فهرست مطالب

پروژه روش تحقیق بررسی افسردگی و اضطراب در زنان متاهل خانه دار و شاغل

فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها و متغیرها
فصل دوم : پیشینه تحقیق
افسردگی
انواع افسردگی
علائم شایع افسردگی
دلایل افسردگی چیست؟
وراثت
ساختار بیو شیمیایی
ساختار روان شناختی
حوادث زندگی پر استرس
نوسان میزان هورمون ها
افسردگی پس از بارداری ( زایمان )
افسردگی در دوران یائسگی
عوامل دیگر
نظریه های افسردگی
نظریه زیستی
عوامل بیو شیمیایی
نظریه روان کاوی
نظریه شناختی
عوامل خطر بازگشت افسردگی
مطالعات درباره افسردگی زنان
انسان شناسی
خانواده
اهمیت روان شناختی خانواده
مطالعات مربوط به خانواده
بی مهری به نهاد خانواده
خانواده با زن شاغل خوشبخت تر است یا زن خانه دار؟
مشکلات مربوط به مطالعات خانواده
چند وجهی بودن موضوع
تفاوت‌های زمانی
اشتغال زنان
بدون هیچ گله و شکایتی
نقش اشتغال زنان در ایران
اما نقش اشتغال زنان در ایران
در این میان نمی‌توان موانع فرهنگی را نادیده گرفت
زمینه های مشارکت زنان در توسعه
۱- نیاز به منبع انسانی
۲- گسترش عدالت و روابط انسانی
۳- افزایش آگاهی زنان
اشتغال زن و تاثیر آن در زندگی اجتماعی و خانوادگی
موانع و مشارکت زنان در توسعه
موانع و تنگناهای مشارکت زنان در توسعه :
۱) موانع فرهنگی
۲) موانع اجتماعی
۳- موانع اقتصادی
مزایا و معایب اشتغال زنان
مشکلات زنان شاغل
مشکلات زنان خانه دار
خانه دار خوشبخت و خانه دار افسرده
تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم : روش تحقیق
اهمیت و ضرورت نمونه گیری
تعریف جامعه
تعریف نمونه گیری
تعیین حجم نمونه
اشتباهات نمونه گیری
ارتباط حجم نمونه با فرضیه پوچ (صفر یا آماری):
خطای نمونه گیری
انواع نمونه گیری
۱- نمونه گیری تصادفی ساده
۲- نمونه گیری منظم یا سیستماتیک
۳- نمونه گیری طبقه ای
۴- نمونه گیری خوشه ای
۵- نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای
ابزار اندازه گیری
پایایی و اعتبار آزمون
روش اجرا
روش نمره گذاری
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادها
منابع

======