عنوان مقاله

+

پروژه مالی تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری شرکت تولیدی عظمت

فهرست/چکیده

+ پروژه مالی تجزیه و تحلیل سیستم انبارداری شرکت تولیدی عظمت

 • مقدمه :
 • چارت سازمانی ارتباط مدیریت شرکت تولیدی عظمت با سیستم انبارداری
 • انبارداری شرکت تولیدی عظمت :
 • رسید انبار ( سند خرید قبض انبار):
 • ۲- کارت انبار :
 • نحوه تنظیم کارت انبار :
 • کارت انبار مخصوص انبار شرکت تولیدی عظمت
 • کارت انبار مخصوص حسابداری
 • برگه حواله انبار تولیدی عظمت
 • ۴-برگ درخواست حواله انبار :
 • برگه اول به رنگ سفید مخصوص امور مالی
 • برگ درخواست حواله انبار
 • ۵-فرم برگشت جنس به انبار ( مرجوعی )
 • برگه برگشت جنس به انبار ( مرجوعی ) شرکت تولید عظمت
 • ۶-برگ درخواست خرید مواد :
 • ۷-برگ سفارش خرید :
 • ۸- برگ رسید کالا به قسمت بازرسی :
 • ۹-فرم گزارش روزانه بازرسی ( صادره وارده ) :
 • ۱۰-رسید موقت انبار :
 • ۱۱-برگ رسید و تحویل مستقیم :
 • ۱۲-برگ ارسال و تحویل کالا :
 • ۱۳-کارت حساب مواد :
 • ۱۴-کارت سفارش انبار :
 • ۱۵-برگ برگشت از خرید :
 • ۱۶-برگ تحویل اسقاط :
 • ۱۷- جواز خروج :
 • ۱۸-صورت حساب فروش ( نقدی یا غیر نقدی ) :
 • ۱۹- برگ تعدیل ( افزایش ، کاهش ) موجودی :
 • مدیریت انبارداری در شرکت تولیدی عظمت
 • وظایف مدیر انبارها
 • مدیریت انبارداری
 • کاردکس انبار :
 • بررسی موجودیها و تعیین بهاء آنها در انبار:
 • الف) کنترل موجودیها:
 • ب- چه مقدار باید سفارش دهیم؟
 • نقطه سفارش و میزان سفارش:
 • حداقل موجودی مواد:
 • حداکثر موجودی مواد:
 • ب) تعیین بهاء موجودیها در انبار:
 • روش میانگین ساده متحرک:
 • روش میانگین موزون متحرک:
 • روش اولین صادره از اولین وارده:
 • روش اولین صادره از آخرین وارده:
 • ۲- روش اقل قیمت تمام شده:
 • ۳- روش بهای معادل بازار:
 • ۴- روش قیمت فروش:
 • هزینه های انبارداری:
 • عملیات حسابداری خرید شرکت تولیدی عظمت
 • حسابداری خرید:
 • انبارگردانی
 •  روشهای شمارش موجودیها:
 • شمارش موجودی دائمی (موجودی برداری عینی مستمر):
 • شمارش موجودی دوره ای (انبارگردانی):
 •  کمیته انبارگردانی:
 • وظایف انبارگردانی:
 • کنترل مدارک انبار و حسابداری:
 • منابع و ماخذ:

======