پروژه رنگ آمیزی ماشین با فلش Flash- همراه با کدهای Action Script

 

رنگ آمیزی - همراه با کدهای 

قیمت :   ۱۰۵۰۰ تومان ( ده هزار و پانصد تومان)

رشته :

کامپیوتر

نوع فایل:

, exe ,  ,

توضیحات:


توضیحات :

پروژه رنگ آمیزی ماشین با فلش Flash – همراه با کدهای Action Script به همراه داکیومنت فارسی توضیحات سورس کدهای پروژه .

 

همراه با فایلهای SWF , FLA , exe

======

دانلود نمونه فایل اجرایی این پروژه


download_icon

======

بخشهایی از سورس کد اسکریپت این پروژه همراه با توضیحات فارسی آن :

package code

{

/*****************************************

* سورس کدهای پروژ] رنگ آمیزی ماشین

****************************************/

 

import fl.events.SliderEvent;

import flash.events.Event;

import flash.events.MouseEvent;

import flash.display.SimpleButton;

import flash.display.MovieClip;

import flash.geom.ColorTransform;

 

public class Drawing4 extends MovieClip

{

 

// تعریف متغیر سراسری پروژه:

 

public var activeSwatch:MovieClip;

 

// تعریف ۳ متغیر برای ۳ طیف رنگ در این برنامه

public var c1:Number = 0;      // رنگ قرمز

public var c2:Number = 51;    // رنگ سبز

public var c3:Number = 51;    // رنگ آبی

 

//*************************

// بخش سازنده برنامه:

 

public function Drawing4()

{

// پاسخ به رویدادهای ماوس

swatch1_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,swatchHandler,false,0,false);

swatch2_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,swatchHandler,false,0,false);

swatch3_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,swatchHandler,false,0,false);

swatch4_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,swatchHandler,false,0,false);

swatch5_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,swatchHandler,false,0,false);

swatch6_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,swatchHandler,false,0,false);

apply_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,clickHandler,false,0,true);

previewBox_btn.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN,dragPressHandler);

 

// پاسخ به رویدادهای دراگ و دارپ  کشیدن و رها کردن نوار میله های رنگ ها

red_slider.addEventListener(SliderEvent.THUMB_DRAG,sliderHandler);

red_slider.addEventListener(Event.CHANGE,sliderHandler);

green_slider.addEventListener(SliderEvent.THUMB_DRAG,sliderHandler);

green_slider.addEventListener(Event.CHANGE,sliderHandler);

blue_slider.addEventListener(SliderEvent.THUMB_DRAG,sliderHandler);

blue_slider.addEventListener(Event.CHANGE,sliderHandler);

 

// تغییرات و رویدادهای فیلدهای متنی یا تکست باکسهای برنامه باتوجه به تغییرات انجام شده

hexc1_txt.addEventListener(Event.CHANGE,changeHexHandler);

hexc2_txt.addEventListener(Event.CHANGE,changeHexHandler);

hexc3_txt.addEventListener(Event.CHANGE,changeHexHandler);

c1_txt.addEventListener(Event.CHANGE,changeRGBHandler);

c2_txt.addEventListener(Event.CHANGE,changeRGBHandler);

c3_txt.addEventListener(Event.CHANGE,changeRGBHandler);

 

// نمایش تغییرات فریم ها پس از اعمال تغییرات

addEventListener(Event.ENTER_FRAME,draw);

}

 

//*************************

// مقادیر اولیه برنامه:

 

protected function draw(event:Event):void

{

// ست کردن رنگ ها در حالت اولیه آنها

swatch1_btn.chipfill.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,127,0,97);

swatch2_btn.chipfill.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,130,0,0);

swatch3_btn.chipfill.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,10,106,0);

swatch4_btn.chipfill.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,0,51,51);

swatch5_btn.chipfill.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,0,51,102)

swatch6_btn.chipfill.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,127,127,127);

previewBox_btn.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,c1,c2,c3);

 

// گوش دادن به درخواستهای کاربر یا همان اعمال رنگ های جدید

removeEventListener(Event.ENTER_FRAME,draw);

}

 

//*************************

// رویداد دراگ کردن:

 

protected function dragPressHandler( event:MouseEvent ):void

{

activeSwatch = new Swatch();

activeSwatch.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,c1,c2,c3);

activeSwatch.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,dragReleaseHandler);

activeSwatch.startDrag(true);

addChild(activeSwatch);

}

 

protected function dragReleaseHandler( event:MouseEvent ):void

{

if( activeSwatch.hitTestObject(car) ){

car.transform.colorTransform = new ColorTransform(0,0,0,1,c1,c2,c3);

}

activeSwatch.stopDrag();

activeSwatch.removeEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP,dragReleaseHandler);

removeChild(activeSwatch);

}

// هندل دریافت کلیک ها

======

دانلود کامل پروژه همراه با فایل های SWF-EXE-FLA
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »