فهرست/چکیده

+ پروژه مالی انبارداری اداره راه و ترابری

 • مقدمه:
 • فصل اول:
 • مراحل اجرایی خرید:
 • قسمت اول:خریدهای داخلی
 • درخواست خرید
 • – سفارش خرید کالا به فروشنده:
 • دفتر راهنمای سفارش ها:
 • قسمت دوم:خریدهای خارجی
 • کلیات
 • (۱)قیمت براساس سیف (CIF)
 • (۲)قیمت براساس سی اند اف (C&F)
 • (۳)قیمت براساس فوب (F.O.B)
 • فصل دوم:
 • اصول انبارداری:
 • کلیات
 • انبارهای پوشیده:
 • انبارهای سرپوشیده یا هانگارد
 • انبارهای باز یا محوطه
 • وظایف انباردار:
 • انواع موجودی های انبار:
 • سازمان انبار
 • «نمودار ارتباط سازمان انبار با مخازن و اداره امور انبارها»
 • فصل سوم:
 • منابع ورود کالا
 • از طریق خریدهای داخلی
 • از طریق خریدهای خارجی
 • کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی
 • نحوه و موارد استفاده از فرم برگشت کالا
 • کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود.
 • ورود و تحویل کالاهای خریداری شده به انبار
 • تحویل کالا به انبار
 • تحویل کالا به انبار به دو طریق به شرح زیر انجام می گردد:
 • تحویل دایم
 • – تحویل موقت
 • نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار:
 • درخواست کالا و مواد از انبار:
 • تحویل و خروج کالا از انبار
 • رسید انبار مستقیم
 • دریافت «ابزار آلات»از انبار
 • فرم خروج کالا از موسسه
 • فصل چهارم:
 • قسمت اول:
 • کدگذاری کالا و لوازم
 • کلیات کد گذاری
 • روش الفبایی
 • روش شماره گذاری ساده:
 • روش الفبا و شماره (حروف و عدد)
 • روش نیمونیک
 • کد گذاری براساس طبقه بندی کالا
 • طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی
 • روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی
 • روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی
 • قسمت دوم:
 • چیدن جنس در انبار
 • سیستم کاردکس
 • کارت روی قفسه (Bincard)
 • گزارش موجودی انبار
 • اصول ایمنی و حفاظت
 • فصل پنجم
 • قسمت اول
 • کنترل موجودی های انبار
 • موجودی برداری «عینی»اجناس
 • موجودی برداری عینی مستمر
 • (۲) موجودی برداری عینی دوره ای (انبارگردانی)
 • وظایف انباردار در ارتباط با سفارش ها و موجودی ها
 • نقطه سفارش
 • روش حداکثر حداقل
 • میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی
 • میزان حداکثر موجودی
 • متوسط موجودی
 • شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار
 • تعیین بهای موجودیهای انبار
 • (۱) روش بهای تمام شده واقعی
 • الف)روش میانگین متحرک قیمت ها
 • ب)روش میانگین وزنی
 • ج)روش اولین صادره از اولین وارده “First in First out”یا FIFO
 • د)روش اولین صادره از آخرین وارده(LIFO)
 • روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است
 • روش بهای «معادل بازار»
 • قسمت دوم
 • روش قیمت فروش
 • هزینه های انبارداری
 • – هزینه سفارش
 • هزینه نگهداری کالا در انبار
 • قسمت سوم
 • حسابداری انبار و تدارکات
 • عملیات حسابداری خرید
 • فصل ششم
 • آشنایی با اصول انبارداری در بعضی از مؤسسات
 • قسمت اول:
 • اصول انبارداری در هنرستان های صنعتی و مؤسسات آموزشی
 • نحوه دریافت وسایل و لوازم
 • نحوه طبقه بندی و کدگذاری ابزارآلات
 • قسمت دوم
 • اصول انبارداری فروشگاه ها
 • الف:وظایف انبار کل(انبار توزیع کالا)
 • درخواست کالا از انبار کل
 • صدور کالا از انبار
 • برگشت کالا به انبار کل
 • ب:وظایف انبار جزء(انبار عرضه کالا)
 • فصل هفتم
 • قانون محاسبات عمومی
 • اموال دولتی
 • فهرست منابع و مآخذ

======