عنوان مقاله

پروژه  روش  تحقیق بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی مد

فهرست مطالب

پروژه  روش تحقیق بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی مد

فصل اول :کلیات
مقدمه
بیان کلی مسئله تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
فصل دوم :چهار چوب نظری
پیشینه تحقیق:
مد
فرهنگ
هویت فرهنگی
نشانه شناسی و فرهنگ مادی
فرهنگ پذیری
تهاجم فرهنگی
پیشینه ی تهاجم فرهنگی و مد گرایی
سن
پوشاک
وسایل ارتباط جمعی
کامپیوتر و اینترنت
موسیقی
حکومت
محل سکونت
مبانی نظری تحقیق
چهار چوب نظری (کارکرد گرایی)
فرضیه های تحقیق
تعریف عملی و نظری متغیرهای تحقیق
تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
جامعه اماری :
حجم نمونه:
روش نمونه گیری
روش تحقیق
ابزارجمع اوری داده ها
پرسشنامه :
مصاحبه:
اسناد ومدارک :
فصل چهارم : (موجود نیست )
فصل پنجم : نتایج تحقیق
بیان پیشنهادات وراهکارهای راهبردی تحقیق
بیان محدودیت ها:
منابع :
پرسشنامه

======