عنوان مقاله

+

پروژه مالی انبارداری رشته به رشته

فهرست/چکیده

+ پروژه مالی انبارداری رشته به رشته

 • فصل اول    کلیات
 • مقدمه
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع
 • اهداف تحقیق
 • هدف کلی تحقیق
 • اهداف جزئی تحقیق
 • سوالات اساسی تحقیق
 • تاریخچه موسسه
 • فصل دوم    ادبیات و سوابق تحقیق
 • نمودار سازماندهی
 • تعریف انبار
 • انواع انبارها
 • انواع موجودیهای انبار   ‌
 • وظایف انباردار   ‌
 • کدگذاری کالاها ‌
 • تعریف وفواید کدگذاری  ‌
 • تعریف سیستم اطلاعاتی انبار ونتایج اجرای آن   ‌
 • انواع فرمهای انبار   ‌
 • نکات مهم درچیدن اجناس در انبار
 • فصل سوم    روش تحقیق
 • انبارگردانی وکنترل انبارها   ‌
 • ارزیابی موجودیهای انبار وقیمت گذاری اقلام انبار
 • گردش فیزیکی (Physical flow)
 • گردش بهای تمام شده (cost flow)
 • سیستم ارزیابی ادواری موجودیها (Periodic Inventory Systen) ‌
 • سیستم ارزیابی دائمی موجودیها Perpetual Inventaly   ‌
 • روش شناسایی ویژه
 • مقایسه سه روش ارزیابی دائمی موجودیها
 • مزیتها ومعایب شناسایی ویژه
 • مزیتها ومعایب روش fifo
 • مزایا ومعایب lifo ‌
 • مزایا ومعایب میانگین موزون ومتحرک   ‌
 • حفاظت وایمنی انبارها
 • عوامل مؤثر درتکمیل وارسال برگ درخواست سفارش مواد
 • حد تجدید سفارش
 • حداقل موجودی مواد ‌
 • باصرفه ترین مقدار سفارش   ‌
 • دفعات گردش موجودی مواد
 • دوره گردش موجودی مواد
 • حداکثر موجودی مواد ‌
 • کسری واضافات انبار
 • نحوه ثبت موادخریداری شده
 • نحوه ثبت مواد صادره از انبار
 • نحوه ثبت مواد برگشتی به انبار
 • فصل چهارم   نتایج وپیشنهادات
 • نتیجه گیری

======