عنوان مقاله

+

پروژه مالی حسابداری ، انبارداری و حقوق و دستمزد شرکت مخابرات

فهرست/چکیده

+ پروژه مالی حسابداری ، انبارداری و حقوق و دستمزد شرکت مخابرات

 • مقدمه
 • فصل اول : شناخت شرکتهای سهامی
 • ۱-۱ تعریف شرکتهای سهامی :
 • ۲-۱ انواع شرکتهای سهامی :
 • ۳-۱ مشخصات شرکتهای سهامی خاص :
 • ۴-۱ سازمان شرکتهای سهامی خاص :
 • ۵-۱ مزایا و معایب شرکتهای سهامی
 • فصل دوم : مخابرات
 • مقدمه
 • ۱ – ۲ پیشینه مخابرات :
 • ۲-۲اتحادیه بین المللی مخابرات :
 • ۳-۲ اهداف اتحادیه بین المللی مخابرات :
 • ۴-۲ تولیدات مخابراتی و صنعتی :
 • فصل سوم  : تاریخچه
 • فعالیت شرکت
 • ۱-۳ کلیات :
 • ارتباط روستایی:
 • تلفن سیار :
 • دیتا و شبکه های اطلاع رسانی :
 • مرکز اصلی شرکت :
 •  شخصیت شرکت :
 •  مدت شرکت :
 •  موضوع شرکت :
 • فعالیت شرکت :
 •  وضعیت اشتغال :
 • ۲- ۳ مبنای تهیه صورتهای مالی :
 • سرمایه اولیه شرکت :
 •  ارکان شرکت :
 • مطابق ماده ۱۲ مجمع عمومی بر دو نوع است :
 • امور مالی شرکت :
 •  سایر مقررات :
 • بهبود مدیرت در شرکت مخابرات استان خراسان رضوی:
 • الف ) محور بهبود و مدیریت
 • ۱ – طرح انصاب مدیریت :
 • ۲ – نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها :
 • ۳ – پاسخگویی به شکایات
 • ۴ – موارد دیگر
 • ب ) محور آموزش و بهسازی نیروی انسانی
 • ۱- شناسنامه آموزشی کارکنان :
 • ۲ – عملکرد آموزشی شرکت:
 • ج ) محور منطقی کردن اندازه دولت
 • ۱ – خصوصی سازی :
 • ۲ – تعدیل نیروی انسانی :
 • د ) محور نظام های استخدامی
 • ۱ – بکارگیری نیروی انسانی :
 •  – مسیر ارتقای شغلی کارکنان :
 • فصل چهارم : سرفصل حسابهای شرکت
 • مخابرات
 • ۱-۴ اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی
 • اقلام تشکیل دهنده تراز نامه :
 • دارائیها :
 • دارائی های جاری (current assets)
 • موجودی نقدی
 • حسابهای دریافتنی و تجاری
 • سایر حسابهای دریافتنی
 • طلب از شرکتهای وابسته :
 • دارائی های غیر جاری :
 • دارائی ثابت :
 • دارائی های نامشهود :
 • بدهی ها :
 • حسابهای پرداختنی :
 • سایر حسابهای پرداختنی :
 • پیش دریافتها :
 • حقوق صاحبان سهام ( مالکین شرکتهای سهامی )
 • اندوخته قانونی :
 • وجوه قابل انتقال به حساب سرمایه :
 • اندوخته سرمایه ای :
 • هزینه های نگهداری و بهره برداری :
 • هزینه های اداری و عمومی:
 • فصل پنجم
 • ثبتهای حسابداری شرکت
 • تعریف حسابداری :
 • موضوع حسابداری :
 • ثبت انتقال به دارائی ثابت
 • مراحل حسابداری شرکت مخابرات :
 • نحوه صدور سند موارد فوق به شرح ذیل است :
 • ۲- ثبت ضمانت نامه بانکی:
 • طریقه ثبت ضمانتنامه ها :
 • ثبت مربوط به هزینه ها :
 • ثبتهای مربوط به در آمد :
 • ۱- ثبت درآمد عملیاتی :
 • ۲- ثبت درآمد غیر عملیاتی :
 • فصل ششم : سیستم حقوق و دستمزد
 • اهمیت سیستم حقوق و دستمزد :
 • تاریخ حقوق کار:
 • اهمیت فراگیری مطالب مرتبط با حقوق و دستمزد:
 • کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد:
 • ۱ – دایره کارگزینی:
 • ۲ – دایره ثبت اوقات کار
 • ۳– دایره حقوق و دستمزد :
 •  ۴– دایره پرداخت حقوق
 • حسابهای مربوط به حکم کار گزینی:
 • ۱- حقوق مبناء :
 • طریقه محاسبه حقوق مبناء :
 • ۲– فوق العاده شغل :
 • ۳– تفاوت تطبیق :
 • ترمیم حقوق:
 • ۴– فوق العاده سختی شرایط محیط کار :
 • ۴- فوق العاده نوبت کاری :
 •  ۵– فوق العاده بدی آب و هوا :
 • ۶-فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی :
 • ۷– فوق العاده محل خدمت :
 • ۸– فوق العاده جذب :
 • ۹– کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد :
 • ماده ۹ قانون :
 • ۱۰- حق شیفت( نوبت کاری )
 • ۱۱- حق سرپرستی
 • ۱۲- حق مدیریت
 • ۱۳- مزایای تشویقی
 • ۱۴- فوق العاده اضافه کاری
 • ۱۵ – حق تخصص:
 • ۲۱ – بدی آب و هو ا:
 • ۲۲- تهسیلات:
 • ۲۳- حق جذب
 • ۲۴ – هزینه غذا
 • ۲۵ – خواربار
 • ۲۶- هزینه سفر و نقل مکان
 • ۲۶ – پاداش:
 • ۲۷- ماموریت
 • نحوه محاسبه ماموریت
 • توضیحاتی در مورد کسورات حقوق :
 • ۱٫ بازنشتگی
 • ۲-مالیات:
 • ۳- بیمه خدمات درمانی:
 • ۴- بیمه عمر و حوادث:
 • ۵ – ۶ درصد پس انداز تعاون:
 • ۶- اجاره بهای خانه های سازمانی:
 • ۷- وامهای دریافتی:
 •  ۸ – بدهی دفتری:
 • ۹- جریمه غیبت:
 • – فیش حقوقی
 • – برگ محاسبه:
 • – لیست پرداخت حقوق:
 • – برگه تسویه حساب:
 • بخشنامه:
 • جدول میزان پرداخت فوق العاده محرومیت از تهسیلات زندگی
 • جدول درصد افزایش سنواتی کارمندان مخابرات
 • جدول حقوق مبنا براساس ضریب ۳۲۰ و کمک هزینه عائله مندی و اولاد
 • سال ۱۳۸۲
 • جدول حقوق مبنا براساس ضریب ۳۵۰ و کمک هزینه عائله مندی و اولاد
 • سال ۱۳۸۳
 • جدول گروه های شغلی کارمندان مخابرات
 • جدول فوق العاده شغل کارکنان مخابرات بر اساس درصد مربوطه به مدرک تحصیلی و حقوق مبنا
 • جدول حق جذب کارکنان مخابرات
 • آموختیم که :
 • فصل هفتم : آئین نامه معاملات شرکت
 • مخابرات ایران
 • بخش اول : کلیات
 • بخش دوم : نصاب و طبقه بندی معاملات
 • بخش سوم : مناقصه
 • مناقصه محدود
 • مناقصه اختیاری
 • روش انجام مناقصه :
 • معاملات جزئی :
 • معاملات متوسط :
 • معاملات عمده :
 • چگونگی انتشار آگهی:
 • بخش چهارم : مزایده
 • الف ) معاملات جزئی :
 • ب ) معاملات متوسط :
 • ج ) معاملات عمده :
 • بخش پنجم : ترک مناقصه یا مزایده
 • پیش پرداخت و تضمینات:
 • بخش ششم: کمیسیون معاملات
 • بخش هفتم: انعقاد قرار داد
 • بخش هشتم : ترتیب تحویل کالا یا خدمت
 • بخش نهم : پیمانکاری
 • صدور اسناد پیمانکاران:
 • تنظیم صورت وضعیت کارها و طرز پرداخت ماهیانه:
 • انواع صورت وضعیت :
 • بخش نهم : مقررات عمومی
 • فصل هشتم انبارداری:
 • بخش اول: تعاریف و اصطلاحات
 • کلیات
 • تعریف انبار
 • وظایف انباردار
 • انواع موجودی انبار
 • ۱- مواد خام یا مواد اولیه
 • ۲- مواد و لوازم مصرفی
 • ۳- مواد و لوازم در جریان ساخت
 • ۴- کالای تمام شده
 • ۵- اجناس خریداری شده جهت فروش
 • سازمان انبار
 • بخش دوم :کد گذاری کالا و لوازم
 •  ۱ – روش الفبایی
 •  ۲ – روش شماره گذاری ساده
 •  ۳ – روش الفبا و شماره
 • ۴ – کد گذاری براساس طبقه بندی کالا
 • کاردکس انبار
 •  کارت روی قفسه
 • گزارش موجودی انبار
 • اصول ایمنی و حفاظت انبار
 •  بخش سوم : کنترل موجودی انبار
 • موجودی برداری عینی دوره ای (انبارگردانی)
 • اهم وظایف کمیته انبار گردانی به شرح زیر می باشد
 • تنظیم برنامه انجام کار و زمان انبار گردانی
 • هماهنگ کننده عملیات
 • مسئول ثبت شمارش
 • گروه های شمارش
 • اجرای عملیات انبارگردانی
 • عملیات پس از شمارش
 •  تهیه گزارش نتایج عملیات انبار گردانی
 • انجام تعدیلات
 • شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار
 • فصل نهم: ضمائم
 • آشنایی با چند اصطلاح تدارکاتی و انبارداری:
 • فصل دهم :  پیوست
 • انتقال کالا بین انبارها
 • (برگشت کالا به انبار)
 • فرم درخواست کنترل کیفیت
 • رسید انبار
 • در خواست کالا از انبار
 • حواله ی انبار
 • گزارش انبارگردانی

======