عنوان

+

پروژه با یک فروشنده در

توضیحات

معرفی سیستم  :

شبیه سازی یک سیستم مربوط به نمایشگاه اتومبیل که دارای فقط یک سرویس دهنده (فروشنده) است . مشتریان بطور تصادفی (Random) با فواصل زمانی ۱ تا ۸ دقیقه طبق جدول ۱ (جدول ۱ مربوط به توزیع مدت های بین دو ورود درفایل شبیه سازی موجود بوده و نیز اعمال شده است) به صندوق مراجعه می کنند . در جدول ۱ هر مقدار ممکن برای مدت زمان ورود، احتمالی یکسان برای رخ دادن دارد . مدت زمان خدمت دهی از ۱ تا ۶ دقیقه و طبق احتمالات موجود در جدول ۲ تغییر می کند . (جدول ۲ مربوط به مدت زمان خدمات دهی و احتمالات آن در فایل شبیه سازی موجود بوده و نیز اعمال شده است) .

هدف تحلیل سیستم از طریق شبیه سازی ورود مشتریان به  و خدمت دهی به آنهاست .

//////////////////////////////////////////////////////////

امکانات اصلی این پروژه شامل :

۱- فایل اصلی با امکان اجرا و نمایش گزارش خروجی پروژه شبیه سازی نمایشگاه اتومبیل که در محیط نرم افزار Arenaa پیاده سازی شده است.

۲- فایل ورد توضیحات کامل پروژه نمایشگاه اتومبیل و نحوه ایجاد ماژول ها و شرح کامل آنها

۲- تخمین میانگین و واریانس و … نهاده ها و پیشامدها در پروژه

۳- میانگین توقف (صف) برای هر یک از مراجعین

۴- میانگین نفرات منتظر در صف (مدت انتظار) جهت خدمات دهی

۵- تعداد مراجعین وارد و خارج شده به سیستم در مدت زمان شبیه سازی

و …

======