فهرست/چکیده

+

 .

 فهرست مطالب

فصل اول:  بررسی اهداف و معرفی محیط برنامه نویسی
۱-۱- مقدمه ۱۶
۱-۲- Vision چیست ۱۶
۱-۳- موضوع پروژه ۱۷
۱-۴- اهداف پروژه ۱۷
آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری ۱۷
۱-۵- انجام پروژه چه سودی دارد[۲] ۱۸
۱-۶- ذینفعان پروژه ۱۸
۱-۷- سابقه انجام پروژه های مشابه ۱۹
۱-۸- معایب پروژه های گذشته ۱۹
۱-۹- زبان برنامه نویسی ۲۲
۱-۱۰- پایگاه داده ۲۲
۱-۱۱- روش تحلیل سیستم ۲۲
۱-۱۲- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی ۲۲
۱-۱۳- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم ۲۲
۱-۱۴- معرفی محیط برنامه نویسی Visual Studio 23
۱-۱۵- معرفی زبان سی شارپ ۲۵
۱-۱۵-۱- اهداف طراحی زبان ۲۶
۱-۱۵-۲- تاریخچه ۲۷
۱-۱۵-۳- ویژگی‌ها ۲۸
۱-۱۵-۴- استانداردسازی ۳۰
۱-۱۵-۵- کارائی ۳۰
فصل دوم:  تحلیل و طراحی پروژه ارسال کارت تبریک آنلاین
۲-۱- ۱-نمودار UseCase چیست ۳۳
۲-۱- ۲-نمودار UseCase سیستم ۳۵
۲-۲- نمودار useCase فعالیتهای مدیر ۳۶
۲-۳- سناریوی   Use Caseورود به سیستم ۳۷
۲-۴- سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت ۳۸
۲-۵- سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت ۳۹
۲-۶- سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری ۴۰
۲- ۷ – سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربران ۴۱
۲- ۸- نمودار UseCase اعضا ۴۲
۲ – ۹ – سناریوی   Use Caseورود به سیستم ۴۳
۲-۱۰- سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت ۴۴
۲-۱۱- سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت ۴۵
۲-۱۲- سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری ۴۶
۲-۱۳- نمودارUseCase  کاربران ۴۷
۲-۱۴- سناریوی   Use Caseمشاهده کارت تبریک ۴۸
۲-۱۵- سناریوی   Use Caseثبت نام درسیستم ۴۹
۲-۱۶- نمایش اکتورهای سیستم کارت تبریک آنلاین ۵۰
۲-۱۷- نمودارSequence ارسال کارت ۵۱
۲-۱۸- نمودارCollaboration ارسال کارت ۵۲
۲-۱۹- نمودار Activiry ارسال کارت ۵۳
۲-۲۰- نمودار Sequence انتشار کارت ۵۴
۲-۲۱- نمودارCollaboration انتشار کارت ۵۵
۲-۲۲- نمودارActivity انتشار کارت ۵۶
۲-۲۳- نمودارSequence مشاهده کارت ۵۷
۲-۲۴- نمودارCollaboration مشاهده کارت ۵۸
۲-۲۵- نمودار Activity مشاهده کارت ۵۹
۲-۲۶- نمودارSequence ثبت نام ۶۰
۲-۲۸- نمودارActivity ثبت نام ۶۲
۲-۲۹- نمودارSequence ویرایش توسط کاربر ۶۳
۲-۳۰- نمودار Collaborationویرایش توسط کاربر ۶۴
۲-۳۲- نمودارSequence ویرایش توسط مدیر ۶۶
۲-۳۳- نمودارCollaboration ویرایش توسط مدیر ۶۷
۲-۳۴- نمودارActivity ویرایش توسط مدیر ۶۸
۲-۳۵- نمودارSequence ورود ۶۹
۲-۳۶- نمودارCollaboration ورود ۷۰
۲-۳۷- نمودار Activity ورود ۷۱
۲-۳۸- نمودار کلاس ۷۲
۲-۳۹- متد Insert () 74
۲-۴۰- متد Delete () 74
۲-۴۱- متد Select() یا متد GetInfo() 74
۲-۴۲- جزئیات و نام کلاسهای وب سایت کارت تبریک ۷۵
۲-۴۲-۱-کلاس کارت ۷۵
۲-۴۲-۲- کلاس کاربر ۷۵
۲-۴۲-۳-کلاس مدیر ۷۶
نمودار ۱- کلاس مدیر ۷۶
۲-۴۲-۴-کلاس کاربر ۷۶
نمودار ۲- کلاس کاربر ۷۶
۲-۴۲-۵- کلاس لینک ۷۷
۲-۴۲-۶-کلاس محتویات صفحه ۷۷
فصل سوم:  نحوه پیاده سازی پروژه و بررسی متدها و کلاسها
۳-۱- Source Code صفحه اصلی ۷۹
۳-۸- کلاس اتصال به پایگاه داده ۹۹
فصل چهارم:  بررسی نحوه استفاده از پروژه
۴-۱- مرحله اول ورود به صفحه اصلی نرم افزار کارت تبریک آنلاین ۱۰۳
۴-۲- مرحله دوم صفحه ثبت نام کاربر جدید در سیستم کارت تبریک آنلاین ۱۰۴
۴-۳- مرحله سوم صفحه ورود به سیستم (ورود به بخش کاربری) ۱۰۵
۴-۴- مرحله چهارم صفحه ارتباط با ما ۱۰۶
۴-۵- مرحله پنجم صفحه انتشار کارت تبریک به وب سایت ۱۰۷
۴-۶- مرحله ششم صفحه ویرایش کاربران توسط مدیر ارشد ۱۰۸
۴-۷- مرحله هفتم صفحه ویرایش مشخصات کاربری توسط هر کاربر ۱۰۹
۴-۸- مرحله هشتم صفحه ارسال کارت تبریک ۱۱۰
۴-۹- صفحه نقشه وب سایت ۱۱۱
فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- جمع بندی ۱۱۳
۵-۲-  نتیجه گیری ۱۱۵
۵-۳- پیشنهادات ۱۱۵
منابع ۱۱۷
 .
فهرست جدولها
عنوان . .
جدول ۲ –  ۱ – سناریوی   Use Caseورود به سیستم ۳۷
جدول ۲ –  ۲ – سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت ۳۸
جدول ۲ –  ۳ – سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت ۳۹
جدول ۲ –  ۴ – سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری ۴۰
جدول ۲ –  ۵ – سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربران ۴۱
جدول ۲ –  ۶ – سناریوی   Use Caseورود به سیستم ۴۳
جدول ۲ –  ۷ – سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت ۴۴
جدول ۲ –  ۸ – سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت ۴۵
جدول ۲ –  ۹ – سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری ۴۶
جدول ۲ –  ۱۰ – سناریوی   Use Caseمشاهده کارت تبریک ۴۸
جدول ۲ –  ۱۱ – سناریوی   Use Caseثبت نام درسیستم ۴۹
فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان . .
عکس ۱ –  ۱ – عکس از لوگوی وِزوال استدیوی ۲۰۰۸ ۲۳
عکس ۱ –  ۲- لوگوی سی شارپ ۲۶
عکس ۲ –  ۱ – UseCase سیستم ۳۵
عکس ۲ –  ۲- useCase فعالیتهای مدیر ۳۶
عکس ۲ –  ۳ – UseCase اعضا ۴۲
عکس ۲ –  ۴ – UseCase  کاربران ۴۷
عکس ۲ –  ۵  –  اکتورهای سیستم کارت تبریک آنلاین ۵۰
عکس ۲ –  ۶ – نمودارSequence ارسال کارت ۵۱
عکس ۲ –  ۷ – Collaboration ارسال کارت ۵۲
عکس ۲ –  ۸ – نمودار Activiry ارسال کارت ۵۳
عکس ۲ –  ۹ – نمودار Sequence انتشار کارت ۵۴
عکس ۲ –  ۱۰ – نمودارCollaboration انتشار کارت ۵۵
عکس ۲ –  ۱۱ – نمودارActivity انتشار کارت ۵۶
عکس ۲ –  ۱۲ – نمودارSequence مشاهده کارت ۵۷
عکس ۲ –  ۱۳ – Collaboration مشاهده کارت ۵۸
عکس ۲ –  ۱۴ – نمودار Activity مشاهده کارت ۵۹
عکس ۲ –  ۱۵ – ۱۶- Sequence ثبت نام ۶۰
عکس ۲ –  ۱۶ – Collaboration ثبت نام ۶۱
عکس ۲ –  ۱۷ – Activity ثبت نام در وب سایت ۶۲
عکس ۲ –  ۱۸ – Sequence ویرایش توسط کاربر ۶۳
عکس ۲ –  ۱۹- نمودار Collaborationویرایش توسط کاربر ۶۴
عکس ۲ –  ۲۰ – Activity ویرایش توسط کاربر ۶۵
عکس ۲ –  ۲۱ – Sequence ویرایش توسط مدیر ۶۶
عکس ۲ –  ۲۲ – Collaboration ویرایش توسط مدیر ۶۷
عکس ۲ –  ۲۳ – Activity ویرایش توسط مدیر ۶۸
عکس ۲ –  ۲۴ – Sequence ورود ۶۹
عکس ۲ –  ۲۵ – Collaboration ورود ۷۰
عکس ۲ –  ۲۶ – Activity ورود ۷۱
عکس ۲ –  ۲۷ – نمودار کلاس کلی سیستم ارسال کارت تبریک انلاین ۷۳
عکس ۲ –  ۲۸ – کلاس کارت ۷۵
عکس ۲ –  ۲۹ – جزئیات کلاس کاربر ۷۵
عکس ۲ –  ۳۰ – کلاس لینکهای وب سایت ۷۷
عکس ۲ –  ۳۱ – کلاس محتویات صفحه ۷۷
عکس ۳ –  ۱ – نمایش نحوه دسترسی به کد در گریدویو در صفحه اصلی ۷۹
عکس ۳ –  ۲ – نمایش کدهای بخش ثبت نام در سیستم Register به همراه کدها ۸۱
عکس ۳ –  ۳ – فرم ورود به سیستم LOGIN 83
عکس ۳ –  ۴ – صفحه انتشار کارت تبریک به همراه عکس ۸۵
عکس ۳ –  ۵ – بخش ویرایش کاربران ۹۰
عکس ۳ –  ۶ – عکس از بخش ویرایش مشخصات کاربری ۹۲
عکس ۳ –  ۷ – عکس از فرم ارسال کارت تبریک به همراه بخشی از کد ۹۵
شکل ۴ –  ۱ – صفحه اصلی نرم افزار کارت تبریک آنلاین ۱۰۳
شکل ۴ –  ۲ – صفحه ثبت نام کاربر جدید در سیستم کارت تبریک آنلاین ۱۰۴
شکل ۴ –  ۳ – صفحه ورود به سیستم (ورود به بخش کاربری) ۱۰۵
شکل ۴ –  ۴ – صفحه ارتباط با ما ۱۰۶
شکل ۴ –  ۵ – صفحه انتشار کارت تبریک به وب سایت ۱۰۷
شکل ۴ –  ۶ – صفحه ویرایش کاربران توسط مدیر ارشد ۱۰۸
شکل ۴ –  ۷ – صفحه ویرایش مشخصات کاربری توسط هر کاربر ۱۰۹
شکل ۴ –  ۸ – صفحه ارسال کارت تبریک ۱۱۰
شکل ۴ –  ۹ – صفحه نقشه وب سایت ۱۱۱
عکس ۳ –  ۱ – نمایش نحوه دسترسی به کد در گریدویو در صفحه اصلی ۷۹
عکس ۳ –  ۲ – نمایش کدهای بخش ثبت نام در سیستم Register به همراه کدها ۸۱
عکس ۳ –  ۳ – فرم ورود به سیستم LOGIN 83
عکس ۳ –  ۴ – صفحه انتشار کارت تبریک به همراه عکس ۸۵
عکس ۳ –  ۵ – بخش ویرایش کاربران ۹۰
عکس ۳ –  ۶ – عکس از بخش ویرایش مشخصات کاربری ۹۲
عکس ۳ –  ۷ – عکس از فرم ارسال کارت تبریک به همراه بخشی از کد

======