ۵۳

۲-۱-۳- کلاس استاد کامپیوتر ۵۳

۲-۱-۴- کلاس صندوق پستی کاربران ۵۴

۲-۱-۵- کلاس تعریف امتحانات ۵۴

۲-۱-۶- کلاس گزارش امتحانات ۵۴

۲-۱-۷- کلاس تعریف دروس آموزشگاه کامپیوتر ۵۵

۲-۱-۸- کلاس بانک سوالات ۵۵

۲-۱-۹- کلاس درخواست شرکت در آزمون ۵۵

فصل سوم: Sequence Diagrams (نمودار توالی) 

۳-۱- نمودار توالی SignIn 57

۳-۲- نمودار توالی SignUp 58

۳-۳- نمودار توالی SignOut 59

۳-۴- نمودار توالی Question Bank 60

۳-۵- نمودار توالی Exam 61

۳-۶- نمودار توالی Exam Definition 62

۳-۷- نمودار توالی Teacher Acception 63

۳-۸- نمودار توالی Lesson Definision 64

۳-۹- نمودار توالی Be In Exam Request 65

۳-۱۰- نمودار توالی Boss MailBox 66

۳-۱۱- نمودار توالی Teacher MailBox 67

۳-۱۲- نمودار توالی Marks View 68

فصل چهارم: Collaboration Diagrams (نمودار همکاری) 

۴-۱- نمودار همکاری SignIn 70

۴-۲- نمودار همکاری  SignUp 71

۴-۳- نمودار همکاری SignOut 72

۴-۴- نمودار همکاری Question Bank 73

۴-۵- نمودار همکاری Be In Exam Request 74

۴-۶- نمودار همکاری Exam Definition 75

۴-۷- نمودار همکاری Teacher Acception 76

۴-۸- نمودار همکاری Lesson Definision 77

۴-۹- نمودار همکاری Exam Registeration 78

۴-۱۰- نمودار همکاری Boss MailBox 79

۴-۱۱- نمودار همکاری Teacher MailBox 80

۴-۱۲- نمودار توالی Teacher Marks 81

فصل پنجم: Activity Diagrams (نمودار فعالیت) 

۵-۱- نمودار فعالیت SignUp 83

۵-۲- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات ۸۴

۵-۳- نمودار فعالیت Exam Definition 85

۵-۴- نمودار فعالیت Teacher Acception 86

۵-۵- نمودار فعالیت Lesson Definision 87

۵-۶- نمودار فعالیت Exam Registration 88

۵-۷- نمودار فعالیت Boss Mailbox 89

فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم آموزشگاه کامپیوتر 

۶-۱- نیازمندیهای مساله جهت طراحی نرم افزار ۹۱

۶-۱-۱-اطلاعات پایه ۹۱

۶-۱-۲- عملیات مربوط به جستجو ۹۱

۶-۱-۳- گزارش‌ها ۹۲

۶-۱-۴-  امنیت و حدود دسترسی ۹۳

۶-۱-۵-بازسازی اطلاعات ۹۳

فصل هفتم:  نمودار ER سیستم آموزشگاه کامپیوتر 

۷-۱- نمودار کلی ER سیستم ۹۵

فصل هفتم:  نمودار وضعیت State Chart 

نمودار وضعیت ورود به سیستم ۹۷

نمودار وضعیت ثبت نام جدید ۹۸

نمودار وضعیت خروج از سیستم ۹۹

نمودار وضعیت ایجاد درس جدید ۱۰۰

فصل هشتم:  نمودار توسعه (Deployment) 

نمودار توسعه سیستم آموزشگاه ۱۰۲

فصل نهم:  نمودار اجزا (Component) 

نمودار اجزای اصلی ۱۰۴

نمودار اجزای پیگیری حسابهای دانش آموزان ۱۰۵

نمودار اجزای نمرات دانش آموزان ۱۰۶

فصل دهم: نمودار گانت و پرت 

جدول برنامه زمانبندی انجام پروژه ۱۰۸

نمودار گانت برنامه زمانبندی انجام پروژه ۱۰۹

نمودار پرت ۱۱۰

منابع 

======