عنوان مقاله

+

پروژه مالی ، مالیات بر ارزش افزوده

فهرست/چکیده

+ پروژه مالی ، مالیات بر ارزش افزوده

 • تاریخچه وتعریف مالیات
 • ماهیت واصول مالیات
 • سیر تحول قوانین مالیاتی
 • معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
 • پیدایش مالیات بر ارزش افزوده
 • فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران
 • مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
 • تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد
 • مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
 • انواع مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه هر کدام
 • معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده
 • تکلیف فعالان اقتصادی و چند پرسش و پاسخ
 • تاریخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده
 • لایحه مالیات بر ارزش افزوده
 • بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده
 • قوانین صادرات و واردات در نظام مالیات برارزش افزوده
 • ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی
 • ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران
 • الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده
 • اثر درآمدی مالیات افزوده درایران
 • اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران
 • عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها
 • موارد معافیت ها در برخی از کشور ها
 • دلایل توجیهی معرفی مالیات برارزش افزوده درایران
 • نقش مالیات برارزش افزوده دراصلاح نظام مالیاتی کشور
 • مفهوم مالیات برارزش افزوده و روشهای مهم محاسبه این مالیات
 • معرفی بک سیستم ساده حسابداری مالیات برارزش افزوده
 • آموزش چگونگی حسابداری در مراحل مختلف
 • تشریح حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در قالب مثال

======