فهرست مطالب

پروژه روش تحقیق بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

فصل اول
مقدمه۹
بیان مسئله۱۰
اهمیت و ضرورت تحقیق۱۳
هدف تحقیق۱۴
سوال تحقیق۱۴
فرضیه ۱۴
تعیین متغیرها۱۴
متغیر وابسته۱۴
متغیر مستقل۱۴
متغیر کنترل۱۴
تعریف مفهومی۱۴
تعریف عملیاتی۱۶
فصل دوم(ادبیات تحقیق
مقدمه (واژه اضطراب چیست؟)۱۷
ریشه تاریخی اضطراب۱۹
تعاریف عمده در باب اضطراب۲۲
علائم اضطراب۲۳
منشأاضطراب۲۴
شیوه های بیان اضطراب در جوانان۲۵
تبینهای مبتنی بر عوامل فرهنگی- اجتماعی۲۵
مهم ترین علل اضطراب در افراد بزرگسال۲۷
نظریه های اضطراب۲۸
انواع اختلالات اضطرابی۳۰
رابطه چیست؟۳۲
انواع ارتباط۳۳
ویژگیهای مهم ارتباط۳۵
ارتباط با جنس مقابل۳۷
مقدمه۳۷
اهمیت دوستی۳۸
ارتباط پنهان با جنس مقابل۴۰
ارتباطات پنهانی بین دختر و پسر ایرانی۴۰
دیدگاه های ارتباط پنهانی دخترو پسر۴۲
ارتباط با جنس مقابل از دیدگاه روان شناختی۴۳
رابطه اضطراب با جنسیت۴۵
اضطراب، تشویش، و احساسنگرانی در ارتباط پنهان با جنس مقابل۴۵
پیشینه تحقیق۴۸
فصل سوم:
جامعه۵۰
روش پژوهش۵۰
نمونه۵۰
ابزار نمونه گیری۵۰
پایایی۵۴
اعتبار۵۳
شیوه نمره گذاری۵۵
روش اجرا۵۶
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری۶۵
محدودیت ها۶۶
پیشنهادات۶۸
فهرست منابع۶۹

======